İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1908
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :123
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1908
Şikayetçi:
 Nevzat Özbey Öz Isı Isıtma Soğutma Taşımacılık Temizlik Ticaret, İsmetiye Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi Niyazi Sokak No 10 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Gedik Mevkii No 1 Yeşilyurt / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8636
Başvuruya konu ihale:
 2007/196729 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.08.87.0092/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Baştabipliğince 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nevzat Özbey Öz Isı Isıtma Soğutma Taşımacılık Temizlik Ticaret’in 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8636 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunarak ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV Hariç) resim, harç ve benzeri giderler, her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.

Yukarıdaki maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

Personelin yol gideri günlük brüt (1.50 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (Yirmialtı) gün esas alınacaktır.

Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (İki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine,

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde;

“Temizlik işçilerine günde bir öğün yemek hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak verilecek olup, yemek bedeli yaklaşık maliyete dahil edilmeyecektir.

Her işçiye 2 adet yazlık 2 adet kışlık toplam 4 iş elbisesi ayni olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.

2008 yılında 12.5 gün 2009 yılında 13.5 gün olmak üzere toplam 26 gün resmi dini bayram, yılbaşı tatil günü mevcut olup, her bir tatil gününde 5 kişi çalışacak olup tatilde çalıştırılacak gün sayısı 130 olarak belirlenmiştir.” düzenlemesine,

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine,

 

Yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde ihale konusu işe başlama ve bitiş tarihlerinin “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde işe başlanır. İşin süresi 671 (altıyüzyetmişbir) takvim günüdür. denilmek suretiyle düzenlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme- açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdarece, Raif İnşaat Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi Öz-Isı Isıtma Soğ. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük bulunduğu, ilgili isteklilerden birinci ve ikinci teklif bileşenlerinin ayrıntıları ile ikinci teklif bileşenini avantajlı kılan hususların varsa kanıtlayıcı belgelerle ihale komisyonuna sunulması yönünde yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre; başvuru sahibi istekli olan Öz-Isı Isıtma Soğ. Ltd. Şti.’nin 449.900,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 

 

Asgari İşçilik Gideri (% 3 Söz. Gideri Dahil)

421.817,62 YTL

Giysi Bedeli 4 Takım (% 3 Söz. Gideri Dahil)

663,32 YTL

Temizlik Malzemesi ve Ekipmanları

26.312,00 YTL

Genel Gider

1.107,06 YTL

Firma Karı

--

Toplam Teklif Tutarı

449.900,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için 04.02.2008 tarihi itibariyle Örnek İş Elbiseleri İmalat ve Toptan firmasının verdiği taahhüt kapsamında, kişi başına 28,00 YTL olmak üzere % 3 sözleşme giderleri de dahil olmak üzere toplam 663,32 YTL giyim gideri öngörüldüğü, temizlik malzemelerinin 22 aylık gideri için ise Has Temizlik Gıda İnşaat ve Taahhüt İşleri firmasından alınan proforma fatura ile  26.312,00 YTL’lik (=1.196,00 YTL X 22 Ay) gider öngörüldüğü, ayrıca temizlik malzemeleri kapsamında olmak üzere firma mizanının “150 02 01 İlk Madde Stokları-  Temizlik Malzemesi Alışları Hesabı’nın” 69.569,74 YTL borç bakiyesi verdiğini gösterir sayfasının Serbest Muhasebeci Hasan Özer tarafından onaylı örneğinin sunulduğu,

 

Raif İnşaat Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin 428.422,00 YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada ise; 

      

Asgari İşçilik Gideri

414.964,57 YTL

Giysi Bedeli 4 Takım

276,00 YTL

Toplam Asg. İşç. Gideri (% 3 Söz. Gid. Dahil)

415.240,57 YTL

Temizlik Malzemesi ve Ekipmanları

13.099,24 YTL

Genel Gider

82,19 YTL

Firma Karı

--

Toplam Teklif Tutarı

428.422,00 YTL

 

Fiyatlarının verildiği, giyim giderleri için Liya Tekstil firmasına ait 26.12.2007 tarihli proforma fatura ile, kişi başına 12,00 YTL olmak üzere toplam 276,00 YTL giyim gideri öngörüldüğü, temizlik malzeme ve ekipmanlarının 22 aylık gideri için ise Mehtap Ambalaj firmasından alınan 15.01.2008 tarihli proforma faturalar ile  13.099,24 YTL’lik (= 595,42 YTL X 22 Ay) gider öngörüldüğü,

 

Anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; giyim ve yol gideri hariç olmak üzere, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının % 3’lük sözleşme giderleri de dahil olmak üzere 414.956,29 YTL’sına tekabül ettiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan mizan yaprağında yer alan “150 02 01- İlk Madde Stokları- Temizlik Malzemesi Alışları Hesabı’ndaki” 69.569,74 YTL tutarındaki temizlik malzemesinin muhteviyatının neler olduğunun ortaya konulmadığı, bir başka deyişle ihale konusu iş için istenen temizlik malzemelerinin mevcut olup olmadığının fatura, ayniyat defteri vb. belgelerle teyidinin yapılmadığı görüldüğünden, idarece mizan sayfasında yer alan temizlik malzeme stoklarına ilişkin tutarın, aşırı düşük teklif açıklamasında kabul edilmemesi işlemi uygun bulunmuştur.

 

İlgili isteklilerden alınan aşırı düşük teklif açıklamaları ekinde yer alan temizlik malzeme ve ekipmanlarına ait proforma faturalarını düzenleyen firmalara, idare tarafından birer yazının yazıldığı, yazılan bu yazılarda; “ilgili firmaya vermiş olduğunuz proforma faturanızda bazı tereddütler hasıl olduğundan ilgili firmaya vermiş olduğunuz proforma faturanın size ait olup olmadığının, eğer size ait ise 31.12.2009 tarihine kadar olan ihalemize belirttiğiniz fiyatlarda verip veremeyeceğinizi  tarafımıza ivedilikle bildirmenizi” hususlarının sorulduğu belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda, ihalede istenilen temizlik malzemelerinin satışı konusunda başvuru sahibi istekliye 26.312,00 YTL’lik proforma fatura düzenleyen Has Temizlik Gıda İnş. Taah. İşleri firması tarafından ihale komisyonuna hitaben yazılan yazıda, “Öz Isı Temizlik Ltd. Şti.’nin temizlik sarf malzeme ve ekipmanları için aylık 1.196,00 YTL’den 22 aylık veremeyeceğimizi bildirip firma adına düzenlemiş olduğumuz proforma fatura geçersizdir.” denildiği belirlenmiştir.

 

Aynı şekilde, Raif İnşaat Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.’ne temizlik malzeme ve ekipmanlarının satışı konusunda proforma fatura düzenleyen Mehtap Pazarlama firması tarafından ihale komisyonuna hitaben yazılan yazıda da, “ihaleniz boyunca bu malzemelerin 31.12.2009 tarihine kadar taahhütte bulunmuş olduğumuz miktarlar ve fiyatlardan veremeyeceğimizi bilgilerine arz ederiz.” denildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli olan Öz-Isı Isıtma Soğ. Ltd. Şti. ile Raif İnşaat Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak; “aşırı düşük teklif sorgulama sonucuna göre vermiş oldukları proforma faturalara ilişkin olarak, proforma faturaları aldıkları firmalara teyit amaçlı sorgulama yapıldığı ve firmaların anılan fiyatlarla ilgili firmalara malzeme veremeyeceklerini yazı ile bildirdikleri” hususlarının ortaya konulduğu belirlenmiştir.

 

Bir mal veya hizmetin hangi fiyat, bedel ve şartlarla satılabileceğini gösteren teklifname niteliğindeki ticari mektuba proforma fatura adı verilmektedir. Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bu belgenin düzenlendiği tarih itibariyle geçerli olduğu ve proforma faturaların belirli bir süre boyunca aynı fiyatı taahhüt etmek gibi bir niteliğinin bulunmadığı, ayrıca aşırı düşük fiyat sorgulamasının ise ihale tarihi itibariyle verilen / gerçekleşen fiyatlar üzerinden yapılmasının ise yeterli olduğu, dolayısıyla ihale konusu işin gerçekleştirilme süresi boyunca veyahut bahse konu ihalenin süresi olan 22 ay boyunca, temizlik malzemesine ilişkin fiyatların geçerliliğinin araştırılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi istekli olan Öz-Isı Isıtma Soğ. Ltd. Şti. tarafından, aşırı düşük fiyat sorgulamasına yönelik yapılan açıklamada temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin olarak sunulmuş bulunan proforma faturaların, bu faturaları düzenleyen ilgili firmaca “temizlik sarf malzeme ve ekipmanları için aylık 1.196,00 YTL’den 22 aylık verilemeyeceği” gerekçesiyle sonradan vazgeçilmesi/cayılması işleminin yerinde olmadığı anlaşıldığından, adı geçen istekli hakkında alınan ihale dışı bırakma kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan Raif İnşaat Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin de,  aynı şekilde temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin olarak sunmuş olduğu proforma faturaların sonradan geçersiz kılınması suretiyle, aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmemesi  ve hakkında ihale dışı bırakma kararının alınması işlemlerinin yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifleri geçerli bulunan Raif İnşaat Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte başvuru sahibi isteklinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul