İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1909
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :124
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1909
Şikayetçi:
 Tem&Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti. Çaldıran Sokak Nu 1/2 06420 Kolej / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2008 / 9173
Başvuruya konu ihale:
 2007/185897 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlük Merkez Binasının Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.09.18.0097/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nce 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlük Merkez Binasının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Tem&Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.03.2008 tarih ve 9173 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye istekli olarak katıldıkları, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevabın idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif bileşenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamada bulundukları ve tevsik edici belgelerini sundukları, ayrıca ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracaklarına dair taahhütname sunmuş oldukları halde aşırı düşük teklif sorgulamasında bu maliyet kalemine dair tevsik edici belge sunmadıklarının da iddia edildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin haksız olduğu iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin; “35 işçi ile Genel Müdürlük Binasının iç ve dış çevrelerinin temizlik hizmetlerinin (İdr. ve tekn. Şartnameye göre) 11 ay (onbir ay)süre ile yaptırılması işi” olduğunun belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.3. a) İşçilik ücretleri: Yüklenici firma her ay işçilere günlük asgari 2.50 Yeni Türk Lirası yol bedeli ve 3.50 Yeni Türk Lirası yemek bedelini brüt olarak ücret bordrosunda gösterecektir. Bu bedellerden yol bedeli her ay için 26 gün yemek bedeli her ay için 22 gün üzerinden hesaplanacaktır.

b) İşçi elbise bedeli: Yüklenici firma işçilere yıllık en az 1 adet iş elbisesi verecektir.

26.4…

26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları (risk oranı) %2 olarak alınacaktır.” düzenlemesinin,

 

49.2 maddesinde ise, “İşin süresi 01.02.2008- 31.12.2008 11 Ay 334 takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada; 35 kişi için brüt asgari ücret (608,40-YTL) üzerinden hesaplanan  (% 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere, giyim ve temizlik malzemesi hariç) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 355.380,18 YTL ‘ye karşılık geldiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye teklif veren Ölmez İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Erşanlı Bilgisayar Otomasyon Tem. Yemek Tic. Ltd. Şti., Temser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Asır Peyzaj Tem. İnş. Gıda Taş. Tic. San. Ltd. Şti. olmak üzere 4 isteklinin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü gereği firmalara gönderilen 16.01.2008 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

07.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin 0,12 YTL üzerinde olduğu, temizlik malzemeleri için 0,10-YTL’lik proforma fatura sunduğu, 35 adet iş elbisesi için ise 0,02 YTL tutarında proforma fatura sunduğu, ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname verdiği halde teklif açıklamasında bunu belgelendirmediği, temizlik malzemesinin 0,10-YTL’ye, iş elbiselerinin ise 0,02-YTL’ye karşılanmasının mümkün olmadığı, bunun piyasa koşullarına aykırı olduğu gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 355.380,30 YTL’lik teklif bedeline ilişkin olarak sarf malzemesi gideri için 0,10- YTL, giyim gideri için 0,02 YTL teklif açıklamasında bulunduğu, bu açıklamasını tevsik edici proforma faturaları sunduğu, ilaçlama gideri için ise herhangi bir açıklama yapmadığı görülmüştür.

 

İhale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının 355.380,18- YTL olduğu, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ise asgari maliyet tutarının 0,12 YTL üzerinde olduğu, 0,12-YTL ile giyim, temizlik malzemesi ve ilaçlama giderinin karşılanmasının mümkün olmadığı, teklif açıklamasının piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden, idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin giyim ve temizlik malzemesi giderine ilişkin teklif açıklamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte; aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin teklif bileşenleri hakkında değerlendirme yapabilmek maksadıyla idarenin yaklaşık maliyeti incelendiğinde;

 

            - İhale dokümanında giyim eşyasının teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiş olmasına rağmen idarenin yaklaşık maliyet hesabında giyim için parasal tutar öngörülmediği, giyim eşyası için herhangi bir fiyat araştırması yapılmadığı,

 

            - İhale dokümanında yol ve yemek bedeli öngörülmesine rağmen bu maliyet kalemlerinin ne şekilde belirlendiğine dair ihale işlem dosyasında herhangi bilgi veya belgenin yer almadığı,

 

            - Temizlik malzeme ve ekipman giderinin tespitine yönelik olarak Aydoğanlar A.Ş. ve Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) olmak üzere iki firmadan fiyat alındığı, teklif edilen fiyatlar incelendiğinde Aydoğanlar A.Ş. tarafından temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanları için toplam 8.956,90-YTL teklif verildiği, Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) tarafından ise toplam 16.880,00-YTL teklif verildiği, bu tekliflerin ortalamasının 12.918,45-YTL olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyet cetvelinde 11.000,00-YTL tutar belirlendiği,

 

            - İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ilaçlama işi için ayrı bir maliyet öngörülmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasında ise ilaçlama gideri önemli teklif bileşeni olarak değerlendirilerek, ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname sunan başvuru sahibi isteklinin ilaçlama giderini tevsik için herhangi bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca teklif açıklamasında bulunan Erşanlı Bilgisayar Otom. Yemek Temz. İnş. İmalat San. Ltd. Şti.’nin ilaçlama gideri için öngördüğü 48,90-YTL’lik bedelin piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle teklif açıklamasının uygun bulunmadığı,

 

            görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“ İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

 

İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

 

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...”

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

 

Oysa bu ihalede; idarenin yaklaşık maliyet hesabına ilişkin dayanakların bir kısmının olmadığı (yol, yemek, giyim ve ilaçlama bedeline ilişkin), bir kısmının ise (temizlik malzeme gideri) ayrıntılı fiyat araştırması yapılmadan belirlendiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak; idarenin yaklaşık maliyetinin gerçekçi dayanaklarının olmadığı; yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmemesi neticesinde 5 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, böyle olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından tekliflerin söz konusu yaklaşık maliyet esas alınarak değerlendirildiği, bu haliyle sağlıklı bir teklif değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

- Bunun yanı sıra; ihale işlem dosyasında mevcut yaklaşık maliyet hesap cetvelinin imzasız ve onaysız olduğu, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan; “ Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. “ hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

- Ayrıca ihale onay belgesinde yaklaşık maliyet tutarının 437.000,00-YTL olarak belirtildiği ve işin miktarının “35 işçi ile 12 aylık” olarak ifade edildiği, ihale konusu işin ise 11 aylık yapıldığı, 12 aylık olarak yapılması öngörülen ihalede yaklaşık maliyetinin ne şekilde belirlendiğine dair herhangi bir açıklayıcı belgenin olmadığı, ayrıca ihalenin 11 aylık olarak yapılması karşısında yaklaşık maliyet hesabının ne şekilde tadil edildiğine ilişkin de herhangi bir bilgi veya belgenin yer almadığı görülmüştür.

 

        Yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalinin gerektiği düşüncesi ile çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin giyim ve temizlik malzemesi giderine ilişkin teklif açıklamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte; aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin teklif bileşenleri hakkında değerlendirme yapabilmek maksadıyla idarenin yaklaşık maliyeti incelendiğinde;

 

            - İhale dokümanında giyim eşyasının teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiş olmasına rağmen idarenin yaklaşık maliyet hesabında giyim için parasal tutar öngörülmediği, giyim eşyası için herhangi bir fiyat araştırması yapılmadığı,

 

            - İhale dokümanında yol ve yemek bedeli öngörülmesine rağmen bu maliyet kalemlerinin ne şekilde belirlendiğine dair ihale işlem dosyasında herhangi bilgi veya belgenin yer almadığı,

 

            - Temizlik malzeme ve ekipman giderinin tespitine yönelik olarak Aydoğanlar A.Ş. ve Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) olmak üzere iki firmadan fiyat alındığı, teklif edilen fiyatlar incelendiğinde Aydoğanlar A.Ş. tarafından temizlik sarf malzemeleri ve ekipmanları için toplam 8.956,90-YTL teklif verildiği, Ekrem Ticaret (Ekrem AYDOĞAN) tarafından ise toplam 16.880,00-YTL teklif verildiği, bu tekliflerin ortalamasının 12.918,45-YTL olduğu, idare tarafından yaklaşık maliyet cetvelinde 11.000,00-YTL tutar belirlendiği,

 

            - İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ilaçlama işi için ayrı bir maliyet öngörülmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasında ise ilaçlama gideri önemli teklif bileşeni olarak değerlendirilerek, ilaçlama işini alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname sunan başvuru sahibi isteklinin ilaçlama giderini tevsik için herhangi bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca teklif açıklamasında bulunan Erşanlı Bilgisayar Otom. Yemek Temz. İnş. İmalat San. Ltd. Şti.’nin ilaçlama gideri için öngördüğü 48,90-YTL’lik bedelin piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle teklif açıklamasının uygun bulunmadığı görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“ İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

 

İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

 

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...”

 

Hükmüne yer verilmiştir.

 

Oysa bu ihalede; idarenin yaklaşık maliyet hesabına ilişkin dayanakların bir kısmının olmadığı (yol, yemek, giyim ve ilaçlama bedeline ilişkin), bir kısmının ise (temizlik malzeme gideri) ayrıntılı fiyat araştırması yapılmadan belirlendiği görülmüştür.

 

Sonuç olarak; idarenin yaklaşık maliyetinin gerçekçi dayanaklarının olmadığı; yaklaşık maliyetin gerçekçi belirlenmemesi neticesinde 5 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, böyle olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından tekliflerin sözkonusu yaklaşık maliyet esas alınarak değerlendirildiği, bu haliyle sağlıklı bir teklif değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

- Bunun yanı sıra; ihale işlem dosyasında mevcut yaklaşık maliyet hesap cetvelinin imzasız ve onaysız olduğu, bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan; “ Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranını geçmemek üzere kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. “ hükmüne aykırılık teşkil ettiği,

 

- Ayrıca ihale onay belgesinde yaklaşık maliyet tutarının 437.000,00-YTL olarak belirtildiği ve işin miktarının “35 işçi ile 12 aylık” olarak ifade edildiği, ihale konusu işin ise 11 aylık yapıldığı, 12 aylık olarak yapılması öngörülen ihalede yaklaşık maliyetinin ne şekilde belirlendiğine dair herhangi bir açıklayıcı belgenin olmadığı, ayrıca ihalenin 11 aylık olarak yapılması karşısında yaklaşık maliyet hesabının ne şekilde tadil edildiğine ilişkin de herhangi bir bilgi veya belgenin yer almadığı görülmüştür.

 

       Yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalinin gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul