İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1910
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :125
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1910
Şikayetçi:
 Akademik Sosyal Hiz.Temizlik San.ve Tic. Ltd. Şti., Fidanlık Mah. Halk Sok. 28/9 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği,İzmit Yolu 3. Km. 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.04.2008 / 10990
Başvuruya konu ihale:
 2008/4132 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.11.08.0102/2008-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Akademik Sosyal Hiz. Temizlik San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.04.2008 tarih ve 10990 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde, isteklinin iş hacmini gösteren belgelerdeki tutarların % 12 ve % 8 olarak belirlendiği, 9 ay süreli olan ihale için yapılan  bu düzenlemenin açıkça Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu, yeterli olmayan firmaları yeterli hale getirmeye yönelik bir düzenleme olduğu, iş hacmini gösteren belgelerdeki tutarların % 15 ve % 10 olarak belirlenmesi gerektiği,

 

2- İdari şartnamenin “Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı 52 nci maddesinde; “idare tarafından firmaya hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde işçi ücretlerinin işçilerin hesaplarına aktarılmaması veya herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir geçikme olması durumunda hak edişlerin ödemesi beklenilmeden işçilerin aylık ücretleri ile yol bedellerinin yürürlükteki İş Kanunu gereğince verilmemesi halinde belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek yükleniciden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hak edişinden ödenmesi sağlanacaktır” düzenlemesi bulunduğu, düzenlemenin İş Kanununun 34 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

3- İdari şartnamede "Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar" başlıklı 53 üncü maddesinde; “Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. İhale konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.” düzenlemesi, idari şartnamenin "Denetim,muayene,kabul işlemlerine ilişkin şartlar" başlıklı maddesinde "sözleşme konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır" ifadesine yer verildiği, temizlik hizmeti süreklilik arzettiğinden Hizmet İşleri Şartnamesi gereği kısmi kabul yapılabilmesinin mümkün olmadığı,

 

4- Sözleşmenin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinde; “Yükleniciye aittir.” düzenlemesi bulunduğu, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunlu olduğu, idarece istenilen sigortanın teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı,

 

5- Teknik şartnamede “Yüklenici ve Personelinin Diğer Sorumlulukları” başlıklı 26 ncı maddesinde; “yüklenici isterse 85 personelin haricinde bir koordinatör personel çalıştırabilir. Yüklenici Bu personel için idareden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici koordinatör personel çalıştırdığı taktirde bu personelin, 8 inci maddede belirtilen tüm belgeleri verecektir. Koordinatör personel mesai saatleri içersinde kurumda bulunacaktır. Koordinatör personelin idarece yapılacak iş akışının düzenlenmesinden, kılık kıyafetin düzenli olmasından, personelin teknik şartnamede belirtilen hususlara riayetinden idareye karşı sorumludur.” düzenlemesi bulunduğu, bir personelin sigortasız çalıştırılamayacağı ve asgari ücretten daha düşük bir ücret ödenemeyeceği teminat altına alındığı, sevk ve idareden sorumlu personelin bir maliyet doğuracağı, düzenlemenin isteklileri tekliflerini verirken tereddüte düşürdüğü,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan ve 01.02.2008 tarihinde güncellenen miktar olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına eksik yatırıldığı tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi sonuna kadar tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 
Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul