İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1914
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :130
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1914
Şikayetçi:
 Dr. Faruk Lab.ve Bilş.Tek. Bil. İşl. Yem. Tem. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulv. No:65/17 Maltepe Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kale Mahallesi Himaye-i Etfal Sokak No:14 55030/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2008 / 11029
Başvuruya konu ihale:
 2008/5298 İhale Kayıt Numaralı “Bakıcı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.1115.0148/2008-46 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 12.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakıcı Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Dr. Faruk Lab.ve Bilş. Tek. Bil. İşl. Yem. Tem. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2008 tarih ve 11029 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “ Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç,yaşlı, özürlü ve hasta bakımı işleri benzer iş olarak kabul edilmiştir.’’ düzenlemesinin yapıldığı, bu düzenleme ile ihaleye katılımın sınırlandırıldığını,

 

            2) İdari Şartnamenin 52.5 maddesinde işçilerin aylık maaşının her ayın 7 sine kadar ödeneceği, 52.5.1 maddesinde ise, işçi maaşının zamanında ödenmemesi halinde her işçi için her ay 100 milyon YTL. para cezası kesileceğinin belirtildiği, yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunu eklemediği hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.’’ hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,  başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 2008/1190 sayılı dosyada esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul