İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1915
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :132
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1915
Şikayetçi:
 Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş., Seyit Nizam Mahallesi Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok No:13 K:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Güllapoğlu Yerleşkesi 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.04.2008 / 10949
Başvuruya konu ihale:
 2008/9016 İhale Kayıt Numaralı “Hastabakıcı, Hizmetli ve Yemek Servisi İşi Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.1086.0160/2008-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastabakıcı, Hizmetli ve Yemek Servisi İşi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin 15.04.2008 tarih ve 10949 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin dokümanındaki mevzuata aykırılıklar nedeniyle teklif veremedikleri, İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinin maliyetlerin hesaplanmasında tereddüde neden olduğu, 48.1 inci maddedeki düzenlemenin fiyat farkı kararnamesine aykırı olduğu, Teknik Şartnamenin 6.1.5.8 numaralı maddesinin İş Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayet konusu ihalenin 01.02.2008 tarihinde ilân edildiği, ihalenin 17.03.2008 tarihinde gerçekleştirildiği, başvuru sahibinin ihale tarihinde doküman satın aldığı, ihaleye teklif vermediği, ihaleden 14 gün sonra 31.03.2008 tarihinde ihale dokümanına ilişkin olarak idareye itirazda bulunduğu, idarenin başvuruyu uygun bulmadığı, idarenin başvuru sahibinin itirazını 04.04.2008 tarihli yazı ile reddettiği, idarenin cevabının 04.04.2008 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin içeriği ihale dokümanına ilişkin olan dilekçesinin 15.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı, dilekçenin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması üzerine söz konusu aykırılıkların idarenin kararının tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde giderilerek eksikliğin tamamlanması ve başvurunun “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği hususunun anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına uygun olarak,  www.ihale.gov.tr adresinde 16.04.2008 tarihinden itibaren ilân edildiği, ancak dilekçedeki eksikliğin süresi içerisinde giderilmediği, sürenin geçirilmesinden sonra 25.04.2008 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe ile eksikliklerin kısmen giderildiği; dilekçeye idareye başvurulduğuna ve idarenin şikayet üzerine bir karar/cevap verdiğine dair bir belgenin eklenmediği, şikayet konusu ihale için Kuruma başvuru bedelinin yatırılmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul