İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1916
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :133
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1916
Şikayetçi:
 Efsane Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Cengiztopel Mah. 100. Sok. Daval Apt. No: 6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Nizip Devlet Hastanesi Baştabipliği Fatih Sultan Mah. Hastane Cad. 27700 Nizip / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2008 / 11901
Başvuruya konu ihale:
 2007/141035 İKN|li Hizmet Alımı Otelcilik (Temizlik, Yemek Pişirme Öncesi ve Sonrası Bulaşık Dahil, İlaçlama, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme, Hasta Karşılama ve Yönlendirme ile Küçük (Boya, Elektrik, Tesisat ve Marangoz İşleri) Bakım İşleri, 1 Kalem) İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.12.24.0162/2008-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Nizip Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı Otelcilik (Temizlik, Yemek Pişirme Öncesi ve Sonrası Bulaşık Dahil, İlaçlama, Çamaşır Yıkama ve Ütüleme, Hasta Karşılama ve Yönlendirme ile Küçük (Boya, Elektrik, Tesisat ve Marangoz İşleri) Bakım İşleri, 1 Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Efsane Sosyal Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.04.2008 tarih ve 11901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye ait ihale ilanının;

 

1-) 4.4 üncü maddesinde benzer işin; “Kamu ve özel sektörde yapılan temizlik ve yemek işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanması, anılan ihalenin her bir kısmının ayrı uzmanlık gerektirdiği, bu nedenle ihalenin her bir kısmı için ayrı ihaleye çıkılmaması ile ayrıca işin götürü bedel teklif yöntemiyle ihale edilmesi rekabeti engellediği,

 

2-) 4.3.2 nci maddesinin son paragrafında yapılan; “Firma ile çalışacak personel arasındaki iş akdi sözleşmesi, sözleşme öncesi verilecektir. Çalıştırılan kişiler kendi istekleri ile de olsa işten ayrıldıklarında mutlaka hastane yönetimine başvurmalarını ve işten ayrılma nedenlerinin öğrenildiğini belirten bir belgeyi hastane yönetiminden almalarını sağlamak, firma görevleri arasındadır. Bu işlem yapılmadan ayrılan işçilerin her biri için 750,00 YTL para cezası uygulaması yapılır.” şeklindeki düzenlemenin yüklenicinin iradesi olmadan çıkan personelin dahi bu belgeyi almalarının yükleniciden beklenilmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiği,

 

3-) 4.3.2 (b) maddesinde yapılan; “Çalıştırılacak elemanlar İta Amirinin belirleyeceği kişiler ile yüklenici firma temsilcisinden oluşan komisyonun onayı ile işe alınacak aynı komisyonun imzalı tutanağı ile işten çıkarılabileceklerdir.  Bu belgeleri idareye vermeden işe personel başlatılmayacaktır.” şeklinde yapılan düzenlemenin de 4857 sayılı İş Kanununa aykırılık teşkil ettiği,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilerin şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ehliyeti bulunanların iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacakları hükme bağlanmış, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte yapılan tanımlar dikkate alındığında şikayet ehliyeti ihale dokümanı satın alınması koşuluna bağlanmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde de; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmış, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

            İncelenen ihalede 05.11.2007 tarihinde yapılan ihale için başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldığı, teklif vermediği ancak idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,  Kuruma yapılan başvurunun ise yazılı başvuru niteliğinde olduğu belirlenmiş olup bu haliyle başvuru sahibinin iddiaların incelenmesi talebinde bulunamayacağı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru dilekçesinde yer alan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul