İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1918
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :144
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1918
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. , Ataç 1 Sokak No:20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ümraniye Belediye Başkanlığı, Alemdar Cad. No:1 Ümraniye / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10157
Başvuruya konu ihale:
 2005/143284 İhale Kayıt Numaralı “Ümraniye Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin İç, Dış ve Umumi Temizlik İşi (2006 Yılı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.04.2008 tarih ve 08.12.11.0222/2008-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından 21.10.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ümraniye Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerin İç, Dış ve Umumi Temizlik İşi (2006 Yılı)” ihalesine ilişkin olarak Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. ’nin 08.04.2008 tarih ve 10157 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Ümraniye Belediye Başkanlığı’nca 21.10.2005 tarihinde ihale edilen 2005/143284 İKN’li “Ümraniye Belediye Başkanlığı Ve Bağlı Birimlerin İç, Dış Ve Umumi Temizlik İşi” ihalesinde ihale üzerinde bırakılan Peytem Peyzaj Temizlik Hizmetleri ve Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. ile Prizma İnş. Taah. Org. Ltd. şirketlerinin sicil gazetelerinden Hilmi ÖZTÜRK adlı şahsın her iki şirkete de ortak olduğu, 4734 sayılı Kanuna göre her iki şirketin yasaklanması gerekirken ihale işlemlerine devam edildiği ve sözleşmenin kanuna aykırı olarak imzalandığı, idare görevlilerinin ihaleye fesat karıştırma suçu işledikleri iddia edilmektedir.

 

Yapılan incelemede; dilekçenin Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. kaşesini taşıdığı, Sıddık Bilgiç adlı şahıs tarafından imzalandığı, dilekçe ekinde anılan şahsın şirketin yetkilisi olduğuna dair Yenimahalle 4 üncü Noterliği’nin 14.02.2005 tarihli onayını taşıyan ve süreli olduğu görülen vekaletname ve imza sirkülerinin fotokopisinin eklendiği, ancak 11.04.2008 tarih ve 10633 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi imzalı ikinci dilekçede, firmaları tarafından Kuruma başvuru yapıldığının internet sayfasından öğrenildiği, halbuki firmalarının anılan ihaleye ilişkin olarak herhangi bir başvuruda bulunmadığı, ilk dilekçenin firmalarının yetkililerince imzalanmadığı, kimler tarafından ve hangi amaçla verildiğinin bilinmediği belirtilmekte ve anılan başvurunun iptal edilmesi talep edilmiştir. Dilekçe ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; başvurunun anılan firma yetkililerince yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilerin şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ehliyeti bulunanların iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacakları hükme bağlanmış, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte yapılan tanımlar dikkate alındığında şikayet ehliyeti ihale dokümanı satın alınması koşuluna bağlanmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde de; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibinin doküman satın almadığı ve başvurunun yazılı başvuru niteliğinde olduğu belirlenmiş olup başvuru dilekçesinde yer alan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul