İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-192
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-192 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1920 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :85
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-192
Şikayetçi:
 Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Güv. Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti., Paris Caddesi Nu:24/5 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Vefa Tanır ılgın Devlet Hastanesi, Fatih Mahallesi Vehbi Kütükçü Caddesi Nu:25 42600 Ilgın / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36256
Başvuruya konu ihale:
 2007/157010 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve Haşereyle Mücadele Hizmet Alımı ( 12 Ay / 36 İşçi İle )” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.22.82.0168/2008-96E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Vefa Tanır ılgın Devlet Hastanesi’nce 16.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve Haşereyle Mücadele Hizmet Alımı ( 12 Ay / 36 İşçi İle )” ihalesine ilişkin olarak Şan Telekomünikasyon Bilişim Temizlik Güv. Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde 7 işçinin diplomalarının tekliflerle birlikte istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait İdari Şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde; “Bu hizmet alımı ihalesi 12 Ay/36 işçi ile yürütülecektir. Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığının 2005/29 Genelgesi hükmü gereği; isteklilerce çalıştırılacak işçilerin en az 7 kişisi lise veya dengi okul mezunu olacak olup, teklifleri ile birlikte bu işçilerin diplomalarının asıllarını veya aslına uygun noter tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesi yapılmıştır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir.Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi  en fazla beş yıl olarak öngörülür.Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin iligli mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.” hükmü bulunmaktadır

 

Anılan Yönetmeliğin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde ise, “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” maddesinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt başlığında,

 

            3 – Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliği gereği ihale konusu işte istihdam edilecek personele ilişkin bir belge veya taahhütname istenemeyeceği hükme bağlanmış olup, bu durumun istisnasının ancak anahtar teknik personel belirlenmesi halinde söz konusu olabileceği anlaşıldığından,  idari şartnamenin şikayet konu maddesinde işçilere ait diploma asılları veya noter tastikli suretlerine ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul