İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1920
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :149
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1920
Şikayetçi:
 Efsane Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Cengiztopel Mahallesi 100. Sokak Daval Apt. No: 6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği Akabe Mahallesi Otogar Civarı 63050 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.04.2008 / 12078
Başvuruya konu ihale:
 2008/9646 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.12.47.G012/2008-50 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Efsane Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.04.2008 tarih ve 12078 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye ait ilanın 4.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya Özel kuruluşlarla yapılmış tek sözleşmeye dayalı hastane bilgi sistemi hizmeti veya program hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” şeklinde düzenlendiği, benzer iş tanımında hastane bilgi sistem hizmeti olma şartının getirilmesinin , yataklı tedavi kurumları dışındaki kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen aynı hizmete ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilmemesi sonucunu doğuracağından, bu durumun ihaleye katılımı daralttığı ve rekabetin oluşmasına engel nitelikte olduğu,

 

            2) İlanda; “Teknik şartname maddelerine sırasına göre cevap verilecek olup, teknik şartnameye uygunluk belgesi sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,  hizmetin teknik şartlarını göstermesi amaçlanan teknik şartnamede idare tarafından, teknik şartnamede mevcut olan hükümlere ilişkin taahhütname istenilmesinin gereksiz olduğu, teklif mektubunda isteklilerin zaten ihale dokümanındaki şartları tamamıyla kabul ettiklerini beyan ettikleri, ayrıca teknik şartnamedeki mevcut hükümlere ilişkin taahhütname söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte belge olmadığından bu belgenin yeterlik kriteri olarak istenilemeyeceği, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, yukarıda yer verilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin temin edilemediğinin anlaşıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde; bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabilecekler, adaylar ve isteklilerin şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, şikayet ehliyeti bulunanların iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamayacakları hükme bağlanmış, 4734 sayılı Kanun ve anılan Yönetmelikte yapılan tanımlar dikkate alındığında şikayet ehliyeti ihale dokümanı satın alınması koşuluna bağlanmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinde de; Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmıştır.  

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede başvuru sahibinin doküman satın almadığı ve başvurunun yazılı başvuru niteliğinde olduğu belirlenmiş olup başvuru dilekçesinde yer alan Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul