İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1925
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :2
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1925
Şikayetçi:
 SRS Hizm. Org. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., İncilipınar Mah. 4. Cad. Kazaz İş Merkezi Kat:6 No:24 Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 G.Antep Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Alaybey Mah. Hürriyet Cad. No:17 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2008 / 11309
Başvuruya konu ihale:
 2008/27354 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlük Hizmet ve Depo Binaları İçin Malzemeli Genel Temizlik ve Taşıma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.11.51.G017/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            G.Antep Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nce 07.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Müdürlük Hizmet ve Depo Binaları İçin Malzemeli Genel Temizlik ve Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak SRS Hizm. Org. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2008 tarih ve 11309 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 26.3. maddesinde "Ayrıca her işçiye nakdi olarak aylık 26 gün için asgari 58,50.-YTL yemek, asgari 38,48.-YTL yol parası ile teknik şartnamenin 13. maddesinin a bendinde belirtilen giyeceklerin bedeli olarak işçi başına asgari 16,00.-YTL teklif fiyata dahildir. Yol ve Yemek parası ücret bordrosunda gösterilecektir" düzenlemesinin yer aldığı, giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            2) İhale Dokümanı ekinde verilen Tip Sözleşmenin 22 nci maddesinde; "İş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir" dendiği, ancak atıf yapılan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin 4 üncü bendinde belirtilen "Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir." hükmünün yer aldığı, bu haliyle doküman içerisinde yapılan düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki olan Tip Sözleşmenin 7 nci sayfasında belirtilen 31 numaralı dipnotu göz ardı edilerek yapıldığı ve yapılacak sigorta türleri ile yapılacak sigortanın limitlerinin Sözleşme Tasarısının ilgili maddesinde belirtilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihalenin 01.05.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 8 (Sekiz) Ay Süre ile 12 Kişi  ile Malzemeli Genel Temizlik ve Taşıma hizmeti Alımı olduğu tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; Ayrıca, her işçiye nakdi olarak  aylık 26 gün için asgari 58,50-YTL yemek, asgari 38,48-YTL yol parası ile teknik şartnamenin 13. maddesinin a bendinde belirtilen giyeceklerin bedeli olarak işçi başına asgari 16,00-YTL teklif fiyata dahildir. Yol ve yemek parası ücret bordrosunda gösterilecektir”  düzenlemesinin yer aldığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince idari şartnamede giyecek gideri için parasal tutar öngörülmemesi gerekmekte iken, her bir personel için asgari 16,00-YTL’lik bir giyim bedelinin öngörülmesi ve tekliflerin idari şartnamedeki söz konusu düzenlemeye göre verilmesinin istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

İncelenen ihalede şartnamede giyim bedelinin işçilere nakdi olarak ödeneceğine dair düzenleme yapıldığı bunun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmış olup mevzuata aykırılığı belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalini gerektirmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almıştır.

                         

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta;“İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

           

İhale konusu işin sözleşmesinde sigorta türü ve sigortayla ilgili teminatın kapsam ve limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

           

            Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta yapılması gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigorta türü ile teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmeden sadece sigorta yapılmasına ilişkin sorumluluğun kime ait olacağının belirtilmesi hukuki sonuç doğurabilecek nitelikte değildir.

 

Bu itibarla, idarece işe ait Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu hususuna yer verilmesi ve bu düzenleme kapsamında, sigorta türlerinin, teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemesi mevzuat hükümlerine uygun olmamakla birlikte hukuki sonuç doğurabilecek ve ihalenin iptalini gerektirecek bir işlem olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye aittir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bununla birlikte; İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” bölümünde iş ve işyerinin sigortalanmasının teklif fiyata dahil olduğuna dair herhangi bir düzenleme olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan; sözleşme tasarısının 22 inci maddesinde yükleniciye sigorta yükümlülüğü getirmekle birlikte, sigorta türü ve teminat kapsam ve  limitlerinin düzenlenmemesi mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlede incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul