İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1926
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :3
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1926
Şikayetçi:
 ARÇ Temizlik İnş. Güv. Nak. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Koop. Mahallesi Kurtismail Paşa 7. Sokak Orkide Apt. No:2/7 Ofis/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Merkez Efendi Mahallesi İzmir Caddesi No:220/b 45000 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.04.2008 / 9993
Başvuruya konu ihale:
 2008/6236 İhale Kayıt Numaralı “11 Elemanlı 10 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.10.07.G017/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “11 Elemanlı 10 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ARÇ Temizlik İnş. Güv. Nak. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.04.2008 tarih ve 9993 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalede yol, asgari işçilik maliyeti ve sözleşme gideri dahil maliyetin 90.178,87 YTL olduğu, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin 90.179,10 YTL olduğu, giyim bedeli olarak toplam 0,23 YTL öngörüldüğü, idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde giyim ile ilgili yazlık ve kışlık 2 adet iş giysisinin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, şartnamedeki düzenlemeler karşısında firmanın teklifinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmet Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği “11 Elemanlı 10 Ay Süreli Genel Temizlik Hizmet Alımı” olarak tarif edilmiştir.

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile % 3 (yüzde üç) sözleşme gideri,Kamu İhale Kurumu payı noter masrafı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2.  (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider
kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı
içerdiği kabul edilecektir.

26.3.  Ayrıca,

26.3.1.   Personelin yemeği idarece karşılanacaktır.

26.3.2.  Bir işçiye 2 adet iş önlüğü (teknik şartnamede belirtilen özelliklerde bir adet yazlık bir adet kışlık) yüklenici tarafından verilecektir.

26.3.3. Bir işçinin aylık. Brüt Asgari Ücreti: 608,40-YTL

teklif fiyata dahildir.

26.3.4.Bir kişinin bir günlük yol bedeli brüt: 2,00-YTL.

Yukarıda belirtilen yol bedeli aylık 22 gün üzerinden hesap edilerek brüt ücreti nakdi olarak

ödenecek ve ücret bordrosunda belirtilecektir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.    İş  kazaları   ve  meslek  hastalıkları   sigortası  pirim  oranı;  %  2  (yüzde  iki)  olarak
hesaplanacaktır”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “İşçilerin özel kıyafeti olacaktır, iş gömleği keten veya alpaka kumaştan olacak, yakalı ve iki adet dış cebi bulunacak, önden düğmeli olacaktır. Kışlık için uzun kollu, yazlık için kısa kollu olacaktır. Kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinin uygun bir yerine yüklenicinin ismi belirtilecektir. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen verilere göre, (giyim giderleri hariç) yapılan hesaplamada, ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin 90.178,87-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 90.179, 10-YTL olduğu; nakdi ödemeler esas alınarak tespit edilen 90.178,87-YTL’lik asgari maliyet şikayetçinin teklif bedelinden düşüldüğünde geriye (giyim giderleri için) 0,23-YTL kaldığı anlaşılmaktadır.

           

İdarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenleri hakkındaki açıklama yazısı ekinde, teknik şartnamede belirtilen 22 adet iş elbisesinin toplam 0,22-YTL’ye temin edileceğine ilişkin For Masan Güvenlik ve Personel Kıyafetleri Berrin Işık firmasından alınan 30.01.2008 tarihli proforma fatura sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgelere göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin personel kıyafetinin toplam maliyetinin 0,22-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede idarece yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasında 1 işçi için toplam giyim bedelinin 9 YTL olarak hesaplandığı ve ihaleye katılan firmalardan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi şikayetçi ARÇ Tem. İnş. Güv. Nak. Yem. Ürt. Hzm. Taahnüt Tic. Ltd. Şti.’nin giyim için teknik şartnamede belirtilen 22 adet iş elbisesinin toplam 5,50-YTL’ye temin edileceğine ilişkin For Masan Güvenlik ve Personel Kıyafetleri Berrin Işık firmasından alınan bila tarihli proforma fatura sunduğu, yapılan ihalede geçerli teklif sunan her iki isteklinin de giyimin karşılanmasına dair aynı firmadan değişik meblağlar içeren proforma faturalar temin ettikleri tespit edilmiştir. Giyim bedeli için öngörülen rakam göz önüne alındığında her iki firmanın personel kıyafetlerini belirtilen fiyatlarla temin etmeleri hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu itibarla giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul