İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1928
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :5
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1928
Şikayetçi:
 Tunca Sosyal Hizmetler - Necati Tunca, Tuna Caddesi Işık Apt 24/11 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Şeker Kurumu, İzmir 2 Caddesi No:40 06440 Yenişehir Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.04.2008 / 10956
Başvuruya konu ihale:
 2008/18299 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik ve Yardımcı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2005 tarih ve 08.10.87.G017/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Şeker Kurumu’nce 07.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Temizlik ve Yardımcı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tunca Sosyal Hizmetler-Necati Tunca’nın 01.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.04.2008 tarih ve 10956 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 28.02.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesi ile ilgili olarak idari şartnamede yemek ve yol bedelinin ayni mi, yoksa nakdi mi ödeneceğine ilişkin açıklamanın net olarak anlaşılamaması gerekçesiyle idarece ihalenin iptal edildiği, ancak idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde yemek ve yol bedelinin nakdi ödeneceği ve bordroda gösterileceği ve gün sayısının ise 22 olarak belirtildiği, dolayısıyla yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğinin çok açık olduğu, bu sebeple ihale iptal kararının kaldırılması ve mevcut tekliflerle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu hizmetin 7 Kişi ile Temizlik ve Yardımcı Hizmet İşi olduğu ve 12 ay süreli olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 26.3.1 maddesinde; Yemek ve yol giderleri:

İstekli tarafından personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecektir.

Yemek bedelinin tutarı, 1,22-YTL´lik istisna tutarı ile %15 işçi hissesi ve %23,5 işveren hissesi ile gelir vergisi ve damga vergisi dahil hesaplanmış olarak günlük brüt 4,60-YTL (Dört Yeni Türk Lirası Altmış Yeni Kuruş) olacaktır.

Yol bedelinin tutan, %15 işçi hissesi ve %23,5 işveren hissesi ile gelir vergisi ve damga vergisi dahil hesaplanmış olarak günlük brüt 5,17-YTL (Beş Yeni Türk Lirası On yedi Yeni Kuruş) olacaktır.

Yemek ve yol bedelleri nakdi olarak karşılanacak olup, aylık ücret bordrolarında gösterilecektir.

Yemek giderinin aylık gün sayısı 22 (yirmi iki) olacaktır. Yol giderinin aylık gün sayısı 22 (yirmi iki) olacaktır.

İdarece, işçilerin yemeklerinin İdare personeline verilen yemek karavanasından sağlanması halinde, yemek ücreti olarak ihale dokümanında belirtildiği şekilde hesaplanıp istihkak içerisinde yükleniciye ödenen yemek bedeli istihkaktan kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı maddesinde;

 

“8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.” açıklaması yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenizin 26.3.1 inci maddesinde yemek ve yol bedelinin nakdi ödeneceği ve bordroda gösterileceği, aylık gün sayısının ise 22 olarak belirtilmesinden sonra ayrıca işçilerin yemeklerinin idare personeline verilen yemek karavanasından sağlanması halinde yemek ücreti olarak ihale dokümanında belirtildiği şekilde hesaplanıp istihkak içerisinde yükleniciye ödenen yemek bedelinin istihkaktan kesileceğinin belirtilmesi istekliler açısından tereddüde yol açacak niteliktedir.

 

Bu şekilde yapılan düzenlemede isteklilerin tekliflerini ayni ödemeye göre mi yoksa nakdi ödemeye göre mi verecekleri belli olmadığından, tekliflerin sağlıklı olarak verilmesi ve değerlendirilmesi ile ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Ayrıca, idarece teknik şartnamenin 7.13 üncü maddesi metni değiştirilmiş ve düzeltmeler yapılmış ancak bu değişiklikler ihale dokümanı satın alan KNT Temizlik Gıda İnş. Taş. Ltd. Şti. firmasına ihale tarihi olan 07.03.2008 tarihinden 1 gün önce 06.03.2008 tarihli yazısı faks ile bildirilmiş ve bu değişikliğin de süresinde kendisine usulüne uygun olarak bildirilmediği iddiasıyla anılan firma tarafından yapılan şikayet müracaatı idarece haklı bulunmuş olup, yukarıda aktarılan ihaleyi iptal sebebi dışında bu nedenle de ihalenin iptali cihetine gidilmiştir.

 

İdare tarafından zeyilname ile yapılan teknik şartnamenin 7.13 üncü maddesi metnindeki değişikliğin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinde; “…Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır…” yönündeki düzenleme gereğince, idarenin iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya imza karşılığı elden tebliğ etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla zeyilnamenin KNT Temizlik Gıda İnş. Taş. Ltd. Şti. firmasına usulüne uygun olmayan bir bildirimle bildirilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından idarece bu yönden de ihalenin iptali yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul