İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-193
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-193 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1930 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :86
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-193
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşl. İns. Kayn.Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu:62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı Nu:42 Emek Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 37001
Başvuruya konu ihale:
 2007/159228 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.01.2008 tarih ve 08.23.45.0168/2008-99E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik İşleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşl. İns. Kayn.Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 37001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.3.3 ve 7.3.4 üncü maddelerinde yapılan düzenlemelerin mevzuata uygun olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

           

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

14.12.2007 tarih 2007/AK.H-2345.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair karar kaldırılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “İsteklilerin şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan listelerde makine, ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını (Birinci kalitede olacak) markasını ve modelini gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütnameyi vermeleri (ihale üzerinde kalan istekliler taahhütnamede belirtmiş oldukları özellikleri taşıyan makine, ekipman ve malzemeleri kullanacaklardır.Taahhüt altındaki söz konusu makine ekipman ve malzemeyi idare gerekli gördüğü takdirde belirlenecek muadilleri ile değiştirebilir.)” ve,

 

            7.3.4 üncü maddesinde de; “Kullanılacak iş makinelerinin şartnamede belirtilen teknik özelliklerine haiz olduğunu gösterir belge vermesi.(Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra, bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler)” şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlerin, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hüküm paralelinde; ihaleye katılımda yeterlik kriterlerinin, ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak isteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirip getiremeyeceğine yönelik değerlendirmeye esas olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu hizmetin ana konusunun personel çalıştırılmasına dayalı olduğu; hizmetin ifası sırasında kullanılacak makine, ekipman ve malzeme ile iş makinelerinin teknik özelliklerine ilişkin olarak idari şartnamede düzenleme yapılmasının yeterli görülmesi gerektiği, söz konusu malzemelere ilişkin teknik dokümanın yeterlik kriteri olarak istenilmesine gerek bulunmadığı, kullanılacak makine ve ekipman ile malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun ihale konusu hizmetin yürütülmesi aşamasında kontrol edilmesi gerektiği, kaldı ki, makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriterlerini içeren idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı aranmadığı hususu da dikkate alındığında, kullanılacak makine ve ekipman ile malzemelere ilişkin taahhütnamelerin ve iş makinelerine ilişkin olarak da kullanım klavuzu, teknik broşür ve benzeri belgeler ile bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgelerin istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Nitekim ihale işlem dosyasının incelenmesinden; on firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihaleye altı firmanın katıldığı ve teklif veren üç isteklinin yukarıda belirtilen şartname maddelerinde sözü edilen belgelerin uygun olmamasından dolayı ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; on adet ihale dokümanının satın alındığı, altı teklifin sunulduğu, ve geçerli olan üç tekliften sadece birinin yaklaşık maliyetin altında olduğu  dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul