İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1930
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :8
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1930
Şikayetçi:
 Star Temizlik İnş. Gıda Mob. Tar. Hayv. Turizm Özel Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 104/a SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun İl Özel İdaresi, Yeşildere Mah. 1. Sok. No: 6/b 55200 Atakum / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2008 / 8861
Başvuruya konu ihale:
 2008/11104 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Yemek Pişirme, Veri Girişi ve Otomasyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.09.06.G014/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun İl Özel İdaresi’nce 22.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Yemek Pişirme, Veri Girişi ve Otomasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Star Temizlik İnş. Gıda Mob. Tar. Hayv. Turizm Özel Eğitim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2008 tarih ve 8861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin giyim hariç teklif tutarlarının hayatın olağan akışı içinde piyasa şartlarına uygun olarak giyim bedelini karşılayamayacağı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalenin idari şartnamesi üzerinde yapılan incelemede; ihale konusu işin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” olduğu, büro personeli için 30, temizlik için 10,  aşçı için 1 ve garson için 2 olmak üzere toplam 43 kişinin çalıştırılacağı, idari şartnamenin 2 nci maddesinde personele ilişkin tablonun;

 

 

 

Sıra No

Görevi

Miktarı

1-

Büro Personeli

30 Kişi

 

Üniversite Mezunu (4 Yıllık)

9 Kişi

 

Yüksekokul Mezunu (2 Yıllık)

6 Kişi

 

Lise Mezunu

15 Kişi

2-

Temizlik Personeli (İlkokul Mezunu)

10 Kişi

3-

Aşçı

1 Kişi

4-

Garson

2 Kişi

 

Toplam

43 Kişi

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3 Personelin yol gideri günlük brüt 3,50-YTL olarak hesaplanacaktır.Yüklenici, personel yol giderini nakdi ödeyecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak 33 personelin her biri için 22 (yirmiiki) gün, temizlik işlerinde çalışacak 10 adet personel için 26 (Yirmialtı) gün esas alınacaktır.

26.4- Personelin yemek gideri günlük brüt 4,00-YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici,  personel yemek giderini nakdi ödeyecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecektir. Yüklenici tarafından karşılanacak 43 personelin her biri için 22 (yirmiiki) gün esas alınacaktır.

26.5.Yüklenici,  çalıştırılacak  temizlik,  aşçı  ve  garson  personellerinin  giyeceklerini  (Temizlik işlerinde çalışacak 10 adet personele iş elbisesi olarak renk ve modellerine idare tarafından karar verilecek; her bir personel için 1 adet çizme, 1 adet ayakkabı, 2 adet iş Önlüğü, 2 adet İş elbisesi, 2 adet tulum verecektir. Garsonlara 2 adet pantolon. 2 adet gömlek ve 2 adet de papyon, Aşçıya da 2 adet pantolon, 2 adet aşçı gömleği ve 2 adet aşçı kepi) ayni olarak karşılayacaktır,

26.6.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

SIRA

İŞÇİNİN POSIZYONU

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI %

1

Temizlik

Asgari Ücret

2

Lise ve Yüksekokul

%20 Fazlası

3

Üniversite

%50 Fazlası

4

Garson

%20 Fazlası

5

Aşçı

%75 Fazlası

26.7.   Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.8.   Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit
edilmiştir,

26.9.   Sözleşme süresi 01.04.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasında 275 (İkiyüzyetmişbeş) takvim
günü 9 (Dokuz) aydır. Bu süreler ve çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca ücret tespit edilecektir.”

 

Düzenlemesine yer verilmiştir.  

 

İncelemeye konu ihalede işin süresinin 9 ay olduğu, asgari işçilik maliyetinin 443.117,96 YTL olarak hesaplandığı, teknik şartnamede temizlik işçileri, aşçı ve garson dışında kıyafet zorunluluğunun bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 443.118,05 YTL teklifte bulunduğu, idarenin söz konusu teklife ilişkin yalnızca anılan isteklinin teklifini aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tuttuğu, diğer tekliflerin hiçbirini sorgulamadığı tespit edilmiştir.

 

İhale yetkilisince 27.02.2008 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin Onur Kuyumculuk Gıda Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece 22.02.2008 tarih ve 900 sayılı yazı ile Onur Kuyumculuk Gıda Tem. Ltd. Şti.’den ihale dokümanında öngörülen kıyafetlerin ne şekilde karşılanacağının sorularak aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, isteklinin 25.02.2008 tarihli açıklamasında; “firma bünyesinde çalışan kişilere ait fazladan iş elbisesi, ayakkabı ve benzeri malzemelerin depolarında muhafaza edildiği, önceden diğer idarelerin ihalelerinde kullanılan malzemelerin boşa çıktığı, yine Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin ihalesinin uhdelerinde kalmasına rağmen, Kamu İhale Kurulu’nun kararı ile ihalenin iptal edilmesi üzerine tüm ekipmanın boşa çıktığı, bu sebeple birim fiyat teklif mektubuna giyim gibi ayni karşılanacak giderler için ilave bir fiyat konulmadığı” ifade edilmiş, açıklama ekine açıklamada belirtilen Kamu İhale Kurulu’nun iptal kararına ilişkin tutanak ile anılan ihaleye ilişkin sözleşmeye davet yazısının eklendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi - H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi - b) Hizmet Alımı İhalelerinde  bölümünde;

 

Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

 

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir…”

 

Açıklamaları yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede; şikayete konu ihalede asgari işçilik maliyetinin sigorta risk prim oranının idari şartnamenin 26 ncı maddesi gereği % 2 olarak dikkate alınarak 443.117,96 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 443.118,05 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyeti ile arasında 0,09 YTL’lik bir fark bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede; asgari işçilik maliyeti dışında giyimin tek önemli maliyet bileşeni olduğunun görüldüğü, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucu verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan firmanın giyime ilişkin herhangi bir bedel öngörmediği, dolayısıyla giyim için bir bedel öngörülmesi ve bu tutarın proforma faturalarla belgelendirilmesi gerekirken belgelendirilmediği, Tebliğin yukarıda anılan açıklamaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin “malzemelerin stoklarda bulunduğu” şeklindeki açıklamalarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu hususun teklif fiyatına dahil edilmesi ve proforma faturalarla belgelendirilmesi halinde dahi asgari işçilik maliyeti dışında kalan 0,09 YTL ile teknik şartnamede öngörülen kıyafetlerin temininin piyasa şartları ve hayatın olağan akışı içerisinde mümkün bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken açıklamaların yeterli kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakılması yönündeki işleminin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, ikinci en avantajlı teklif sahibinin teklifinin giyim hariç asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulmadığı, teklifin aşırı düşük teklif olup olmadığının tespiti için aşırı düşük sorgulaması yapılması gerektiği, bu nedenle ikinci en avantajlı teklif sahibinin teklifinin de diğer geçerli tekliflerle birlikte 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük sorgulamasına tabi tutularak idarece değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilmesi mümkün olup, idarece üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bunun dışındaki geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle düzeltici işlem tesisi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- İhaleye ilişkin teknik şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 12 nci maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi / G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar  bölümünde;

 

“15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin düzenleme yapılmasının, Tebliğin yukarıda yer verilen açıklamalarına uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2- İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 12.8 inci maddesinde;

 

“Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim risk oranları;

-  Büro ve temizlik personeli için 2 (iki),

-  Aşçı ve garson için 1,5 (birnoktabeş) olarak tespit edilmiştir.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Personel iş kazaları ile meslek hastalıkları prim risk oranlarına ilişkin idari şartnamenin 26.8 inci maddesinde ise; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında idarece söz konusu prim risk oranlarını tespit etmek amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Samsun Sigorta İl Müdürlüğü’nden 23.01.2008 tarihinde aşçı, garson, temizlik ile veri girişi ve halkla ilişkiler işlerinde çalışacak işçiler için sigorta prim risk oranlarının sorulduğu, gelen 23.01.2008 tarih ve 7626 sayılı cevabi yazıda oranın aşçı ve garson için %1,5, temizlik işçileri için %2 olduğunun belirtildiği görülmüştür.  İdarenin söz konusu yazıya istinaden teknik şartnamenin anılan maddesinde prim risk oranlarını buna göre belirlediği, ancak idari şartnamenin 26 ncı maddesinde tüm çalışanlar için %2’lik prim risk oranını kabul ettiği, yaklaşık maliyet hesabında ve isteklilerin tekliflerinin verilmesinde de %2’lik oranın dikkate alındığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriğibaşlıklı 20 nci maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi / G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar  bölümünde;

 

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır. 

 

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.”

 

Açıklamaları yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; idari ve teknik şartnamede yer verilen sigorta prim risk oranı düzenlemeleri arasında çelişki olduğu, yaklaşık maliyet hesabında görev ve unvanına bakılmaksızın her bir işçi için idari şartnamenin 26 ncı maddesindeki %2 prim risk oranının dikkate alındığı, teklif fiyatlarının incelenmesinden isteklilerin de tekliflerinde bu oranı esas aldığı kanaatine ulaşıldığı, ihalede prim risk oranı düzenlemelerinde belirsizlik olması nedeniyle dokümanın aşırı düşük teklif sorgulamasında esas alınması gereken asgari işçilik maliyeti hesabında ve aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde mevcut haliyle tereddütler oluşturacağı, yapılan düzenlemelerin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul