İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1932
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :11
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1932
Şikayetçi:
 Sefa Yemekçilik Tem. İlaç Müth. Posta Dağ. Hizm. Tur. Teks. Deri Nak. Pet. Ürünleri Gıda İnş. Elekt. Bilg. Oto Tar. Cen. Hiz. Med. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. Fabrikalar Mahallesi 3007 Sokak No:48/2 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Serik Devlet Hastanesi Baştabipliği Merkez Mah. 2026 Sok. No:10 07500 Serik / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.03.2008 / 9390
Başvuruya konu ihale:
 2008/10258 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Bahçe Bakımı ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2008 tarih ve 08.09.34.G012/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Serik Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik, İlaçlama, Bahçe Bakımı ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sefa Yemekçilik Tem. İlaç Müth. Posta Dağ. Hizm. Tur. Teks. Deri Nak. Pet. Ürünleri Gıda İnş. Elekt. Bilg. Oto Tar. Cen. Hiz. Med. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.03.2008 tarih ve 9390 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, kesinleşen ihale kararının kendilerine bildirildiği, tekliflerinin günün olağan koşullarına uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldıkları, firmalarının 402.978,00 YTL teklifte bulunduğu, söz konusu işin asgari işçilik maliyeti 400.842,83 YTL olup malzeme gideri ile kıyafet giderleri için geriye 2.135,17 YTL kaldığı, ve bu miktarın proforma fatura ile belgelendirildiği, ihalede en uygun teklifte bulunan firmaları üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği, yüksek fiyat teklifinde bulunan başka bir istekli üzerinde ihalenin bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            “26.1.İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim, harç vb. giderler isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

            26.2.(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3.Ayrıca a)Çalışılacak personele yol ücreti kişi başına aylık 26 gün üzerinden brüt 2,09 YTL nakdi ödenecek olup, maaş bordrosunda gösterilecektir.

            b) Çalışacak olan bir yüksek okul mezunu genel yöneticiye asgari ücretin % 40 fazlası ödenecektir.

            c) İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

            d)

           1-İş kıyafeti (yazlık % 65 pamuk % 35 polyester              2 takım         1 yazlık-1 kışlık

                        kışlık % 65 polyester  % 35 pamuk)       

            2-Terlik                                                                              2 çift            1 yazlık-1 kışlık

 

3-Gocuk veya mont (acilde çalışacak iki erkek personel    1 adet         kışlık

                                   için % 65 polyester % 35 pamuk)

Yukarıda cins ve miktarı belirtilen kıyafetler işçilere verilecektir.

 

e)4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı tatilinde çalışacak işçilere çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenecektir. Tatil ücreti brüt asgari üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre tatil günlerinde servislerde 20 personel çalışacak olup tatil günleri toplamı 12,5 gündür. Hastane demirbaşlarının bakım ve onarımı firmaya ait olup teklif fiyata dahildir. Yukarıda sayılan giderler ve işin yapılması sırasında doğabilecek tüm giderler teklif fiyata dahildir.

26.5.İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı 2, tehlike derecesi 2 dir.

26.6.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “temizlikte kullanılacak malzeme ve gereçler” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Yapılacak olan günlük, haftalık ve aylık temizlik ve ilaçlama için gerekli her türlü malzeme ile araç gereç ve ekipman müteahhit firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

                  

             İşin asgari maliyetinin (47 kişi ile 10 ay), işçilik maliyeti (resmi ve dini bayram günleri dahil), yol  ve sözleşme giderinin toplanması suretiyle bulunması ve temizlik malzeme giderleri, ilaçlama gideri, giyecek giderlerinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin  400.842,83 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçilik gideri (resmi ve dini bayram günleri gideri, yol dahil) 400.842,83 YTL, giyecek bedeli 338,87 YTL, temizlik malzeme gideri 1.750,82 YTL firma karı 45,48 YTL olmak üzere toplam 402.978,00 YTL teklif verdiği, iş kıyafeti 2 takım (1 yazlık-1 kışlık) 3,00 YTL, 2 çift terlik (1 yazlık-1 kışlık) 1,50 YTL, acilde çalışacak 2 erkek personel için mont veya gocuk için 2,50 YTL olmak üzere  toplam 7 YTL kişi başına vermeyi ve temizlik malzemelerini 1.750,82 YTL’ye karşılayacaklarına ilişkin iki firmadan alınmış proforma fatura sunduğu görülmüştür. Başvuru sahibinin temizlik malzeme gideri ile giysi giderini teklif ettiği bedelle karşılaması mümkün görülmediğinden idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Aytürk Tem. Güv. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; bir işçi için giyim bedeli 50,00 YTL, temizlik malzeme bedeli 45.112,30 YTL işçilik gideri yol ve giyim gideri dahil 403.237,58 YTL olmak üzere toplam 448.672,70 YTL teklif verdiği, temizlik malzemelerine ilişkin bir firmadan fiyat araştırması istediği ve firmanın da fiyat listesi verdiği görülmüştür.  

 

İhale üzerinde bırakılan Aytürk Tem. Güv. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmişse de söz konusu firmanın asgari işçilik maliyeti dışında 48.152,87 YTL miktarın kaldığı, bu miktar ile giysi gideri ve temizlik malzeme giderinin karşılanacağı, idarenin yaklaşık maliyet hesabında her işçi için 50,24 YTL, malzeme gideri için 94,520,00 YTL hesapladığı, Aytürk Tem. Güv. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde her bir işçi için giysi giderinin 50,00 YTL, malzeme giderinin 45.112,30 YTL, kârın 323,00 YTL olduğu, teklifinin aşırı düşük olmadığı, idarece ihalenin üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 14 adet ihale dökümanının satın alındığı 6 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk  kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul