İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1933
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :12
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1933
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Sağlık Sokak No: 14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Çek. 2. İşhanı Kat: 2 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9629
Başvuruya konu ihale:
 2008/9910 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Bakım Hizmeti 96 Kişilik Ekiple Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.09.58.G012/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 24.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Bakım Hizmeti 96 Kişilik Ekiple Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2008 tarih ve 9629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı ve dokümana karşı idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarece şikayet başvurusu ret edildikten sonra ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, ihale yetkilisine tanınan bu hakkın mutlak ve sınırsız olmadığı, bu nedenle ivedilik kararının iptali ve ihale işlemlerinin durdurulması gerektiği, tip idari şartnamenin 19 uncu maddesinde teklifin teklif birim fiyat olarak verileceğinin düzenlendiği, ancak eki birim fiyat cetvelinin mevzuata aykırı düzenlendiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde yüklenici karı, sözleşme giderleri ve genel giderlerin iş kalemi olarak gösterilemeyeceğinin belirtildiği, birim fiyat cetvelinde resmi ve dini bayram ve tatil günlerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesi gerektiği halde söz konusu düzenlemelerin yapılmadığı, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak temizlik hizmetinde 435 kişinin çalıştırılacağının düzenlendiği, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, buna göre 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası asgari ücret 608,40 YTL, fiyat farkı verilmeyeceği dikkate alındığında 01.07.2008-31.12.2008 tarihlerinde ise 638,70 YTL olacağı, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak işçi ve gün sayılarının net bir biçimde ifade edilmemesinden ötürü sağlıklı bir maliyet hesaplanmasının mümkün olmadığı,

 

            2) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

            “52.5.Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın yedisine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını ya da geç almasını, işçilerin maaşlarının belirtilen süre içerisinde ödememek için gerekçe gösteremez. İşçi maaşları sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek ve maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir.

            52.5.1 İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102 maddesinin (a) bendinde yer alan 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen , 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon lira para cezası …verilir” hükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 defa ihlali halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın idare ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.

            Ödenek tahsisinin zamanında yapılamaması nedeniyle yükleniciye takip eden aylar itibariyle üst üste 3 ay veya daha fazla süreyle aylık hak edişlerin ödenmemesi durumunda, üçüncü ay itibariyle yüklenicinin, zamanında işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İdarece herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” hükümleri yer aldığı, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 ve takip eden maddeleri ve Sözleşme Tasarısının 27 ve takip eden maddelerinde yer alan hükümlere, işçi ücretlerinin zamanında ödenmemesi ile bağlantılı ek bir düzenleme getirilmesinin anılan mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 51.4 üncü maddesinde idareye bağlı Kuruluşlarda kaç kişinin çalışacağına ilişkin düzenleme yapıldığı, ihale dokümanı incelendiğinde resmi tatil ve bayram günlerinde 435 kişinin çalışacağının belirlenmesine rağmen hangi kuruluşta kaç kişinin resmi ve dini bayramlarda çalışacağının belirtilmediği, söz konusu düzenleme nedeniyle teklif hazırlama aşamasında çelişki yaşanacağı,

 

            4) İdari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişine ilişkin düzenleme ve 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilere ilişkin düzenleme bulunduğu, ancak birim fiyat eki cetvelde kuruluşlara ayrı bir iş kalemi olarak yer  verilmemesinden ötürü söz konusu hizmet işinin sözleşme esasları dahilinde uygulanması sırasında hangi kuruluşa yüklenici firmanın ne kadar fiyat verdiği sağlıklı hesaplanamayacağından ötürü, eksik ya da iş artışı olması halinde hak ediş tutarından ne kadar kesileceği ya da ne kadar ilave edileceği hususunda bir işlem yapabilmenin mümkün olmayacağı, ihaleye teklif vermenin mümkün olmadığı,

           

            5) İdari Şartnamenin 52.3 maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenici firma 7 gün içerisinde taahhüt ettiği makine parkı ve listede belirtilen malzemeyi kuruluşa getirmediği veya eksik getirdiği takdirde, durum idare tarafından bir tutanakla tespit edilerek, yüklenicinin bir aylık hak ediş tutarı üzerinden ceza olarak her gün için % 0,2 oranındaki tutar, ilk hak edişinden kesilecektir. Bu cezalı sürenin toplam 10 gün devam etmesi halinde idare, ihaleye esas sözleşmeyi 10 uncu günün sonu itibariyle en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, teknik şartname ve ihale dokümanı incelendiğinde makine parkı ve malzemelerle ilgili liste yada benzeri bir uygulama yapılmadığından belirsiz bir şekilde istenilmesinin teklif verme aşamasında tereddüt oluşturacağı,

 

            6) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş yerinin korunması ve sigortalanmasının idareye ait olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            7) İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin malzemesiz bakım hizmeti 96 kişi olarak tanımlandığı, benzer iş tanımında kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işlerinin yer aldığı, “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı” işlerinin tamamının bir arada yapıldığı işlere ait iş deneyim belgesinin kabul edileceğinin anlaşıldığından ihale dokümanındaki benzer iş tanımına ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İsteklikler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                 Teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde;

 

“İş kaleminin adı ve kısa açıklaması bölümünde/ Birimi /  Miktarı  /  1 kişinin aylık birim    /  tutar

  1-Malzemesiz Bakım Hizmeti ( % 40 artışlı)   96 kişi    8 ay           fiyatı  şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Resmi-dini bayramlarda çalıştırılacak bakım hizmeti: 435 kişi çalıştırılacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

“49.2. İşin süresi 01.05.2008-31.12.2008 tarihleri arası 8 ay 245 takvim günüdür.”        düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26 nci maddesinde; “Yükleniciler bakım hizmetine ilişkin ihalelerde, tekliflerini bir kişinin 1 aylık gideri için yüksekokul mezunlarına ödenecek brüt asgari ücretin % 40 fazlası üzerinden tekliflerini vereceklerdir. Yüklenici bakım elemanı olarak çalıştırılacak elemanların tümünü yüksekokul mezunu olarak temin edememesi halinde;

Çocuk yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır. (Bakım hizmetinde Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi Mezunları dışında olanlar sertifikasız çalıştırılmayacaktır. Çocuk Yuvalarında lise ve dengi okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecektir.

Huzurevleri ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personelden kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Mezunları ile Sağlık Meslek Lisesi Mezunlarına ve bakım sertifika sahibi lise ve dengi okul mezunlarına brüt asgari ücretin % 30 fazlası,

Huzurevleri ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personelden bakın sertifika sahibi ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına brüt asgari ücretin % 20 fazlası ücret ödenecektir.

Yetiştirme yurtlarında bakım hizmetinde çalışacak elemanlara brüt asgari ücret ödenecektir. Yüklenici firmaya yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak işçi bordrolarını ve hak edişlerini düzenleyeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” bölümünde: “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teklif fiyata dahil resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücretinin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanda açıkça belirtilmesi ve çalıştırılması öngörülen toplam işçi sayısı ile toplam tatil günü sayısının çarpımıyla bulunacak gün sayısına göre ödenecek ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

 

             Teklif mektubu eki cetvelde iş kalemi Malzemesiz Bakım Hizmeti ( % 40 artışlı)  olarak belirlendiği, karşılarına kaç kişinin ne kadar süre çalışacağının yazıldığı, söz konusu işte resmi tatil ve bayram günleri çalışma yapılacağı halde bu iş kalemlerinde kaç kişinin ve kaç gün çalışılacağına ilişkin birim fiyat cetvelinde bir düzenleme yapılmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yükleniciye personelin eğitim seviyesi ile ilgili seçmeli bir düzenleme getirildiği halde birim fiyat cetvelinde buna göre bir düzenleme yapılmayarak % 40 artışlı şeklinde çelişki yaratıldığı, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, buna göre 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası asgari ücret 608,40 YTL, fiyat farkı verilmeyeceği dikkate alındığında 01.07.2008-31.12.2008 tarihlerinde ise 638,70 YTL olacağı, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak işçi ve gün sayılarının iki dönem için ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği halde sadece resmi ve dini bayramlarda 435 kişinin çalıştırılacağına ilişkin düzenlemenin sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

            “52.5.Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın yedisine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını  ya da geç almasını, işçilerin maaşlarının belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez. İşçi maaşları sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek ve maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir.

            52.5.1 İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102 maddesinin (a) bendinde yer alan 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen , 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon lira para cezası …verilirhükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 defa ihlali halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın idare ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.

            Ödenek tahsisinin zamanında yapılamaması nedeniyle yükleniciye takip eden aylar itibariyle üst üste 3 ay veya daha fazla süreyle aylık hak edişlerin ödenmemesi durumunda, üçüncü ay itibariyle yüklenicinin, zamanında işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İdarece herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” hükümlerinin yer aldığı,

           

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde; “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” düzenlemesi bulunmakta olup, düzenleme ile idareye işçi ücretlerinin ödenmesini temin ve takip etme görevi verilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, başvuruya konu ihale dokümanında yer alan işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesini temin amacıyla ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için yaptırım öngörülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak, idari şartnamenin başvuruya konu 52.5.1 maddesinde yer alan, “…Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare, ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesi, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel şartnamesinin 54 ve takip eden maddeleri ve Sözleşme Tasarısının 27 ve takip eden maddelerinde yer alan hükümlere, işçi ücretlerinin zamanında ödenememesi ile bağlantılı ek bir düzenleme getirmesinin anılan mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece;

Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım hizmeti 70 kişi,

Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğünde bakım hizmeti 17 kişi,

Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde bakım hizmeti 2 kişi,

Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğünde bakım hizmeti 7 kişi olarak  çalışacak personel belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışacak her bir personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak günlük brüt 3,48 YTL, Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışacak her bir personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak günlük brüt 2,51 YTL” verileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde kuruluşların değil iş kalemi olarak toplam çalışacak işçilerin belirlendiği, işin kısmi teklife açık olmaması nedeniyle idareye bağlı kuruluşlarda resmi tatil ve bayram günleri çalışılacak gün ve çalışan sayısının ayrı ayrı belirlenmemesi mevzuata aykrılık teşkil etmediğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 51 inci maddesinde sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile, 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilere ilişkin düzenleme yapıldığı, söz konusu iş idareye bağlı çeşitli birimlerde yapılacak temizlik, kalorifer yakımı, danışma ve yönlendirme hizmeti olduğu, söz konusu işin kısmi teklife kapalı olduğu, çalışacak işçi sayısının belli olduğu, söz konusu maddelerin uygulanmasında kuruluşa göre değil bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale dokümanının incelenmesi sonucu makine parkı ve malzemelerle ilgili bir düzenleme yapılmadığı, idarece söz konusu düzenlemenin idarelerinin bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğün Genelgesi üzerine bütün hizmet alımı ihalelerine konulduğunun bildirildiği, idarece düzenleme yapılmayan bir konu ile ilgili getirmediği veya eksik getirdiğinde ceza uygulanacağına ilişkin düzenleme çelişki yaratmakla birlikte teklif hazırlamaya engel olmayacağı sonucuna varılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının ”İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş yerinin korunması ve sigortalanması idareye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği düzenlenmiş olup idarece işyerinin sigortalanmasına ilişkin düzenleme yapılması halinde ihale dokümanının düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Bu paralelde, idarece işyerinin sigortalanmasına ihtiyaç duyulması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin  19 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenmesini teminen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 22 nci maddesi idarelerce ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak düzenlenmesini teminen boş bırakılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun idareye ait olduğu belirtilmiş olup bu düzenleme karşısında işyerinin sigortalanmasıyla ilgili yükleniciye tevdi edilen sorumluluk bulunmadığından sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmasına da gerek bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı işleri” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “yapılacak işlerin tanımı” başlıklı 2 nci maddesinin; “Kuruluşta korunma ve bakım altındaki kişilerin temizlik, bakım, giyim, beslenme, refakat(hastane, kamp, gezi), banyo tuvalet vb. günlük yaşam aktivitelerinin tamamının yüklenici firma tarafından yerine getirilmesi” şeklinde düzenlendiği,

 

İşin özelliği ve önemi dikkate alındığında, söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, başvuruya konu ihalede benzer iş tanımının; “Kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde  yapıldığı, bu düzenlemeden “çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı  işlerinden her birine ait iş deneyim belgesinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmakla birlikte, ihale dokümanında benzer iş tanımına yönelik yapılan düzenlemenin de buna göre, diğer bir ifade ile çocuk bakımı, genç bakımı, özürlü bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı işlerinden her birine ait iş deneyim belgelerinin ayrı ayrı kabul edilebileceği şeklinde daha açık olarak yapılması gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul