İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1934
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :13
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1934
Şikayetçi:
 Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Sağlık Sokak No:14/5 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Çek. 2. İşhanı Kat: 2 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2008 / 9628
Başvuruya konu ihale:
 2008/9916 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Temizlik Hizmeti 43 Kişi, Kalorifer Hizmeti 4 Kişi, Danışma ve Yönlendirme Hizmeti 5 Kişi İle Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.09.57.G012/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 24.03.2008 tarihinde  ile yapılan “Malzemeli Temizlik Hizmeti 43 Kişi, Kalorifer Hizmeti 4 Kişi, Danışma ve Yönlendirme Hizmeti 5 Kişi İle Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adalı Güvenlik Optik Temizlik İnş. Mob. Day. Tük. Mal. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.04.2008 tarih ve 9628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye ait dokümanın satın alındığı ve dokümana karşı idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayete başvurusunu reddettikten sonra ivedilik ve kamu yararı kararı alındığı, ihale yetkilisine tanınan bu hakkın mutlak ve sınırsız olmadığı, bu nedenle ivedilik kararının iptali ve ihale işlemlerinin durdurulması gerektiği, tip idari şartnamenin 19 uncu maddesinde teklifin teklif birim fiyat olarak verileceğinin düzenlendiği, ancak eki birim fiyat cetvelinin mevzuata aykırı düzenlendiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde yüklenici karı, sözleşme giderleri ve genel giderlerin iş kalemi olarak gösterilemeyeceğinin belirtildiği, birim fiyat cetvelinde resmi ve dini bayram ve tatil günlerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesi gerektiği halde söz konusu düzenlemelerin yapılmadığı, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak temizlik hizmetinde 172 kişi, kalorifer hizmetinde 20 kişi, danışma ve yönlendirme hizmetinde 20 kişinin çalıştırılacağının düzenlendiği, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, buna göre 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası asgari ücretin 608,40 YTL, fiyat farkı verilmeyeceği dikkate alındığında 01.07.2008-31.12.2008 tarihlerinde ise 638,70 YTL olacağı, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak işçi ve gün sayılarının net bir biçimde ifade edilmemesinden ötürü sağlıklı bir maliyet hesaplanmasının mümkün olmadığı,

 

             2) İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

            “52.5.Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın yedisine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını ya da geç almasını, işçilerin maaşlarının belirtilen süre içerisinde ödememek için gerekçe gösteremez. İşçi maaşları sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek ve maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir.

            52.5.1 İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102 maddesinin (a) bendinde yer alan 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen , 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon lira para cezası …verilirhükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 defa ihlali halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın idare ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.

            Ödenek tahsisinin zamanında yapılamaması nedeniyle yükleniciye takip eden aylar itibariyle üst üste 3 ay veya daha fazla süreyle aylık hak edişlerin ödenmemesi durumunda, üçüncü ay itibariyle yüklenicinin, zamanında işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İdarece herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” düzenlemelerinin yer aldığı, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54 ve takip eden maddeleri ve Sözleşme Tasarısının 27 ve takip eden maddelerinde yer alan hükümlere, işçi ücretlerinin zamanında ödenmemesi ile bağlantılı ek bir düzenleme getirilmesinin anılan mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihaleyi yapan idarenin hangi birimlerinde kaç kişinin çalışacağı verilecek yol parasının ayrı ayrı düzenlenmesine karşın resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak temizlik hizmetinde 172 kişi, kalorifer hizmetinde 20 kişi, danışma ve yönlendirme hizmetinde 20 kişinin çalıştırılacağının düzenlendiği, ihale dokümanı incelendiğinde hangi kuruluşta kaç kişinin resmi ve dini bayramlarda çalışacağının belirtilmediği, söz konusu düzenleme nedeniyle teklif hazırlama aşamasında çelişki yaşanacağı,

 

            4) İdari şartnamenin 51 inci maddesinde iş artışı ve iş eksilişine ilişkin düzenleme ve 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilere ilişkin düzenleme bulunduğu, ancak birim fiyat eki cetvelde kuruluşlara ayrı bir iş kalemi olarak yer  verilmemesinden ötürü söz konusu hizmet işinin sözleşme esasları dahilinde uygulanması sırasında hangi kuruluşa yüklenici firmanın ne kadar fiyat verdiği sağlıklı hesaplanamayacağından ötürü, eksik ya da iş artışı olması halinde hak ediş tutarından ne kadar kesileceği ya da ne kadar ilave edileceği hususunda bir işlem yapabilmenin mümkün olmayacağı, bu nedenle ihaleye teklif vermenin mümkün olmadığı,

 

            5) Teknik şartnamede kullanılacak temizlik maddeleri arasında kulak temizleme çubuğu, bebe şampuanı, banyo sabunu, şampuan vb. yüklenici firma tarafından temin edileceğinin düzenlendiği, söz konusu ihalenin malzemeli temizlik, kalorifer ve danışma ve yönlendirme işi olduğu, söz konusu malzemelerin bakım hizmeti kapsamında istenilmesi gereken malzemeler olduğu, bakım hizmeti işi kapsamında hizmet veren firmaya temin ettirilmesi gerektiği,

 

            6) Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş yerinin korunması ve sigortalanmasının idareye ait olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,            

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İsteklikler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

                 Teklif mektubu eki birim fiyat cetveli;

 

“İş kaleminin adı ve kısa açıklaması bölümünde/ Birimi /  Miktarı  /  1 kişinin aylık biri /  tutar

           1-Malzemeli temizlik hizmeti                       43 kişi          8 ay                    fiyatı

                                                                                                                              

2-Malzemesiz kalorifer hizmeti                    4 kişi          8 ay

 

           3-Malzemesiz Danışma ve Yönlendirme      5 kişi          8 ay  şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Resmi-Dini bayramlarda çalıştırılacak temizlik hizmeti: 172 kişi, kalorifer hizmeti 20 kişi, danışma ve yönlendirme hizmeti 20 kişi çalıştırılacaktır.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.2. İşin süresi 01.05.2008-31.12.2008 tarihleri arası 8 ay 245 takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlıklı “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” bölümünde: “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

 

Teklif fiyata dahil resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücretinin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanda açıkça belirtilmesi ve çalıştırılması öngörülen toplam işçi sayısı ile toplam tatil günü sayısının çarpımıyla bulunacak gün sayısına göre ödenecek ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

 

             Teklif mektubu eki cetvelde iş kalemlerinin temizlik, kalorifer hizmeti ve danışma ve yönlendirme olarak belirlendiği, karşılarına kaç kişinin ne kadar süre çalışacağının yazıldığı, söz konusu işte resmi tatil ve bayram günleri çalışma yapılacağı halde bu iş kalemlerinde kaç kişinin ve kaç gün çalışılacağına ilişkin birim fiyat cetvelinde bir düzenleme yapılmadığı, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, buna göre 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arası asgari ücretin 608,40 YTL, fiyat farkı verilmeyeceği dikkate alındığında 01.07.2008-31.12.2008 tarihlerinde ise 638,70 YTL olacağı, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak işçi ve gün sayılarının iki dönem için ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği halde sadece resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak temizlik hizmetinde 172 kişi, kalorifer hizmetinde 20 kişi, danışma ve yönlendirme hizmetinde 20 kişinin çalıştırılacağına ilişkin düzenlemenin sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin “Cezalar ve kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinde;

            “52.5.Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin aylık maaşlarını takip eden ayın yedisine kadar ödemek zorundadır. Yüklenici firma hak ediş alamamasını, cezalı almasını  ya da geç almasını, işçilerin maaşlarının belirtilen süre içinde ödememek için gerekçe gösteremez. İşçi maaşları sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek ve maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir.

            52.5.1 İşçi maaşlarının yüklenici tarafından zamanında ödenmemesi durumunda 4857 sayılı İş Kanununun 102 maddesinin (a) bendinde yer alan 32 nci maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücretini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen , 39 uncu maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için yüz milyon lira para cezası …verilirhükmü uygulanacaktır. Anılan maddenin 3 defa ihlali halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın idare ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.

            Ödenek tahsisinin zamanında yapılamaması nedeniyle yükleniciye takip eden aylar itibariyle üst üste 3 ay veya daha fazla süreyle aylık hak edişlerin ödenmemesi durumunda, üçüncü ay itibariyle yüklenicinin, zamanında işçi ücretlerini ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İdarece herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde; “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.” düzenlemesi bulunmakta olup, düzenleme ile idareye işçi ücretlerinin ödenmesini temin ve takip etme görevi verilmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, başvuruya konu ihale dokümanında yer alan işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesini temin amacıyla ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için yaptırım öngörülmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Ancak, idari şartnamenin başvuruya konu 52.5.1 inci maddesinde yer alan, “…Anılan maddenin 3 (üç) defa ihlal edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, idare, ihaleye esas sözleşmeyi en fazla 45 gün içerisinde feshederek kesin teminatı irat kaydedecektir.” düzenlemesi, sözleşmenin feshine ilişkin olarak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20 nci maddesi ile Hizmet İşleri Genel şartnamesinin 54 ve takip eden maddeleri ve Sözleşme Tasarısının 27 ve takip eden maddelerinde yer alan hükümlere, işçi ücretlerinin zamanında ödenememesi ile bağlantılı ek bir düzenleme getirilmesinin anılan mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece; İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde malzemeli temizlik 2 kişi,

Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde malzemeli temizlik 15 kişi, kalorifer hizmeti 2 kişi, danışma ve yönlendirme 5 kişi,

Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğünde malzemeli temizlik 4 kişi, kalorifer hizmeti 2 kişi,

Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde malzemeli temizlik 6 kişi, 

Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğünde malzemeli temizlik 4 kişi,

Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde malzemeli temizlik 8 kişi,

İzzet Şükrü ENEZ Toplum Merkezi Müdürlüğünde malzemeli temizlik 4 kişi olarak  çalışacak personelin belirlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Arifiye Çocuk Yuvası Müdürlüğünde çalışacak her bir personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak günlük brüt 3,48 YTL, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Dostluk Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, İzzet Şükrü ENEZ Toplum Merkezi Müdürlüğünde çalışacak her bir personele 1 aylık (26 gün) yol ücreti olarak günlük brüt 2,51 YTL” verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde kuruluşların değil iş kalemi olarak toplam çalışacak işçilerin belirlendiği, işin kısmi teklife açık olmaması nedeniyle idareye bağlı kuruluşlarda resmi tatil ve bayram günleri çalışılacak gün ve çalışan sayısının ayrı ayrı belirlenmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmediğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 51 inci maddesinde sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile, 52 nci maddesinde cezalar ve kesintilere ilişkin düzenleme yapıldığı, söz konusu işin idareye bağlı çeşitli birimlerde yapılacak temizlik, kalorifer yakımı, danışma ve yönlendirme hizmeti olduğu, kısmi teklife kapalı olduğu, çalışacak işçi sayısının belli olduğu, anlaşılmıştır. Söz konusu maddelerin uygulanmasında kuruluşa göre değil bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde işin adı; “Malzemeli temizlik hizmeti 43 kişi, malzemesiz kalorifer hizmeti 4 kişi, malzemesiz danışma ve yönlendirme hizmeti 5 kişi toplam 52 kişilik ekiple hizmet alımı” olarak düzenlenmiştir.

           

            Teknik şartnamenin “işin konusu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Temizlik ve ilaçlama malzemelerinin yüklenici firma, yakıtın idare tarafından karşılanması suretiyle ilaçlama, bina, bahçe ve çevrenin temizliği ile bulaşık ve çamaşırların yıkanması, kalorifer yakılması ve tesisatın işletilmesi işidir.”,

 

            Teknik şartnamenin “Yapılacak işlerin tanımı” başlıklı 2 nci maddesinin A-Temizlikle ilgili işler; “1-Bina, bahçe-çevre düzeni temizliği: Tüm birim binalarının içi, bahçesi ile çevresinin temizliği, düzenlenmesi, bakımının yapılması, 2-Çamaşır yıkama: Kuruluşta bakılmakta olan, tüm korunma altındaki kişilerin kişisel eşyaları ile Kuruluşun tüm çamaşırlarının yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve yerlerine yerleştirilmesi, 3-İlaçlama: Tüm kullanım alanlarının ilaçlanması”, B-Kalorifer yakılması ve tesisatın işletilmesi ile ilgili işler; “İçişleri Bakanlığı ile Valilikler ve Belediye Başkanlıkları kanalı ile düzenlenen kalorifercilik kursuna katılmış ve ateşçi belgesi verilmiş kişilerce Kuruluşun kaloriferlerinin standartlara uygun olarak yakılması, baca ve brülörün temizlenmesi ve kazanların periyodik temizlik ve bakımlarının yapılması”, C-Danışma ve yönlendirme hizmeti ile ilgili işler; “Kuruluşa gelen ziyaretçilerin danışma ve yönlendirme elemanları tarafından mesai saatleri içinde idareye, mesai saatleri haricinde nöbetçi amiri ile görüşmelerinin sağlanması, idare tarafından danışma ve yönlendirme elemanlarına verilecek ziyaretçi defterlerine gelen ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması. Bakım ve koruma altında bulunan çocuk, genç, yaşlı ve özürlülerin giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınarak mesai saatleri içerisinde idareye, mesai saatleri haricinde nöbetçi amirine teyit ettirilmesi. Danışma ve yönlendirme elemanlarına verilecek ziyaretçi kartlarının takibinin yapılması” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmektedir.

 

               İdarece söz konusu işin kapsamında bulunmayan ve kuruluşlarda bulunan insanların kişisel temizliği için gerekli malzemelerin temizlik malzemeleri kapsamında istenilmesinin  mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu işe ait sözleşme tasarısının ”İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş yerinin korunması ve sigortalanması idareye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği düzenlenmiş olup idarece işyerinin sigortalanmasına ilişkin düzenleme yapılması halinde ihale dokümanının ne şekilde düzenleneceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

İdarece işyerinin sigortalanmasına ihtiyaç duyulması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenmesini teminen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 22 nci maddesi idarelerce ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak düzenlenmesini teminen boş bırakılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun idareye ait olduğu belirtilmiş olup bu düzenleme karşısında işyerinin sigortalanmasıyla ilgili yükleniciye tevdi edilen sorumluluk bulunmadığından sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmasına da gerek bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul