İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1935
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :14
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1935
Şikayetçi:
 Zirve Güvenlik ve Koruma Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Murat Mahallesi Yavuzevleri Sokak Birlik Apt. No:5/7 Büyükesat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Saray Mah. Stadyum Cad. No:3 12000 Düzağaç / BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9904
Başvuruya konu ihale:
 2008/17676 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.09.91.G012/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

              Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zirve Güvenlik ve Koruma Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer alan işçilik, giyim ve zorunlu yapılması gereken mali sorumluluk sigortası gibi gider kalemlerini karşılamadığı, aşırı düşük teklif veren firma üzerinde ihalenin bırakıldığı, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

                  “26.1.Ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri,

                  Çalıştırılacak personel ücreti (brüt asgari ücret)teklif fiyata dahildir.

                  Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dahildir.

                  Asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderler teklif fiyatına dahil edilecektir.

                  26.2.(26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

                  26.3.Ayrıca giyim gideri, 5188 sayılı Kanunun 21 nci maddesi uyarınca özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, teklif fiyata dahildir.

                  26.3.1

                  26.3.2. Giyim bedeli: 6 kişilik yazlık gömlek, 6 kişilik yazlık pantolon, 6 çift yazlık ayakkabı, 6 kişilik kemer, 6 kişilik kravat, 6 kişilik kumaş arma, 6 kişilik yazlık mont, 6 kişilik v yaka kazak, 6 kişilik kışlık mont, 6 çift kışlık ayakkabı, 6 kişilik kışlık gömlek, 6 kişilik pantolon giyim bedeli ayni olacaktır. Giyim 5188 sayılı kanunun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.

                  26.3.3.

                  26.3.4. İhaleye ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edavat, kelepçe, cop, telsiz, el feneri, düdük makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak değerlendirilecektir. İstenilen makine ve ekipman malzemeleri: 6 adet cop, 6 adet el feneri, 6 adet kelepçe, 6 adet düdük, 6 adet telsiz

                  26.3.5.

                  26.3.6.Sigorta risk oranı % 1,5

                  26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV, ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 25 inci maddesinde; “Spor tesislerimizin hizmetleri 24 saat devamlılık arz eden hizmet türü olduğundan gece-gündüz, resmi tatil ve bayramlarda güvenlik hizmetlerinin de diğer hizmetler gibi aralıksız yürütülmesi zorunludur. Resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağı idare tarafından firmaya bildirilecektir. Bugünlerde çalışan personele yürürlükteki mevzuat gereği ek ücret ödenmesi gerekiyorsa bu ücret firma tarafından karşılanacak, idare bu konuda sorumlu tutulmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yaklaşık maliyet hesabı içinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmaya ilişkin bir bedel öngörülmemiştir.

           

            4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin ‘Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar’ başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:


           2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.


           16 –İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”  hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda yer verilen Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

           Ancak teknik şartnamenin 25 inci maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde çalışma yapılacağı belirtildiği halde, çalışacak personelin sayısı ile  çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında belirtilmemesi yukarıda anılan Kanun ve Tebliğ hükümlerine aykırı ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini engelleyici niteliktedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul