İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1937
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :16
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1937
Şikayetçi:
 Polat İnşaat ve İnşaat Malz. Mak. Kimya Besicilik Elekt. Gıda Temiz. İlaç. Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulv. Çömelek Apt. No: 38 K: 4 D: 8 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Eminönü Belediye Başkanlığı,Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:2 34400 Çemberlitaş Eminönü / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.05.2008 / 12983
Başvuruya konu ihale:
 2008/18570 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Dahilinde Çöp Toplama, Süpürme, Nakletme ve Yıkama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2008 tarih ve 08.13.44.0232/2008-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eminönü Belediye Başkanlığı tarafından 27.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçe Dahilinde Çöp Toplama, Süpürme, Nakletme ve Yıkama İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Polat İnşaat ve İnşaat Malz. Mak. Kimya Besicilik Elekt. Gıda Temiz. İlaç. Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 06.05.2008 tarih ve 12983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Şartname bedelinin basım maliyetinin üzerinde belirlendiği,

 

2) İdari şartnamede tanımlanan benzer işin ihaleye katılımı engellediği,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenilen TSE-13111 belgesinin ihaleye katılımı engellediği,

 

4) İhaleye birim fiyat yerine götürü bedel teklif alınmak suretiyle çıkılmasının belediyeyi zarara uğratacağı,

 

5) İdari şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personel sayısının belirtilmiş olmasına rağmen çalışılacak gün sayısının belirtilmediği,

 

6) İdari şartnamede resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak araç sayısı ile araçların çalışma programının düzenlenmediği,

 

7) Sözleşme tasarısının 39 uncu maddesinde sözleşmenin kaç suret olacağının belirtilmediği,

 

8) Standart formların idarece doldurulması gereken kısımlarının doldurulmadığı,

 

9) İdari şartnamenin 52.23 maddesinde işin yapılmadığı gün başına öngörülen 100.000 YTL cezanın çok yüksek olduğu,

 

10) İhale tarihinin 27.03.2008 ve işin başlangıç tarihinin 01.04.2008 olmasına rağmen sözleşme imzalanarak işe başlandığı,

 

11) Yasal süreler beklenmeksizin ve şartname alan firmalara bildirim yapılmaksızın sözleşme imzalandığı,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 17.03.2008 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 07.04.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında “Yapılan ön inceleme sonucunda; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilir.” hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda, 02.05.2008 tarih ve 12726 sayılı başka bir şikayet başvurusu üzerine esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul