İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1938
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :18
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1938
Şikayetçi:
 Sahra Temizlik Sağlık Bilgi İşlem San ve Tic. Ltd. Şti. M. Kemal Paşa Cad. Temiz İşler İş Hanı No:44/1 AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği Fethiye Mah. İbn-i Sina Cad. No:1 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2008 / 11279
Başvuruya konu ihale:
 2008/23541 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 9 Aylık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.11.44.0229/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nce 18.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı  9 Aylık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sahra Temizlik Sağlık Bilgi İşlem San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2008 tarih ve 11279 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      idarece, ihalenin 19.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile firmaları üzerinde bırakıldığını, daha sonra idarenin 31.03.2008 tarih ve 729 sayılı yazısıyla ihaleye şikayet üzerine düzeltici işlem yapılarak ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli üzerine ihalenin bırakıldığının belirtildiği, idarece firmalarının değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin, sundukları iş deneyim belgesinin belgeyi veren kurum tarafından düzenlendiğinin teyit edildiği ancak belgeyi veren kurumun cevabi yazısından iş deneyim belgesine konu işin adının malzemeli temizlik hizmeti alım işi olduğu, işin türü ve miktarının hizmet binası temizliği olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle söz konusu iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı olarak açıklandığı, ancak iş deneyim belgesini veren Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile 2007 yılı malzemeli temizlik işi için sözleşme imzaladıklarını, söz konu ihalenin idari şartnamesinin 2 inci maddesinde, temizlik dışında personel yetersizliği nedeniyle Kurumun ihtiyacı doğrultusunda firma çalışanlarının bilgi işlem, evrak kaydı, VHKİ çalışmaları ve benzeri yazışma işlerinde çalıştırılacağının belirtildiği, idareye sundukları iş deneyim belgesinin anılan işe ilişkin iş deneyim belgesi olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde yüklenicinin gerçekleştirdiği bilgi işlem ve veri hazırlama kontrol işletmeni işinin ve temizlik işinin gerçekleşen oranlarının ve miktarlarının belirtildiği, kaldı ki idare tarafından iş deneyim belgesini düzenleyen Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğünden belgenin söz konusu idare tarafından ve doğru olarak düzenlendiğinin teyidinin alındığını, buna rağmen idarenin iş deneyim belgelerinin yeterli olmadığını gerekçe göstererek firmalarını değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” şeklinde belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin fiziki miktarı ve türünün; “2008 Yılı 9 Aylık 9 Kişi Vasıtasıyla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Temini İşi” şeklinde belirlendiği,

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanıcısı çalıştırıldığı hizmet işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Teknik Şartnamenin “İşin Adı ve Niteliği” başlığı altında yer alan 2 nci maddesinde ise; “Merkezimizde kurulu bulunan Hastane Bilgi Sistemlerinin çalıştırılmasının ve devamının temini amacıyla veri giriş ve kontrol işletmeni hizmeti alımı işi” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarenin benzer iş tanımı ve ihale konusu işin niteliğine ilişkin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda, şikayet konusu Sahra Temizlik Sağlık Bilgi İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunmuş olduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde;

 

  Başvuru sahibi tarafından ihale konusu iş ile ilgili iş deneyimini tevsik için Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 07.02.2008 tarih ve 03 sayılı iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesinde işin adının “Hizmet Alımı” şeklinde olduğu, işin türü ve miktarının da “Temizlik Bilgi İşlem ve (VHKİ) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Hizmet Alımı (2 Kişilik)” olarak yer aldığı, ayrıca belgede yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranının, %90 Bilgi İşlem ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni işi için 18.090,00 YTL; %10 Temizlik işi için 2.010,00 YTL” olduğu görülmüştür.

 

19.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli olan Sis-Tem  Sosyal Hiz. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anılan komisyon kararı ile ihale üzerinde bırakılan başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı yönündeki 25.03.2008 tarihli idareye şikayeti üzerine, idarece görevlendirilen raportör tarafından iş deneyim belgesini düzenleyen Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğü’ne 28.03.2008 tarih ve 770 sayı ile söz konusu belgenin taraflarınca düzenlenip düzenlenmediğinin sorulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; söz konusu yazıya, Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğü’nün 28.03.2008 tarih ve 145 sayılı cevabı görülmüş, bu yazıdan Amasya İl Sivil Savunma Müdürlüğünün, başvuru sahibi Sahra Temizlik Sağlık Bilgi İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne vermiş oldukları iş deneyim belgesinin tip idari şartnamedeki koşullar karşılıklı olarak imza altına alınarak, idari şartnamenin 2 nci maddesine istinaden verildiğini teyit ettiği, iş deneyim belgesine konu işin adının “Malzemeli temizlik hizmet alımı işi” ; işin türü ve miktarının “Hizmet binası temizliği (504 m2)” ; hizmet alımı işinin hangi başlık altında ihaleye çıkıldığı da “Malzemeli temizlik hizmet alımı işi“ olarak belirtildiği ancak yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarı oranının ise “İdaremiz ile yüklenici firma arasında yapılarak imza altına alınan Tip İdari Şartnamenin 2 nci maddesi (f) fıkrası gereği kurumumuzun ihtiyacına binaen %90 Bilgi İşlem işlerinde çalıştırılmış olup, %10 Temizlik işlerinde çalıştırılmıştır.” olarak açıklandığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca söz konusu yazının ekinde yer alan, iş deneyim belgesine konu ihalenin idari şartnamesinin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin “Hizmete ait diğer bilgiler” bölümünde “Temizlik dışında personel yetersizliği nedeniyle, kurumun ihtiyacına binaen firma çalışanları bilgi işlem, evrak kaydı, V.H.K.İ. çalışmaları v.b. yazışmalar (gizlilik içeren evraklar hariç) işlerinde çalıştırılacaklardır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesinin düzenleyen kurum tarafından verildiği teyit edilmesine rağmen, şikayet başvurusu üzerine verilen 31.03.2008 tarih ve 778 ile 779 sayılı kararlar ile; ihale konusuyla yapılan işin adı ve türünün başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesini ifade etmediği, Kurumu yanıltmaya yönelik bir evrakın sunulduğu, bu nedenle evrakın geçersiz olduğu, idari şartnamenin 11.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek  yasak ve fiillerinde bulunulduğu gerekçeleriyle, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin düzeltici işlem yapılarak ikinci en avantajlı teklif sahibi istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

Bunun üzerine başvuru sahibinin 10.04.2008 tarih ve 218 sayılı dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin de 14.04.2008 tarih ve 1056  ile 1058 sayılı yazılarıyla,  iş deneyim belgesine konu işin adının malzemeli temizlik hizmeti alım işi olduğu, işin türü ve miktarının hizmet binası temizliği olduğu ve hizmet alımı işinin malzemeli temizlik hizmeti alım işi olarak ihaleye çıkıldığının saptandığı, bu nedenle söz konusu iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı gerekçeleriyle iddiaları somut ve ciddi bulmadığı, ayrıca ivedilik ve kamu yararı görülerek ihale sürecinin devamına ve sözleşmenin imzalanmasına karar verdiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda incelenen belge ve bilgilerden, başvuru sahibinin ihaleye sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işin adının malzemeli temizlik hizmeti alımı işi olduğu anlaşılmakla birlikte, belgenin yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutar ve oranı bölümünde, incelenen ihalenin konusunu oluşturan bilgi işlem ve veri hazırlama kontrol işletmeni işinin yüklenici tarafından gerçekleştirilen oranının %90 ve iş tutarının 18.090,00 YTL; temizlik işinin gerçekleştirilen oranının %10 ve iş tutarının 2.010,00 YTL  olduğu, bu hususun ve belgenin doğru olarak düzenlendiğinin belgeyi düzenleyen Kurum tarafından da teyit edildiği, bilgi işlem ve veri hazırlama kontrol işletmeni işine ait 18.090,00 YTL’lik bedelin, idari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesine göre isteklinin teklif ettiği bedelin %25’ini karşıladığı anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda, iş deneyim belgesine konu ihalenin idari şartnamesinin 2 nci maddesinde de, temizlik dışında personel yetersizliği nedeniyle, kurumun ihtiyacına göre firma çalışanlarının bilgi işlem, evrak kaydı ve V.H.K.İ. işlerinde çalıştırılabileceğinin belirtildiği göz önüne alındığında; başvuru sahibinin iş deneyim belgesinde %90 oranında fiilen gerçekleştirdiği işin niteliğinin inceleme konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.4 üncü maddesinde belirtilen benzer iş tanımında yer verilen ”Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanıcısı çalıştırıldığı hizmet işleri” şeklindeki ifade ve ihale dokümanında açıklanan hizmet işinin özellikleri ile uyumlu olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Sahra Temizlik Sağlık Bilgi İşlem San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul