İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1939
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :20
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1939
Şikayetçi:
 Muhittinoğulları Gıda ve İnş. San.ve Dış Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. No:37 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Hava Harp Okulu Komutanlığı Levazım Şube Müdürlüğü, No:34 Yeşilyurt/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2008 / 11334
Başvuruya konu ihale:
 2008/17811 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.11.47.0226/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hava Harp Okulu Komutanlığı Levazım Şube Müdürlüğü’nce 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Muhittinoğulları Gıda ve İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 24.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2008 tarih ve 11334 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararına göre ihalenin Vatoz Grup Tem. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, halbuki anılan isteklinin teklif bedelinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, sadece brüt asgari ücreti ile yemek, yol, işveren sigorta prim tutarı, sözleşme ve genel giderleri karşıladığı, ancak ihale dokümanında istenilmesine karşılık giyim gideri için herhangi bir bedel öngörmediği, buna göre kendi tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde; “Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı ve 50 yataklı İaşeli Revir Baştabipliği binalarının 2.d maddesinde belirtilen yerlerin, ilgili şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde 1 vasıflı 16 vasıfsız personel ile 12 ay (365 takvim günü) süreli temizlik işidir.” düzenlemesi,

 

26 ncı maddesinde; “26.3 Ayrıca personele ödenecek yemek, yol ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir. İstekli tarafından personele yemek ve yol giderleri nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir. 1 (bir) işçinin yemek giderinin günlük brüt tutarı 3,00 (Üç Yeni Türk Lirası), yol giderinin günlük brüt tutarı 4,00 YTL (Dört Yeni Türk Lirası) olup, yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) gündür. Vasıflı personele ödenecek ücret asgari ücret olacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 2.2.17 maddesinde; “Hizmet veren yüklenici firma şekil-1 ve şekil-2’de belirtilen kıyafetleri temin ederek personeline teslim edecektir. Elbiseler yazlık ve kışlık kumaştan birer tane lacivert renkte olacak, sol yaka cebi üzerinde personelin isim ve soyadı yazacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin 2.3.1.1 maddesinde; “Temizlik malzemelerinin ismi, cinsi ve miktarı yüklenici firma tarafından bir muaddele göre belirlenerek iş başlangıcında idareye teklif edilecek ve idarenin onaylanmasını müteakip temizlik malzemeleri aylık periyotlar halinde yüklenici firmaya verilecektir. Ara zamanlarda malzeme verilmeyecektir.” ,

 

Teknik şartnamenin 2.5 maddesinde; “Temizlik faaliyetleri için aşağıdaki demirbaş makineleri firmaya teslim edilecek, ihtiyaç duyulan diğer demirbaş makineler firma tarafından temin edilecektir. Firmanın kullanımına verilen bütün demirbaş makinelerinin bakım, onarım ve idamesi firma tarafından yapılacaktır.

 

3 adet SW 1250 R2 Taskı Yer Yıkama makinesi,

Bina dış cephe ve camlarının temizliği için elektrikli asma iskele.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde; “İşin süresi sözleşme imzalanmasını müteakip 12 ay (365 takvim günü)dır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan düzenlemelere göre, asgari maliyetin, asgari işçilik maliyeti (çalıştırılacak 17 işçiye ilişkin asgari ücret ve sözleşme giderleri dahil) ve giyim bedelinin toplanması suretiyle bulunacağı, temizlik faaliyetleri için kullanılacak makine ve malzemelerin ise idare tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak yapılan hesaplamada; teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 201.154,18 YTL’ye karşılık geldiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda Vatoz Grup Tem. A.Ş. ve Muhittinoğulları Gıda ve İnş. San.ve Dış Tic .Ltd. Şti.’nin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü gereği firmalara gönderilen 27.03.2008 tarihli yazılar ile, asgari işçilik maliyeti, brüt asgari ücret, yemek, yol, giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarları ile ilgili ayrıntılara ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği,

 

Başvuru sahibinin 201.626,44-YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 17 işçiye ait giyim gideri için 419,82 YTL teklif açıklamasında bulunduğu, bunun tevsiki amacıyla sunulan 11.03.2008 tarihli faturada 1 adet işçi elbisesinin 11,1 YTL, 20 adet yazlık ve kışlık işçi elbisesinin tutarının 222,00’şer YTL, fatura tutarının toplam KDV hariç 440,00 YTL (KDV dahil 479,52 YTL) olduğu,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Vatoz Grup Tem. A.Ş.’nin 201.154,18-YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada; 03.04.2008 tarihli yazılarında malzeme ve ekipman aldıkları firmanın bedelsiz olarak 85 adet takım üniforma vereceği, bu nedenle giyim için herhangi bir bedel öngörmediklerinin ifade edildiği, anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında da bu hususa ilişkin 17.03.2008 taahhütname ve 04.02.2007 tarihli sözleşmenin yer aldığı,

 

Görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümde “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (H) alt maddesinde; personele ilişkin giyecek giderlerinin önemli bir teklif bileşeni olduğu, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu gider için bir bedel öngörmeleri ve bu bedeli belgelendirmeleri gerektiği, giyecekler için bir gider öngörülmediği yönündeki açıklamaların kabul edilmeyeceği hususları açıklanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin giyim bedeli hariç hesaplanan asgari işçilik maliyetine eşit olduğu, giyim gideri için herhangi bir bedel öngörülmemesinin mevzuata aykırı olduğu, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak sunulan 85 adet takım üniformanın malzeme ve ekipman aldıkları firmadan bedelsiz olarak alınacağına dair taahhütnamenin kabul edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede idarece Vatoz Grup Tem. A.Ş.’nin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülerek ihalenin üzerinde bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul