İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-194
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-194 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1940 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :88
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-194
Şikayetçi:
 Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd Şti., Ataç-1 Sokak No:20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gebze Devlet Hastanesi Baştabipliği, Fevzi Çakmak Mah. Dr. Zeki Cad. No:62 Darıca Gebze / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 234
Başvuruya konu ihale:
 2007/159653 İKN|li “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.00.23.0167/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gebze Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak  Dilara Temizlik Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd Şti.’nin 03.01.2008 tarih ve 234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin VI-Diğer Hususlar başlıklı bölümünde;

1- Yüklenici, hastane haşere mücadelesini Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılacağına ve ilaçlamadan dolayı ortaya çıkabilecek zehirlenme ve iş kazalarına tüm sorumluluğu üzerine alacağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir.

2- Yüklenici, temizlik işi kapsamında temizliği yapılacak yerin ilaçlama işini aylık olarak yapacağına dair taahhütname verecektir.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemede noter onaylı taahhütname istenilmesinin isteklilere ek mali külfet getirici ve katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 6.13 maddesinde; “Yüklenici firmanın çalıştırdığı temizlik personelinden 3 (üç) gün mazeretsiz işe gelmeyenler derhal işten çıkartılır ve bu kişi hakkında tutanak düzenlenir. Çalışmasından memnun olunmayan kişilerin işten çıkartılma yetkisi hastane idaresine aittir. İşten çıkarılması durumundan işçinin alınması gereken her türlü ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri yüklenici firma tarafından yapılmak zorundadır.” düzenlemesine yer verildiği, İş Kanunun ilgili maddelerinde, yüklenicinin çalışan personelini hangi durum ve şartlarla değiştirilebileceği, işten çıkarabileceği ve sair hususlar yer almakla birlikte, ihale dokümanının yukarıda anılan düzenlemesinde 3 gün işe gelmeyen personelin çıkarılmasının öngörülmesi sözleşmenin uygulanması döneminde yükleniciyi maddi ve manevi sorumluluk altına bırakacağı,

 

3) Teknik şartnamenin 4.6 ncı maddesinde; “Yüklenici firmaya idarenin hak ediş ödemesi yapıldıktan en geç 2 (iki) gün içerisinde işçi ücretinin işçilerinin banka hesaplarına aktarılmasının sağlanması ve herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde gecikme olması durumunda hak ediş ödemesinin beklemeden en geç aynı ayın 10’una kadar işçi ücretlerinin ödemesi yapılacak; ödeme hastane idaresinin uygun gördüğü Gebze sınırları içerisinde bir banka aracılığıyla yapılacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, 4857 sayılı İş Kanunun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 nci maddesi  ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 ve 42 nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, istekli tarafından personel maaş ödemelerinin, özellikle banka hesapları aracılığıyla ödeneceği yönündeki düzenlemenin anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve idarenin 3 (üç) aya kadar sorumluluğu dahi bulunmayan bir hususla ilgili olarak işçi işveren arasındaki sözleşme serbestisine müdahalesi söz konusu olduğu,

 

Ayrıca, ihale dokümanındaki söz konusu düzenlemelerin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan; “Bu kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…” hükmüne aykırı olduğu,

 

İdare tarafından alınan ivedilik ve kamu yararı kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 29.11.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, şikayet başvurusunun idare kayıtlarına 17.12.2007 tarihinde alındığı, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması,  ihalenin iptal edilmemiş olmaması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                       

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul