İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1940
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :21
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1940
Şikayetçi:
 Gönültaşlar Gıda Yemek Temiz. İlaçlama Otoms. Taşım. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstiklal Mahallesi Şeker Sokak No: 9/1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Hekimhan Devlet Hastanesi, Turgut Özal Mah. İstasyon Cad. No: 13 44400 Hekimhan / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2008 / 11921
Başvuruya konu ihale:
 2008/30156 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.12.30.0225/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hekimhan Devlet Hastanesi’nce 03.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gönültaşlar Gıda Yemek Temiz. İlaçlama Otoms. Taşım. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.04.2008 tarih ve 11921 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanında ve idari şartnamede istenen iş deneyim oranının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, iş deneyim belgesi olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az yüzde 70´i oranında gerçekleştirdiği veya yüzde 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında da iş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin yüzde 25’inden az ve yüzde 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı isteneceği düzenlenmiştir. Öte yandan anılan Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinde ise Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin ilanında ve idari şartnamesinde isteklilerin iş deneyimiyle ilgili olarak “son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az  yüzde 70`i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin yüzde 20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi bulunmaktadır. İhalede isteklilerden istenen iş deneyim oranı, her ne kadar başvuru sahibinin iddia ettiği gibi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde belirlenen orandan küçük olsa da ilgili ihalenin yıllara yaygın 730 günlük bir iş olduğu göz önünde alındığında ihaledeki iş deneyim oranının anılan Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen koşula uyduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla başvuruya konu ihale birden yıldan fazla süreli olduğu için yeterlik ölçütü olarak ilgili Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen tutarın 4/5’i oranında iş deneyimi aranması kamu ihale mevzuatına uygundur. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul