İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UHZ-1941
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :22
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UHZ-1941
Şikayetçi:
 Zengi Temizlik Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Şube Sokak Kilim İş Merkezi Nu 1 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Başhekimliği, Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. Nu 59 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.04.2008 / 12214
Başvuruya konu ihale:
 2008/1457 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Hizmet Alımı İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2008 tarih ve 07.12.60.0223/2008-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nce 07.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Hizmet Alımı İşi İhalesine ilişkin olarak Zengi Temizlik Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  bila tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.04.2008 tarih ve 12214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede, diyetisyenin öngördüğü saatlerde ara öğün verilmesi halinde, bu öğünler için ücret ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamede yer alan işten çıkarma ve işçilerin yer değişikliği ile ilgili düzenlemenin İş Kanununa  aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ve idari şartnamede söz konusu işin adı, “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Hizmet Alımı İşi İhalesi” olarak, işin süresi 01.05.2008- 31.12.2010 tarihleri arasında (32 Ay), 975 takvim günü olarak gösterilmiştir. Anılan hizmet, idarenin mutfağında gerçekleştirileceği ve tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 22 nci maddesinde; “….Diyabetli hastalara kahvaltı, ara kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri, ara öğünler (öğle akşam arası ve yatmadan önce) diyetisyenin öngördüğü saatte verilecektir. Ara öğünlere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım,sigorta, vergi, resim, harç giderlerinin tamamının, 30 personelin aylık 26 gün üzerinden günlük bir öğün yemeğinin (ayni olarak), teknik şartnamede öngörüldüğü şekilde 3 yıl için her yıla 2 takım yazlık ve kışlık elbisenin (ayni olarak), günlük 1,80 YTL (nakdi olarak) yol ücretinin, 30 personele asgari ücret üzerinden yapılacak ödemenin, (ayrıca bu personelin sigortalı olacağı) resmi ve dini bayramlarda 462 günlük tatil ücreti ödeneceğinin, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olacağı öngörülmüş, bu giderlerin tamamının teklif edilecek yemek ücretinin içinde olduğunun kabul edileceği belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamede, diyetisyen öngördüğü takdirde, ara öğün verileceği ancak bu öğünler için ücret ödenmeyeceğinin düzenlenmiş olmasının, istekliler tarafından ihaleye teklif verilmesinde tereddüt yaratacağı, nitekim ihaleye sağlıklı teklif verilebilmesi açısından ara öğünlerin sayısının belirtilmesinin uygun olacağı, ayrıca, bu hususun birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak gösterilmesi gerekirken, idarece belirlenmemiş olmasının mevzuata uygun olmadığı, bu durumun düzeltici işlemle giderilemeyecek bir aykırılığa yol açtığı tespit edilmiştir.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde; “….Firma çalışan işçileri idarenin haberi olmadan kliniklerde ve merkez mutfakta gerekçe göstermeden eleman değiştirmeyecek, ancak idarenin değiştirilmesini talep ettiği personeli derhal değiştirecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İş Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde; “Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

             a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

             b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

             yönünde hükümler konulamaz.” hükmü,      

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler  idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

            Yukarıda anılan düzenlemelerin tümü bir arada değerlendirildiğine, idarenin haberi olmadan işçilerin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin olarak yaptığı düzenlemelerin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul