İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1943
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :25
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1943
Şikayetçi:
 Aksaray Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., Zafer Mah. Ihlara Bulv. No:175/1 68200 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Gazi Devlet Hastanesi Baştabipliği,Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No:86 55050 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.05.2008 / 12915
Başvuruya konu ihale:
 2008/11904 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemizde 365 Gün Süre İle Bilgisayarlı Tomografi (BT) Tetkikinin Cihaz Kiralama Yolu İle Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.13.35.0221/2008-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Gazi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce tarafından 27.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemizde 365 Gün Süre İle  Bilgisayarlı Tomografi (BT) Tetkikinin Cihaz Kiralama Yolu İle Temini” ihalesine ilişkin olarak Aksaray Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 05.05.2008 tarih ve 12915 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ait ihale şartnamesi açıklamalarında radyoloji teknisyeni ve radyoloji uzmanının istenip istenilmediği yönündeki soruya, idarece Sağlık Bakanlığı’nın “Tıbbi Hizmet Satın Alınması” Genelgesine atıf yapılarak cevap verildiği, firmalarının aynı yöndeki sorusuna ise teknik şartnamenin 17 ve 21 inci maddelerine atıf yapılarak cevap verildiği, anılan maddelerde film çekildikten en geç 48 saat sonra filmlerin ve filmlere ait yorumların hasta veya hasta yakınına verileceğinin belirtildiği, teknik şartnamenin 21 inci maddesinde belirtilen husus ile röntgen teknisyeni ve radyoloji uzmanının yüklenici tarafından dışardan sağlanmasının kastedilmesi halinde, teknik şartname düzenlemesinin Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine aykırı olacağı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

            c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

            hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

          İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin dokümana yönelik iddialara ilişkin 27.03.2008 tarihindeki ihaleye teklif verdikten sonra 15.04.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın kendisine bildirilmesi üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, şikayet ehliyetine haiz olunmaması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                        
           

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul