İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1945
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :28
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1945
Şikayetçi:
 Lider Güvenlik Koruma ve Eğit. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. , Hasan Halife Mahallesi Akdeniz Caddesi No:61/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Süleymaniye No:25 34000 Beyazıt Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8960
Başvuruya konu ihale:
 2007/196703 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2008 tarih ve 08.09.12.0203/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Lider Güvenlik Koruma ve Eğit. Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2008 tarih ve 8960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu işin 1 nci kısmına ilişkin teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “Güvenlik hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü; “İstanbul Üniversitesi Güvenlik Hizmeti Alımı (1.Kısım: 224 güvenlik personeli, 9 amir,1 güvenlik  müdürü olmak üzere toplam 234 Kişi İle) (2. Kısım: 271 güvenlik personeli, 10 amir, 2 güvenlik müdürü olmak üzere  toplam 283 kişi ile güvenlik hizmeti alımı)” düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Teklif fiyata dahil masraflar; Hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak noter masrafı, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, yol, yemek, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelleri ve sözleşme bedellerinin tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

         

          26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

          

26.3.1 Her personele günlük brüt 4,00-YTL yemek bedeli ve günlük brüt 5,23-YTL yol bedeli nakdi olarak 26 gün üzerinden ödenecek ve bordroda gösterilecektir

 

26.3.2.

a)            Güvenlik Personeli (1. Kısım 224 kişi, 2. Kısımda 271 Kişi) Brüt asgari ücretin % 50
fazlası ücret ödenecektir.

b)     Güvenlik Amirine (1. Kısım 9 Kişi, 2. Kısımda 10 Kişi) Brüt asgari ücretin % 100
fazlası ücret ödenecektir

c)  Güvenlik Müdürüne (1. Kısım 1   Kişi, 2. Kısımda 2  Kişi) Brüt asgari ücretin % 125
fazlası ücret ödenecektir.

 

Güvenlik hizmeti dini ve ulusal bayramlar, arife günleri ve yılbaşı dahil olmak üzere 24 saatlik plan ve programlar dahilinde 1 inci kısımda; 275 takvim günü (9 (dokuz) ay); 2 nci kısımda 30 takvim günü (1 ay)  hizmet sürdürülecektir.

 

26.3.3. Resmi ve dini bayramlar, arife günleri ve yılbaşında (1 inci Kısımda Toplam 12,5 takvim günü, 2 nci kısımda toplam 1 takvim günü) çalışacak güvenlik personeli, güvenlik amirine, iye güvenlik müdürüne ödenecek ücret 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 26319 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 5 inci maddesinin 3 üncü bendinde belirtilen 4857 Sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca her gün için fazladan, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanan bir günlük ücret ödenecektir ve buda teklif fiyata dahildir. Resmi ve dini bayramlar, arife günleri ve yılbaşında (1 inci kısımda toplam 12,5 takvim günü, 2 nci kısımda toplam 1 takvim günü) çalışacak personel;

 

1.Kısım 234 kişi ile güvenlik hizmeti alımı işinde: Toplam 158 kişi (1 müdür, 6 amir, 151 güvenlik personeli)

 

2.Kısım 283 kişi ile güvenlik hizmeti alımı işinde: Toplam 228 kişi (1 müdür, 7 amir, 220 güvenlik personeli)´ dir

 

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısının 26.3.3´te belirtilen miktarın altında gerçekleşmesi durumunda yüklenici aradaki farkı talep edemeyecektir. Ancak çalıştırılan personel sayısı ve gün sayısı belirtilen miktardan fazla gerçekleşmesi halinde fazla çalışma yükleniciye ödenecektir. Ödemelerde idarece tutulan kayıt esas alınacaktır.

 

26.3.4. Yaptırılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ilgili talimat ve tarifelerde belirtilen tutarlar dikkate alınarak teklif fiyata dahil edilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra: 1 nci kısım 234 kişi ile güvenlik hizmet alımı işinde; 01.04.2008 tarihinde ilgili birim amirleri ile firma arasında imzalanan tutanak ile işe başlanır. 31.12.2008 tarihinde bütün vardiyalar çalışmalarını tamamladıktan sonra son bulur.

 

49.2 işin süresi: 1 nci kısım 234 kişi ile güvenlik hizmet alınmasında, 275 takvim günü toplam dokuz aydır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımının 1 nci kısmına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 2.969.569,58 YTL, % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol ve yemek bedeli dahil, giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç) 3.135.277,34 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Ulusal Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 3.140.800 YTL tutarında teklif sunduğu ve idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırdığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile aşırı düşük teklifleri değerlendirme yetkisinin ihale komisyonlarına verildiği dikkate alındığında, başvuruya konu ihalenin, teklifinin asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşıladığı görülen Ulusal Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1874 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığından itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 05.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1874 sayılı kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul