İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1946
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :29
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1946
Şikayetçi:
 Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İş Hanı K 2 D 4 No:224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi Baştabipliği, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9823
Başvuruya konu ihale:
 2008/9562 İhale Kayıt Numaralı “8 Aylık 30 Kişi ile Malzemesiz HBYS Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.09.77.0203/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Aylık 30 Kişi ile Malzemesiz HBYS Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; asgari toplam maliyetin üzerinde olan tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı; “2008 yılı 30 kişi ile 8 aylık HBYS hizmet alımı”, fiziki miktar ve türü; “8 aylık (30 kişi ile)” olarak düzenlenmiştir.

 

“Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3 personele yol bedeli olarak günlük brüt 1.80 YTL nakdi olarak ödenecek (26 gün) ve bu tutar bordroda gösterilecektir.

 

2008 yılı 8 ay için resmi e dini bayram dünlerinde yaptırılacak 11,5 günlük çalışma için 4857 sayılı iş kanunun 47 nci maddesi uyarınca toplam 3 (üç) elemana brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak ödenecek günlük bedel teklif fiyata dahil olup bu tutarlar ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

Her bir işçi için teknik şartnamede belirtilen 1 adet iş önlüğü yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

 

Firma personelinin yemek ihtiyacı kurum tarafından karşılanacaktır.

 

26.5 iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’dir.” düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme  tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “49.2 İşin süresi 245 (ikiyüzkırkbeş) takvim günüdür. 31.12.2008 tarihinde sona erer.” Düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan bu düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihale konusu hizmet alımına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin 191.056,80 YTL, % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının (yol ve yemek bedeli dahil, giyim bedeli hariç) 197.664,09 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, ihaleye teklif sunan tüm isteklilerin tekliflerinin, idarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve teklif bileşenleriyle ilgili olarak isteklilerden açıklama talep edildiği görülmüştür. Teklif bileşenleriyle ilgili açıklama talep edilen isteklilerin yazılı açıklamalarını ve bu açıklamalarını tevsik edici belgeleri süresi içerisinde idareye sundukları; bu açıklamalar üzerinde idarece yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi Er-ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 30 kişinin giyim bedeli olarak teklif edilen 9 (dokuz) YTL’nin hayatın olağan akışına uygun olmadığı tespitinin yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan Çakay Tem. Kom. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından 30 kişinin giyim bedeli olarak teklif edilen 144 (yüzkırkdört) YTL’nin ise hayatın olağan akışına uygun olduğu ve söz konusu bedel ile ihale dokümanında belirtilen kıyafetlerin temin edilmesinin mümkün olduğu tespitinin yapılarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlığı altında; “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile aşırı düşük teklifleri değerlendirme yetkisinin ihale komisyonlarına verildiği dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede 30 kişinin giyim bedeli olarak 9 YTL teklif eden Er-ma Sosyal Hiz. Özel Güv. Gıda Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul