İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1948
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :31
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1948
Şikayetçi:
 Andaç Grup İnşaat Gıda Nak. Temz. İlaç B.Sayar Yemek Ürt. Hizm. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Lise Caddesi Aliemiri 4. Sokak Arma Sitesi E Blok No:4 K:2 Diyarbakır
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,253 Sokak No:143 35370 Basınsitesi Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.04.2008 / 12084
Başvuruya konu ihale:
 2007/154967 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Yaygın (2 Yıllık-2008/2009) Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.12.49.0202/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Yaygın (2 Yıllık-2008/2009) Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Andaç Grup İnşaat Gıda Nak. Temz. İlaç B.Sayar Yemek Ürt. Hizm. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.04.2008 tarih ve 12084 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.Z-1086 sayılı kararı ile başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak düzeltici işlem tesis edildiği ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiğinin belirtildiği, karara müteakip idarenin 20.03.2008 tarihli kesinleşen kararı ile tekliflerini aşırı düşük olarak değerlendirdiği ve değerlendirme dışı bıraktığı, ihalenin aynı firma üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            03.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1086 sayılı Kurul Kararında, başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak;

 

            “…Andaç Ltd. Şti./Oğulcan Ltd. Şti. iş ortaklığının ise, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben sunulan açıklama yazısında asgari işçilik maliyetine ek olarak 59.472,50 YTL temizlik malzemesi ve 5.281,58 YTL giyim bedeli öngördüğü, temizlik malzemelerine ilişkin olarak sunulan proforma faturada faturayı düzenleyen firmanın öngörülen tutarın 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olacağını belirttiği, idarenin de bu ifadeye dayanarak, “süresi iki yıl olan ihalede, ihale başlamadan fiyat taahhüdünün ve isteklinin avantajlı durumunun sona ereceği, verdiği bedelle işi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığından” bahisle isteklinin teklifini reddettiği anlaşılmış, ancak açıklamanın halihazırdaki şekliyle, yani sunulduğu zamandaki fiyatlar üzerinden değerlendirildiğinde uygun görülüp görülmediğine ilişkin olarak idarenin iradesinin ne yönde olduğu tespit edilememiştir. İhalenin 19.11.2007 tarihinde gerçekleştirilmesi, anılan isteklinin 23.11.2007 tarihi itibariyle sunduğu aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarının sunulduğu tarihte geçerli olması, temizlik malzemelerinin işin yürütülmesi sırasında temin edileceği yönünde idarenin bir karine öngörmesinin mümkün olmaması, dolayısıyla isteklinin teklifinin anılan gerekçeye dayanarak reddedilmesinin geçerli bir dayanağı bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu açıklamaya konu teklifin geçerli kabul edilerek Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.” kararının alındığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin Kurul kararı üzerine, başvuru sahibinin teklif geçerlik süresini uzatmasını müteakip, teklife ilişkin aşırı düşük sorgulamasına verilen açıklamayı Kanunun 38 inci maddesi doğrultusunda değerlendirdiği, buna göre; başvuru sahibinin teklifinin Yükselen Toptan Gıda ve Tem. Malz. firmasından temizlik sarf malzemelerine ait proforma faturada, teknik şartnamede istenen 30. sıra numaralı 17.200 kg siyah çöp torbası için herhangi bir fiyat öngörülmediği, bu kalemin diğer isteklilerce sunulan tekliflere ve başvuru sahibinin benzer malzemeye ilişkin sunduğu fiyata oranla toplam maliyetinin yaklaşık 20.640,00 YTL olduğu, sonuç olarak sunulan açıklamada giderlerin birebir karşılanmaması ve verilen fiyatlarla işin tamamlanması mümkün görülmediğinden bahisle teklifin aşırı düşük olarak değerlendirildiği ve reddedildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi isteklinin, temizlik malzemesi giderlerine ilişkin olarak toplam 59.472,50 YTL bedel öngörmesi, bu bedele yaklaşık 20.000 YTL tutarındaki 17.200 kg’lık siyah çöp torbası bedelinin dahil edilmemesi ve ihalede temizlik malzemesine ilişkin olarak yapılan ve geçerli kabul edilen açıklamalardan, başvuru sahibinden sonra en düşük bedelin 92.924,00 YTL olarak öngörülmüş olması karşısında, idarece başvuru sahibine ait teklifin Kanunun 38 inci maddesi kapsamında uygun bulunmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul