İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-195
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-195 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1950 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :91
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-195
Şikayetçi:
 3S Gıda ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş. Millet Caddesi Nu:37 D:2 Fındıkzade Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği Yenimahalle İstanbul Cad., No:95 34720 Bakırköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2007 / 35332
Başvuruya konu ihale:
 2007/136063 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.22.17.0163/2008-87E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Yılları 24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımıihalesine ilişkin olarak 3S Gıda ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.11.2007 tarih ve 35332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede II. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma  Ruhsatı istenilmesinin mevzuata ve yerleşik kurul kararlarına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde, yemek pişirme yerinin hastane mutfağı, yemek dağıtımı yapılacak yerin hastane ile hastaneye bağlı semt poliklinikleri olarak belirtilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 7.1.(o) bendinde “İhale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belge:

-         İlgili kurumdan alınmış II. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait İş Yeri Açma Ruhsatı,

-         İlgilik kurumlardan alınmış Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerine Ait Çalışma İzin, İşyeri Kayıt Belgesi,

-         İhale tarihi itibari ile geçerlik süresini doldurmamış İlgili Bakanlıktan alınmış Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre; idare tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış gayri sıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve iş yeri açma ruhsatının aslı veya noter onaylı sureti istenilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; “… Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale tarihi itibarı ile yürürlükte olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

          b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

          c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

            d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

          e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini,

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini

          k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,  ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayri sıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, yetkili idarelerden alınmış gayri sıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve işyeri açma ruhsatının istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü  başlıklı” 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlenmesine yer verildiği,

 

İdare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin yazılmadığı, isteklilere boş olarak verildiği görülmüştür.

 

4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının ikinci fıkrasında; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

         

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İsteklilerin sundukları teklif birim fiyat cetveli eklerinin isteklilerce aynı şekilde doldurulmasından anlaşıldığı üzere yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıklarının tekliflerin sunulmasında esasa etkili olmadığı görülmekle birlikte, idare tarafından, isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin doldurulmadığı, bu durumun da yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2- İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:” başlıklı 7.3.2  maddesinde;

 

“a) Bu işte çalıştırılacak toplam personel sayısı 49 (kırkdokuz)´dur. 49 kişinin ayrıntısı aşağıdaki gibidir. -1 İşletme Müdürü, 1 Gıda Mühendisi, 1 Aşçıbaşı, 4 Aşçı, 5 Aşçı Yardımcısı, l Diyet Aşçısı, 12 Garson (Yemekhane İçin), 20 Garson (Hasta Servisleri İçin), 2 Bulaşıkçı, 2 Meydancı.

b) Bu ihaleye ilişkin Anahtar Teknik Personel;

-  1 Gıda Mühendisi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Üniversitelerin ilgili bölümlerin toplu beslenme ve organizasyon, menü hazırlama ve organizasyon konularında sertifika veya eğitim belgesine sahip olacaktır.)

-  1 Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu veya Meslek Lisesi Mutfak bölümü mezunu Aşçıbaşı. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinde toplu beslenme ve organizasyon, menü ve organizasyon konularında sertifika veya eğitim belgesine sahip olacaktır.)

-  1 Diyet Aşçısı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından Diyet Aşçısı kurs programını tamamlamış sertifikalı veya diyet aşçısı eğitim belgesine sahip olacaktır.)

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır.İlgili adına SSK primi ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, Limited Şirketlerde Müdürlük görevini yürüten ortaklarından, Anonim Şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklarından, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

  Konuya ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

İhale ilanında ve idari şartnamede  anahtar teknik personel olarak belirlenen personelden  Aşçı Başı için, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu veya Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş "Aşçılık Meslek Lisesi Diploması" ile Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş "Toplu Beslenme, Organizasyon ve Menü Planlama" konularında sertifika ve eğitim belgesine sahip olmasının istenildiği, diploma dışında sertifika vb. herhangi bir belgenin istenilmesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; onsekiz adet ihale dokümanının satın alındığı, altı teklifin sunulduğu, ve geçerli olan altı tekliften sadece birinin yaklaşık maliyetin altında olduğu  dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul