En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1950
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :33
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1950
Şikayetçi:
 Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş., Seyitnizam Mah. Demirciler Sit. 10. Yıl Aydaş İş Merkezi A Blok K 5 No:13 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Okul Sokak Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2008 / 11275
Başvuruya konu ihale:
 2008/16125 İhale Kayıt Numaralı “Yenibosna Merkez - Çobançeşme - Fevzi Çakmak Mahallelerinin Çöplerinin Toplanması- Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi-Yıkanması, Pazar Çöplerinin Kaldırılması, Pazar Alanlarının Süpürülmesi Yıkanması, İlçe Dahilinde Bulunan Tüm Boş Alanların Temizlenmesi- Molozların Kaldırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.11.41.0202/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bahçelievler Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 27.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenibosna Merkez - Çobançeşme - Fevzi Çakmak Mahallelerinin Çöplerinin Toplanması- Nakli, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi-Yıkanması, Pazar Çöplerinin Kaldırılması, Pazar Alanlarının Süpürülmesi Yıkanması, İlçe Dahilinde Bulunan Tüm Boş Alanların Temizlenmesi- Molozların Kaldırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Vatoz Grup Temizlik ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin 11.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.04.2008 tarih ve 11275 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin eki birim fiyat teklif cetvelindeki 2 sıra numaralı birimin eksik düzenlendiği, bu sebeple isteklilerin hangi kriteri dikkate alarak maliyet oluşturacaklarına ilişkin tereddüt oluştuğu,

 

            2) Sözleşme tasarısının 7.2.2 nci maddesi ile idari şartnamenin aynı hususu düzenleyen 26 ncı maddesinde yer alan; “Bir günlük yevmiyenin hesaplanmasında brüt ücretinde doğan yevmiyesi ile birer günlük yemek ve yol ücreti dikkate alınmıştır.” düzenlemesi ile, tarif edilen asgari ücret oranların, yanlış anlamalara yol açabilecek nitelik taşıdığı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin benzer iş tanımına ilişkin “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzer özellik gösteren, aynı ve benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan çöp toplama nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi - yıkanması, pazar çöplerinin kaldırılması, pazar alanlarının süpürülmesi - yıkanması bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” şeklindeki düzenlemesinin rekabeti ve eşitliği ihlal ettiği,

 

4) İhale dokümanının işe başlama ve iş bitirme tarihi başlıklı 49 uncu maddesinin maddi hata içerdiği,

 

5) İdari şartnamenin 27 nci maddesinde, tüzel kişilerin sözleşme süresince hisselerinin devir ve temlik edilememesi şartının öngörüldüğü, bunun Ticaret Kanunu ve ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale dokümanı içeriğinde istekli olabileceklere verilen ve teklif mektubu ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin ikinci satırında; “Cadde sokak elle süpürme/aylık/84x14” ifadesinin yer aldığı, cetvel ile birlikte verilen “Birim fiyat cetveli tarifleri” başlıklı yazının altıncı maddesinde de, cetvelin ikinci satırına ilişkin açıklamaya yer verildiği görülmüş olup, doküman düzenlemesinden işin kaç işçi ile ne kadar süre yürütüleceği ve maliyetin hesaplanmasında nelerin göz önüne alınacağının açıkça anlaşılması karşısında, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; “Hafta tatillerinde çalışan her bir personelin bir günlük yevmiyesinin hesaplanmasında brüt ücretinden doğan yevmiyesi ile birer günlük yemek ve yol ücreti de dikkate alınmıştır…” düzenlemesinin yer aldığı, aynı hususa tip sözleşmenin 7.2.2 nci maddesinde de yer verildiği görülmüştür. İdari şartnamenin aynı maddesinde her bir personele asgari ücretin üzerinde verilecek ücretin belirtilmiş olması karşısında, düzenlemenin istekli olabileceklerde yanlış anlamaya neden olabilecek bir belirsizlik taşımadığı sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş kavramı;

 

Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler” şeklinde tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde ise;

 

“…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede işin tanımı; Çöplerin Toplanması Nakli Cadde ve Sokakların Süpürülmesi- Yıkanması Pazar Çöplerinin Kaldırılması- Pazar Alanlarının Süpürülmesi- Yıkanması İlçe Dahilinde Bulunan Tüm Boş Alanların Temizlenmesi- Molozların Kaldırılması ” olarak yapılmış, benzer iş tanımına ilişkin olarak da ihale ilanının 4.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzer özellik gösteren, aynı ve benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan çöp toplama nakli, cadde ve sokakların el ve makine ile süpürülmesi - yıkanması, pazar çöplerinin kaldırılması, pazar alanlarının süpürülmesi - yıkanması, ilçe dahilinde bulunan tüm boş alanların temizlenmesi, molozların kaldırılması bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Benzer iş tanımı olarak iş tanımına aynen yer verilerek, sayılanların ancak bir bütün olarak iş deneyim belgesine konu olması halinde kabul edileceği yönündeki düzenlemenin, yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Kaldı ki aynı hususun, 31.03.2008 tarih ve 9311 sayılı ile Kurum kayıtlarına alınan yazılı başvuru ile iddia konusu yapıldığı, konunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelendiği ve 07.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1484 sayılı Kurul kararı ile benzer iş tanımına ilişkin tespit edilen aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

“49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.05.2008 (01 Mayıs 2008) takvim günü içinde işe başlanır.”

 

            49.2. İşin süresi 426 (dörtyüz yirmi altı gün) takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesine ilişkin dipnotta, işe başlama tarihinin, sözleşmenin imza tarihinden veya tescilin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün olacağının belirlenerek yazılması gerektiği belirtilmiş olup, somut olayda idarece işe başlama tarihi olarak 1 Mayıs 2008 tarihinin belirlenmesinin, tip idari şartnameye uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, aykırılığın esasa etkili bir nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin “Geçici teminat” başlıklı 27 nci maddesinde başvuru konusu yapılan iddiaya ilişkin herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

            Öte yandan, ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir adet istekli bulunduğu, kesinleşen ihale kararının ihale günü olan 28.03.2008 tarihinde tüm isteklilere elden tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 31.03.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

1- İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde;

 

            “49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 01.05.2008 (01 Mayıs 2008) takvim günü içinde işe başlanır.”

 

            49.2. İşin süresi 426 (dörtyüz yirmi altı gün) takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49.1 inci maddesine ilişkin dipnotta, işe başlama tarihinin, sözleşmenin imza tarihinden veya tescilin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün olacağının belirlenerek yazılması gerektiği belirtilmiş olup, somut olayda idarece işe başlama tarihi olarak 1 Mayıs 2008 tarihinin belirlenmesinin, tip idari şartnameye uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

2- İhale ilanında ihale doküman bedeli olarak 600 YTL’lik bir bedel öngörülmüş olup, ihale dosyasının incelenmesinde anılan tutarın hesaplanmasında basım maliyeti dışında kalemlerin de esas alındığı, düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin;

 

“İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” şeklindeki hükmüne açıkça aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul