İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1954
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :37
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1954
Şikayetçi:
 Deha Grup Gıda Temizlik Sağlık Hizm. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri Umut Sitesi Nu 10 D 4 Büyükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi,Ali Çetinkaya Cad. Nu 5 34570 Silivri / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9782
Başvuruya konu ihale:
 2008/15631 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem, Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.09.68.0196/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi’nce 11.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem, Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama İşi” ihalesine ilişkin olarak Deha Grup Gıda Temizlik Sağlık Hizm. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın birim fiyat teklif cetvelinin şartname ekindeki standart forma uygun olmadığı, bilanço değerlerinin yeterlilik kriterlerini haiz olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin birinci kısımda asgari işçilik maliyetinin 1,63 YTL, ikinci kısımda 0,67 YTL üzerinde olduğu, birinci kısımda 46 personele verilecek 92 adet iş önlüğünün 1,63 YTL’ye, ikinci kısımda 26 personele verilecek 52 adet iş önlüğü, portör muayene bedeli ve ilaçlama işinin 0,67 YTL’ye karşılanmasının piyasa şartlarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yıllık izin kullanacak işçilerin maliyetinin de teklife yansıtılması gerektiği, bu nedenle birinci kısım için alınan karar hakkında düzeltici işlem yapılması, ikinci kısmının da iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen ve ihale dokümanı satın alan firmalara verilen standart formlar arasında birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin yer aldığı, 27.02.2008 tarihinde zeyilname düzenlenmek suretiyle 1 nci kısma ilişkin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde diğer giderler yerine giyim bedeli kalemine yer verildiği, toplam teklif edilen bedel sütununda yer alan birim ve miktarların kaldırılarak sütun adının toplam tutar olarak değiştirildiği, 2 nci kısma ilişkin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise bu değişikliklerin yanında ekipman bedeli kaleminin eklendiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin sunduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 27.02.2008 tarihinde düzenlenen zeyilname ile değiştirilen teklif cetveline uygun olduğu görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde;

 

  “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, İsteklinin;
              a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
              b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
              c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.”
düzenlemesi,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde ise;

 

  “İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.” hükmü,

yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale tarihinin 11.03.2008 tarihi olduğu düzenlendiğinden yukarıda yer verilen hüküm doğrultusunda isteklilerin 2006 yılına ait bilançolarını sunabilecekleri anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti. tarafından serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış 31.12.2006 tarihli bilançonun sunulduğu görülmüştür. Bu bilançoda anılan isteklinin cari oranın, öz kaynak oranının  ve  kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının mevzuatta aranan oranları karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin bilgi işlem, malzemesiz temizlik ve ilaçlama işi olduğu, bilgi işlem işinin 46 kişiyle 9 ay süreyle yapılacağı, malzemesiz temizlik ve ilaçlama işinin ise 26 kişiyle 9 ay süreyle yapılacağı, 22 nci maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu, 1 inci kısmın bilgi işlem hizmeti alımı, 2 nci kısmın ise malzemesiz genel temizlik ve ilaçlama işi olduğu düzenlenmiştir. İhale ilanının 3 üncü maddesinde işin süresi 01.04.2008 -  31.12.2008 olarak düzenlenmiş, idari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce  teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3.1 1.KISIM: .Bilgi İşlem İşi için; Vasıflı personel olarak 1 (bir) kişiye, asgari ücretin en az %50 fazlası, 2 (iki) kişiye asgari ücretin en az %45 fazlası, 4 (dört) kişiye asgari ücretin en az %40 fazlası, 2 (iki) kişiye, asgarî ücretin en az %35 fazlası, 1 (bir) kişiye, asgari ücretin en az %30 fazlası, 13 (onüç) kişiye asgari ücretin en az %25  fazlası, 23 (yirmi  üç) kişiye, asgari ücretin en az % 20  fazlası ödeme yapılması öngörülmüştür.

                                                                                                                                                       

2. KISIM: Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama İşi için: Vasıflı personel olarak 1 (bir) kişiye, asgari ücreti en az %90 fazlası,  1 (bir) kişiye asgari ücretin en az %50 fazlası, 2 (iki) kişiye, asgari ücretin en az %40 fazlası, 4 (dört) kişiye, asgari ücretin en az %30 fazlası, 17 (on yedi) kişiye, asgari, ücretin en az % 20 fazlası, 1 (bir) kişiye, asgari ücretin en az % 10 fazlası ödeme yapılması öngörülmüştür.

 

26.3.2.  Her iki kısım iş içinde personele verilecek giyim ayni olarak verilecek olup, teklif fiyata dâhil edilecektir. Yol gideri verilmeyecektir. Ayrıca, 2.KISIM: Malzemesiz Temizlik ve ilaçlama işi için teklif verecek istekliler ilaçlama işi için öngördükleri bedeli teklif fiyata dâhil edeceklerdir.     

  

26.3.3.  Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47.maddesi  uyarınca  belirlenecek ücret  brüt asgari  ücret  hesaplanacak ve teklif fiyata  dahil edilecektir, 2008 yılında resmi ve dini bayram gönleri için. hesaplanan gün sayısı 12,5 gündür. Bu 12,5 gün içinde (resmi ve dini bayram günlerinde) çalışan personel sayısı, 1.KISIM: Bilgi İşlem İşi için; günde asgari ücretin, en az %20´si olan 2 kişi, 2. KISIM: Malzemesiz Temizlik ve ilaçlama İsi için; günde asgari ücretin en az %.20´si olan 2  kişi Resmi, dini bayram günlerinde çalışan personele her gün için fazladan 1 günlük çalışma karşılığı ücret ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

26.3.4    Yol bedeli öngörülmeyecektir.

 

26.4.        Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili  mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları;

 

 1. KISIM: Bilgi İşlem İşi İçin %1.5

 2. KISIM: Malzemesiz Temizlik ve İlaçlama isi için % 2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

1 nci kısım bilgi işlem işi teknik şartnamesinin 1.10 maddesinde;

 

“Formalar, erkek ve bayan için yazlık ve kışlık forma olmak üzere kişi başına toplam 2 adet verilecektir. Formaların rengi idare tarafından belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

2 nci kısım malzemesiz temizlik ve ilaçlama işi teknik şartnamesinin 2.13 üncü maddesinde;

 

“Erkek İçin: İdarenin belirlediği koyu renkte pantolon, üstte önden tek sıra düğmeli, yanlardan cepli, arkası belde kemerli, uzun ceket şeklinde forma, saçlar düzgün taranmış, günlük tıraş ve kişisel temizlik yapılmış olacak, yaz için ayakkabı yerine müteahhitçe alınacak formaya uygun sabo terlik giyecek, yıkama ve ıslak zemin temizliği ile özelliği olan bina dışı işlerde çalışanlara çizme, yağmurluk, eldiven, mont v.b.giyim malzemeleri verilecektir.

 

Bayan İçin: İdarenin belirlediği renkte önlük temizlik işinde çalışan bayanlar için saç göstermeyecek bone, yaz aylarında müteahhitçe alınacak formaya uygun sabo terlik giyilecek. Hizmetin gereğine göre çamaşırhanede ve mutfakta çalışanlara plastik önlük, çizme, eldiven v.b. verilecektir.” düzenlemesi,

İdari Şartnamenin 56.4 üncü maddesinde;

"Çalıştırdığı işçilerin izin haklarının kullandırılması ve takibi yüklenicinin sorumluluğundadır. Yıllık izin kullanan işçinin yerine yüklenici tarafından bir başka işçinin istihdam edilerek, ihale aşamasında şartname ile belirlenen ve sözleşme ile de akid altına alınan işçi sayısının her daim yüklenici tarafından işyerinde hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi halde yıllık izin kullanan işçi bakımından, sözleşme bedeli üzerinden hesap edilecek miktarın yüklenicinin hak edişinden kesilmesi gerekmektedir." düzenlemesi,

Teknik Şartnamenin 2.10 uncu maddesinin 24 üncü bendinde;

 "Firma işçilerin her hangi bir neden ile (evlenme, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu, özel izinler) 1 iş gününden daha uzun süre uzaklaşması halinde yerine mutlaka eleman görevlendirecektir. Çalışan toplam işçi sayısı değişmeyecektir." düzenlemesi,

yer almaktadır.

İşçilerin yıllık iznine ilişkin hak ve yükümlülükleri 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” hükmüyle düzenlenmiş olup, hizmet akdine ilişkin olarak çalışan işçinin, işyerinde en az bir yıl çalışması halinde yıllık izin kullanmasının söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Şikayet konusu ihalede, teklif verme aşamasında istihdam edilecek personelin kimler olacağı ve bunların yüklenicinin bünyesinde daha önce çalışıp çalışmadığı belli olmadığından ve İş Kanununda işçilerin yıllık izin süreleri çalıştıkları yıla göre belirlendiğinden işçilerin kullanacakları toplam yıllık izin sürelerinin ne kadar olacağı belirlenemeyecektir. Ayrıca 9 aylık iş süresi boyunca kaç işçinin yıllık izin kullanacağı, çeşitli nedenlerle işçilerin değiştirilmesi durumunun ortaya çıkması halinde yeni alınacak işçilerin çalışma sürelerine göre ayrı ayrı yıllık ücretli izin hakları doğacağından, yıllık iznin maliyete etkisinin tespiti net olarak yapılamayacaktır.

İdare tarafından teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenleme ile doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler gibi durumlarda, işin aksamaması için işçi sayısında değişiklik olmamasının garanti altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Fakat doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu gibi unsurlar ihtimale dayalı olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından maliyete dahil edilme imkanı ve dolayısıyla isteklilerce teklif edilecek fiyata yansıtılma imkanı da bulunmamaktadır.

                       

Bu düzenleme ve açıklamalar doğrultusunda ayni olarak karşılanacağı düzenlenen giyim gideri hariç, resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma maliyeti ile % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 1 nci kısımda 397.176,11 YTL olduğu, 2 nci kısımda ise 227.137,82 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

1 inci kısma ilişkin olarak;

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile 1 inci kısımda Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti. ve Anıl-Tem Temizlik Ltd. Şti.’den teklifleri ile ilgili açıklama istendiği görülmüştür.

 

 Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti. 14.03.2008 tarihli açıklamasında 1 inci kısma ilişkin tekliflerinin 397.177,74 YTL olduğunu, işçilik maliyeti için 397.176,11 YTL, firma kârı olarak da 1,63 YTL öngördüklerini, Baysan Giyim Ltd. Şti. ile yaptıkları sponsorluk anlaşması gereği iş kıyafetlerinin firmalarına ücretsiz olarak verileceğinden giyim gideri için bir bedel öngörmediklerini beyan etmiştir. İhale üzerinde bırakılan firma tarafından kıyafetlere ilişkin olarak Baysan Giyim Ltd. Şti. ile imzalanan sponsorluk sözleşmesinin de sunulduğu görülmüştür. Ancak idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu düzenlenen kıyafetler için isteklilerin bir bedel öngörmesi ve öngörülen bedeli tevsik edici belgeleri sunması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan firma tarafından kıyafetlere ilişkin bir bedel öngörülmediğinden ve sponsorluk anlaşması gereği kıyafetlerin bedelsiz olarak karşılanacağına dair açıklamalar kabul edilemeyeceğinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın 1 inci kısma ilişkin açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

                 2 nci kısma ilişkin olarak;

            Teknik Şartnamenin 2.10 uncu maddesinin 25 inci bendinde "İdarenin gerek
gördüğü kanunen yapılması gereken zamanlarda mutfakta çalışanlar için 6 (altı) ayda
bir portör muayeneleri firma tarafından yaptırılacaktır."
düzenlemesine yer verilmiştir.

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 126 ncı maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar.” hükmü,

 Anılan Kanunun 127 nci maddesinde ise, “126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye dercolunur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden sıhhi muayenenin ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla isteklilerin portör muayenesine ilişkin bir bedel öngörmek zorunda olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile 2 nci kısımda Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti., Anıl-Tem Temizlik Ltd. Şti., Tekno Teknik ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. ve B.O.S. Temizlik Ltd. Şti.’den teklifleri ile ilgili açıklama istendiği görülmüştür.

 

Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti. 14.03.2008 tarihli açıklamasında; 2 nci kısma ilişkin tekliflerinin 227.138,49 YTL olduğunu, işçilik maliyeti için 227.137,82 YTL, firma kârı olarak da 0,67 YTL öngördüklerini, 1 inci kısma ilişkin açıklamalarında da belirtildiği üzere Baysan Giyim Ltd. Şti. ile yaptıkları sponsorluk anlaşması gereği iş kıyafetlerinin firmalarına ücretsiz olarak verileceğinden giyim gideri için bir bedel öngörmediklerini beyan etmiştir. İhale üzerinde bırakılan firma tarafından kıyafetlere ilişkin bir bedel öngörülmediğinden ve sponsorluk anlaşması gereği kıyafetlerin bedelsiz olarak karşılanacağına dair açıklamalar kabul edilemeyeceğinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın 2 nci kısma ilişkin açıklamalarının yeterli olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca anılan firma açıklamasında ilaçlama gideri için bir bedel öngörmedikleri, kendi firmalarının ilaç uygulama izin belgesine sahip olduğu, kullanılacak ilaçların stoklarında mevcut olduğu ileri sürülmektedir. Ancak kullanılacak ilaçlar firmanın stoklarında bulunsa bile bu ilaçların bir maliyeti bulunduğu, bu maliyetin de teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, bu nedenle de ihale üzerinde bırakılan firmanın açıklamalarının bu yönden de uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Tekno Teknik ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin ise 14.03.2008 tarihli açıklamasında; 2 nci kısma ilişkin tekliflerinin 228.152,49 YTL olduğunu, işçilik maliyeti için 227.137,82 YTL, giyim gideri için kişi başına 14 YTL olmak üzere toplam 364,00 YTL, ilaçlama için aylık 50,00 YTL olmak üzere toplam 450,00 YTL, ekipman bedeli olarak 200,00 YTL, 0,67 YTL de kâr  öngördüklerini beyan etmiştir. Anılan isteklinin kıyafet ve ilaçlamaya ilişkin proforma faturaları sunduğu görülmüştür. Ancak kıyafetlere ilişkin olarak % 3 sözleşme giderinin teklif fiyata dahil edilmediği görüldüğünden açıklamalarının yetersiz olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile 1 inci kısımda Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti. ve Anıl-Tem Temizlik Ltd. Şti.’den teklifleri ile ilgili açıklama istendiği görülmüştür. Yukarıda belirtilen gerekçelerle Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anıl-Tem Temizlik Ltd. Şti.’nin ise ihalenin 1 inci kısmına ilişkin aşırı düşük açıklaması vermediği, bu kısımda tek geçerli teklifi veren başvuru sahibi Deha Grup Gıda Temizlik Sağlık Hizm. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise 439.088,00 YTL olduğu, bu bedelin idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

İhalenin 2 nci kısmında idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti., Anıl-Tem Temizlik Ltd. Şti., Tekno Teknik ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. ve B.O.S. Temizlik Ltd. Şti.’den teklifleri ile ilgili açıklama istendiği görülmüştür. Yukarıda belirtilen gerekçelerle Kent Sos. Hiz. Ltd. Şti. ve Tekno Teknik ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anıl-Tem Temizlik Ltd. Şti.’nin teklifinin tıbbı atıklar ve hastane enfeksiyonları eğitim belgesi olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, B.O.S. Temizlik Ltd. Şti.’nin ise aşırı düşük açıklaması vermediği görülmüştür. İhalenin 2 nci kısmında tek geçerli teklifi veren başvuru sahibi Deha Grup Gıda Temizlik Sağlık Hizm. İnş. ve Bil. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 253.444,00 YTL olduğu, bu bedelin idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

 İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, idareler bu Kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalenin her iki kısmında da aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak açıklama istenen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun olmadığından bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, her iki kısımda da tek geçerli teklif sahibi isteklinin teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından, anılan ihalenin bu haliyle sonuçlandırılmasının kaynakların verimli kullanılması ve rekabet ilkelerine aykırı olacağı, söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin bilgi işlem, malzemesiz temizlik ve ilaçlama işi olduğu, 22 nci maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olduğu, 1 inci kısmın bilgi işlem hizmeti alımı, 2 nci kısmın ise malzemesiz genel temizlik ve ilaçlama işi olduğu düzenlenmiştir. İdari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımının kısımlar itibariyle farklı olarak belirlendiği, 1. kısım bilgi işlem işi için eleman çalıştırmaya dayalı bilgi sistemi kullanımına ilişkin hizmet işlerinin, 2. kısım malzemesiz temizlik ve ilaçlama işi için genel temizlik hizmetleri işlerinin benzer iş olarak düzenlendiği, 7.3.4 maddesinde yeterlik belgeleri arasında istenen kalite yönetim sistem belgesinin kapsamının da kısımlar itibariyle farklı olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 56.5 maddesinde ise;

 

“Her iki kısım iş için, geçici teminatlar ve teklif mektupları (birim fiyat teklif cetveli) ayrı ayrı düzenlenecek ve ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, I. Kısmi Teklif, 1- Mal ve Hizmet Alımlarında” kısmında;

 

“İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir.

 

Kısmi teklife açık ihalelerde işin tamamına teklif verilmesi ancak tüm kısımlar için ayrı ayrı teklif vermek suretiyle yapılacaktır. İşin tamamına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan herhangi biri için ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi söz konusu olduğunda işin tamamına teklif verilmiş olsa bile bu kısım veya kısımlar için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

    

Kısmi tekliflere açık ihalelerde, idarelerce ihale dokümanı hazırlanması aşamasında yeterlik kriterleri ve diğer ihale işlemlerinin ihale konusu işin tamamının yaklaşık maliyeti esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise ihale konusu işin bir kısmına teklif veren isteklilerin yeterlikleri değerlendirilirken teminat mektubu, iş deneyim belgesi gibi sadece parasal değer içeren konularda isteklinin teklif mektubunda yer alan her bir mal kaleminin/kısmının teklif bedellerinin tamamı esas alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Birden fazla kaleme/kısma teklif veren isteklilerin teklif bedellerinin toplamı esas alınmak suretiyle yeterlik şartlarını sağlamaları zorunludur. İşin tamamına teklif veren isteklinin ise işin tamamı üzerinden yeterlik değerlerini sağlaması gerekir. 

 

Birden fazla kısma, kaleme teklif verilmesi halinde de teklif kaç kalemden ibaret ise isteklinin bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifi mevcuttur. Dolayısıyla idarece teklif edilen bedel üzerinden verilmesi istenilen belgelerde, istekli her ne kadar birkaç kalemi teklif ediyor ise de teklif tek olduğundan, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden istenilen belge ve geçici teminatı sunacaktır. İsteklinin teklifi birden fazla kalem ya da kısımdan oluşsa bile teklif tek olduğundan istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Bununla birlikte, bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelerde aşağıdaki şartları sağlamak kaydıyla birden fazla sözleşme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Buna göre; bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve ihale dokümanında da yer verilmek şartıyla istekliler üzerinde kalan kısım/kalemlerin her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanması mümkün olduğundan, isteklinin teklifinin birden fazla kalem ya da kısımdan oluşması halinde, istekli ile tek veya birden fazla sözleşmenin imzalanıp imzalanmayacağı hususunun, öncelikle idari şartnamede belirtilmesi ve her bir kısım için imzalanacak sözleşme tasarısının ihale dokümanı ekinde verilmesi gerekmektedir. Belirtilen duruma münhasıran, geçici teminatlar  ve teklif mektubu teklif edilen kısımlar için ayrı ayrı veya tek düzenlenebilecek, ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacak ve bu hususlar ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemelerden, ihalenin her kısmı için ayrı birim fiyat teklif cetveli ve geçici teminat verileceği, her kısım için ayrı sözleşme imzalanacağı, benzer iş tanımının ve kalite yönetim sistem belgesinin kapsamının kısımlar itibariyle ayrı ayrı belirlendiği anlaşılmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinde kısmi teklife açık ihalelerde birden fazla kısma, kaleme teklif verilmesi halinde de teklif kaç kalemden ibaret ise isteklinin bu kalemlerin toplamından oluşan tek bir teklifinin mevcut olduğu, dolayısıyla idarece teklif edilen bedel üzerinden verilmesi istenilen belgelerde, istekli her ne kadar birkaç kalemi teklif ediyor ise de teklif tek olduğundan, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden istenilen belge ve geçici teminatı sunacağı düzenlenmiştir. İdare tarafından yapılan düzenlemelerin ise mevzuatta yer alan kısmi teklife ilişkin düzenlemelere uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile başvuruya konu ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

  

            Açıklanan nedenle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

               Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler“ başlıklı 35 maddesi :

            İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” şeklindedir.

               Şikayete konu ihalede 9 adet ihale dokümanının satın alındığı ve 6 isteklinin katıldığı, istekli olabilecek kişilerden bu dokümana yönelik herhangi bir şikayet gelmediği göz önüne alındığında  ihale dokümanının Yönetmeliğin anılan maddesine uygun hazırlandığı ve rekabeti engelleyici sonuç doğurmadığı görülmektedir.

             Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihaleye verilen geçerli teklif sayısının asgari bir sınırı bulunmadığı gibi Kurumca yapılan inceleme sonucu düzeltilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklifin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu ve geçersiz sayılan teklifler nedeniyle yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçe gösterilerek  ihalenin iptal edilmesi kararının  mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından haklı bir gerekçesi bulunmadığı düşüncesindeyiz.

             Kamu İhale Genel Tebliği’nin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümündeki “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı maddesindeki;

İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

         a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

          b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

           c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

            Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” hükmü yaklaşık maliyet tutarının üzerinde gelen tekliflerle ilgili ne gibi işlemler yapılacağı hususunda gayet açıktır.

 

             Bu itibarla, sözkonusu ihalede Kurumun incelemesi sonucu yapılan düzeltmeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği yönündeki düşüncemiz  ve şikayet konusu ihaleye 6 firmanın katılmasına rağmen  Kurul Çoğunluğunca “ rekabetin  sağlanamadığı” gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi kararına  katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul