İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1955
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :38
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1955
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yönt. Loj. Kargo Nak. Araç Kir. Kurt. Hiz. Restoran Kon. ve Akar. Serv. San. ve Tic. A.Ş., Cemal Sururi Sokak Halim Meriç İş Merkezi Nu 25 K 2 D 15 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beşikdüzü Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Mah. Sabri Dilek Cad. 61800 Beşikdüzü / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2008 / 11278
Başvuruya konu ihale:
 2008/7434 İhale Kayıt Numaralı “Öğle Yemeği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2008 tarih ve 08.12.71.0196/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beşikdüzü Belediyesi Başkanlığı’nca 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yönt. Loj. Kargo Nak. Araç Kir. Kurt. Hiz. Restoran Kon. ve Akar. Serv. San. ve Tic. A.Ş.’nin 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine 01.04.2008 tarih ve 9512 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2008 tarihli dilekçe ve 18.04.2008 tarih ve 11278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin kalite yönetim sistem belgesinin kapsamında yemek hizmeti olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale konusu hizmetin, yemek üretilerek,  üretilen yemeğin yerinde servis edilerek sağlanmayacağı, hizmetin manyetik kart, kupon, fiş, cipli kart vb. ödeme araçları ile karşılanacağının anlaşıldığı, firmalarının faaliyet alanına da yemek çeki kuponu ve her türlü ödeme belgesi düzenlemek ve kullanıma sunmak, bu işlere bağlı benzer iş ya da onlarla ilgili her türlü ticari işlemi yapmak konusunun dahil edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 7.3 maddesinde;

 

“Kalite ve standarda ilişkin belgeler


            “İsteklilerce, ihale konusu işle ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış ISO 9000-2001 Kalite Yönetim Belgesinin aslının veya noter onaylı suretinin verilmesi zorunludur.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı öğle yemeği olarak fiziki miktarı ve türü ise günlük 31 memura 4 çeşit öğle yemeği  (yıllık 7130 adet) olarak düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi Gintem Katı Atık Yönt. Restoran Kon. ve Akar. Serv. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan ISO 9000-2001 Kalite Yönetim Belgesinin kapsamının katı atık toplama, taşıma, arazi doldurma, temizleme ve bilet hizmetleri olduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından ihale konusu işle ilgili Kalite Yönetim Belgesi istenmesine rağmen, başvuru sahibi firma tarafından sunulan belgenin kapsamında yemek hizmeti olmadığından, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmış, bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Teknik şartnamenin (m) bendinde;“Yüklenici firma yemek hizmetini; Beşikdüzü merkezden en az 3 adet kendisinin veya belgelenmiş anlaşmalı olduğu lokantadan kendisinin temin edeceği manyetik kart, kupon, fiş, cipli kart vb. karşılığında verilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin (n) bendinde;“Her ayın ilk haftasında Belediye bir önceki ay yemek hizmeti alması gereken personel listesini ve alınacak öğün miktarını yükleniciye bildirecek. Yüklenici öğün miktarı kadar manyetik kart, kupon, fiş, cipli kart vb. Belediye’ye 3 günde içinde teslim edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde; “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş ve bu hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, “Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı, “Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödeneğin, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği; yemek servisinin, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, 657 sayılı Kanuna tabi Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımının para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklinde yapılması mümkün bulunmadığı, bu durumda,  anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılması mümkün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

 

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

 

Bu itibarla, kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 14.02.2008 tarihinde şikayetçiye iadeli taahhütlü posta yolu ile tebligata çıkarıldığı, kesinleşen ihale kararının 27.02.2008 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ancak mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacağı, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 25.02.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 26.02.2008 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir. 

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul