İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1956
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :39
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1956
Şikayetçi:
 Metropol Sosyal Hiz. Yem. Dan. Med. Bilg. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 106/11 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Op. Dr. Şeref İnalöz Cad. 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2008 / 10661
Başvuruya konu ihale:
 2008/9272 İKN|li “2008-2009 Mali Yılı 300 Kişi İle 21 Aylık Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ek Binaları Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.10.64.0184/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Mali Yılı 300 Kişi İle 21 Aylık Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ek Binaları Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Metropol Sosyal Hiz. Yem. Dan. Med. Bilg. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 11.04.2008 tarih ve 10661 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı  tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; birim fiyat teklif cetvelinde, işçilik maliyeti içerisinde yer verilmesi gereken ve sözleşme giderleri dahil olan yol bedeli ve giyim bedelinin ayrı iş kalemleri olarak belirtildiği, bu durumun sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “2008-2009 Mali Yılı 300 kişi ile 21 aylık Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ek Binaları Genel Temizlik Hizmet Alımı İhalesi” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinin;

 

“Ayrıca,

 

a) Çalıştırılacak işçilerin aylık 26 günlük yol bedelleri ve 3 takım giyim bedelleri ayni olarak ödenecektir. Bu ücret teklif fiyata dahildir.

 

b) 2008 Yılı 01.04.2008-31.12.2009 tarihlerine ait (26 gün) resmi tatil gününde 32 işçi çalıştırılıp, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca her gün için 1 günlük ücret ödenecektir. Bu ücret teklif fiyata dahildir.

 

c) Teknik şartnamede belirtilen ve maliyet gerektiren hususlar teklif fiyata dahildir.

 

d) İhale listesinde miktarlarıyla belirtilen ilaçlama, temizlik ekipmanları ve temizlik sarf malzemeleri teklif fiyata dahildir.

 

e) Ayrıca çalıştırılacak işçilere verilecek yemekler idare tarafından hastanemiz yemek listesi üzerinden bedelsiz verilecektir. Bu ücret teklif fiyata dahil değildir.”

 

şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2 olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 10.1 inci maddesinde; “Yüklenici tarafından çalıştırılacak işçilere iki takım yazlık bir takım kışlık olmak üzere verilecek özel kıyafet, iş önlüğü ve lastik ayakkabı idarece görülerek uygun görüş alınmak suretiyle kullanılacaktır…Yazlık elbiseler: alpaka kumaştan %67 pamuk-%33 polyester 185 gr/m2, Kışlık elbiseler: alpaka kumaştan %67 pamuk-%33 polyester 220 gr/m2.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde, hizmet süresince kullanılacak makinalar; 12 nci maddesinde kullanılacak temizlik ekipmanları; 13 üncü maddesinde, temizlikte kullanılacak sarf malzemeleri, 14 üncü maddesinde ilaçlamada kullanılacak sarf malzemeleri belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; asgari işçilik maliyeti, “yol bedeli” ile “giyim bedeli” hariç, 4.837.661,44 YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

İdarece, ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda yer verilen tablodaki gibi hazırlandığı görülmüştür:

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

1 İşçinin Aylık Maliyeti

21 Aylık

300 Kişi

 

 

2

1 İşçinin Aylık Yol Bedeli

21 Aylık

300 Kişi

 

 

3

1 İşçinin Giyim Bedeli (1 takım)

3 Takım

300 Kişi

 

 

4

1 Aylık Temizlik Sarf Malzeme Gideri

21 Aylık

***********

 

 

5

1 Aylık Temizlik Ekipman Gideri

21 Aylık

***********

 

 

6

2008-2009 Yılları Ocak Şubat ve Mart ayları hariç Resmi Tatil Günlerinde Yapılacak Temizlik Hizmetinin Günlük Maliyeti

26 Günlük

32 Kişi

 

 

7

1 Aylık İlaçlama Gideri

21 Aylık

***********

 

 

Toplam Tutar (KDV Hariç)

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.H.b maddesinde yer alan “Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır…” düzenlemesi çerçevesinde yol ve giyim bedelinin “işçilik maliyeti” içerisinde mütalaa edilmesi gerekmekte ise de, birim fiyat teklif cetvelinde yol ve giyim bedeline ayrı birer iş kalemi olarak yer verilmiş olmasının, isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte bir husus olmadığı ve esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale komisyonu kararından, ihalenin 29.04.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden idarece iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi  ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ….” hükmü yer almaktadır.

                                                                                                                      

            Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Netice olarak, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine istinaden idare tarafından 29.04.2008 tarihinde iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul