İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1957
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :40
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1957
Şikayetçi:
 Mar Tıp Sağlık Hizm. Teks. Gıda Sanayi ve Tic Ltd. Şti., Yeni Devlet Hastanesi Yanı Sinanoğlu İşmerkezi Giriş Kat Nu: 12-19 Yenişehir/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği,47400 Kızıltepe/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9853
Başvuruya konu ihale:
 2008/8610 İKN|li “Spiralli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.09.80.0184/2008-33E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Spiralli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Mar Tıp Sağlık Hizm. Teks. Gıda Sanayi ve Tic Ltd. Şti.’nin 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 04.04.2008 tarih ve 9853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale dokümanında teklif edilecek cihazın “ikinci el” olmamasının, “sıfır” olmasının istendiği, bunun, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 13.08.2007 tarih ve 17031 sayılı 2007/74 nolu Genelgede yer alan; “Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadı ile kullanılan Tıbbi Cihazlar ikinci el olabilecek ancak 10 yaşından büyük olamayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.” düzenlemesine aykırı olduğu, düzenlemenin, aynı hizmete daha yüksek bedel ödenmesine neden olacağı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, benzer iş tanımının, “Kamu veya özel sektöre yapılan tıbbi sarf malzemeleri veya Tıbbi demirbaş ve Tıbbi cihaz veya laboratuar sistemleri veya görüntüleme hizmetleri sistemleri kurulması, çalıştırılması benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlandığı, oysa ihale konusu işin uzmanlık, bilgi ve deneyim gerektirdiği, yalnızca “görüntülemeye” ilişkin iş deneyimi aranması gerektiği,

 

3- Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “Teklif edilecek olan sistem, orijin firmanın hala üretimini devam ettirdiği, üretimden kaldırılması düşünülmeyen, bir sistem olmalıdır. Bu husus, teklif veren firma tarafından taahhüt altına alınmalı, taahhütname teklif dosyasına eklenmelidir.” düzenlemesine yer verildiği, oysa uluslararası düzeyde bu cihazları üreten üç beş firma adına böyle bir taahhütte bulunulamayacağı,

 

4- Teknik şartnamenin belli bir markayı işaret ettiği,

 

5- Cihazın kiralanması yerine satın alınması yoluna gidilmesinin idare yararına olacağı,

 

iddia edilmektedir.

 

Kurulun 14.04.2008 tarih ve 2008/AK.H-980.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine, iddialar ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.b maddesinde; “Cihaz 0 (Sıfır) olacaktır.”, 7.3.2.e maddesinde de; “Cihazın yeni yani kullanılmamış olacaktır. Cihazlar ikinci el olmayacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir. Teknik şartnamenin 7.c maddesinde de idari şartnamenin 7.3.2.e maddesinde yer verilen düzenleme yer almaktadır.

 

İhale konusu iş, “Spiralli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı” işidir. İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam 28.000 çekim yapılacağı, 49 uncu maddesinde de ihale konusu işin süresinin 540 gün olduğu belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; tıbbi cihaz kiralamasına ilişkin bir ihalede işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan cihazın “yeni” olmasının istenmesinin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ve bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde idarelerce uyulması gereken temel ilkelerden olan “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması”, “kaynakların verimli kullanılması” ve “rekabet” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, önemli olanın teklif edilen cihazın ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılayıp karşılayamaması olduğu sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu iş, “Spiralli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı” işidir.

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, benzer iş, “Kamu veya özel sektöre yapılan tıbbi sarf malzemeleri veya Tıbbi demirbaş ve Tıbbi cihaz veya laboratuar sistemleri veya görüntüleme hizmetleri sistemleri kurulması, çalıştırılması benzer iş olarak kabul edilecektir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdarece, benzer iş tanımının “genişletici” bir şekilde yapıldığı, dolayısıyla ihaleye katılımı ve dolayısıyla da rekabeti artırıcı olduğu, bu çerçevede idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3- Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “Teklif edilecek olan sistem, orijin firmanın hala üretimini devam ettirdiği, üretimden kaldırılması düşünülmeyen, bir sistem olmalıdır. Bu husus, teklif veren firma tarafından taahhüt altına alınmalı, taahhütname teklif dosyasına eklenmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu iş, “Spiralli Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme Hizmeti Alımı” işidir. İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, toplam 28.000 çekim yapılacağı, 49 uncu maddesinde de ihale konusu işin süresinin 540 gün olduğu belirtilmiştir.

 

Tıbbi cihaz kiralamasına ilişkin bir ihalede işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan cihazın “halen üretimi devam eden” bir cihaz olmasının istenmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ve bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde idarelerce uyulması gereken temel ilkelerden olan “ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması”, “kaynakların verimli kullanılması” ve “rekabet” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, önemli olanın teklif edilen cihazın ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılayıp karşılayamaması olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, isteklilerin, teklif ettikleri cihazın halen üretimde olup olmadığını bilebilecek durumda olmaları her zaman mümkün olamayacağı gibi, üretici firmanın planlama faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve cihazın üretimden kaldırılıp kaldırılmayacağını bilebilmeleri de mümkün değildir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4- Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi, teknik şartnamenin belli bir markayı işaret ettiğini iddia etmektedir. Ancak itirazen şikayet dilekçesinde, teknik şartnamenin hangi markayı ve hangi açılardan işaret ettiği belirtilmemiştir. İdareye şikayet dilekçesinde de böyle bir belirleme yapılmamıştır.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibinin idareye yazdığı 11.03.2008 tarihli yazıda, teknik şartnamenin, Thosiba (Toshiba markasının kastedildiği anlaşılmaktadır.) marka cihazı işaret ettiğini ve başka hiçbir marka cihazın teknik şartnameye uymadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

İhalede dokuz firma doküman satın almış, ihaleye dört istekli katılmıştır. İsteklilerden biri, teklif ettiği cihazın istenen teknik özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale komisyonu kararında, anılan isteklinin en yüksek fiyatı teklif etmesine  rağmen teklif ettiği cihazın yeterli olup olmadığının değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu itibarla, idarece ihaleye katılan isteklilerin teklif ettikleri cihazların teknik değerlendirmesinin yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi “General Electric” marka, Lab-Tıp Medikal Ltd. Şti. ise “Toshiba” marka cihaz teklif etmişlerdir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihaleye dört isteklinin teklif verdiği, bunlardan üçünün geçerli teklif durumunda olduğu, geçerli üç teklif sahibinin iki farklı marka cihaz teklif ettikleri ve başvuru sahibinin, teknik şartnamenin hangi maddeleri itibariyle Toshiba marka cihazı işaret ettiğini belirtmediği, bir başka deyişle bu yöndeki iddiasını somutlaştırmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

5- Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhtiyaç konusu cihazın satın alınma yoluyla değil de kiralama yoluyla edinilmesinin idarenin takdirinde olan bir husus olduğu, bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…bu nedenlerle ihaleye ilişkin idarece yapılan işlemlerin ve alınan kararın düzeltilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmış olmakla birlikte….” kısmına katılmıyorum. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

                                                 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul