• Karar No: 2008/UH.Z-1958
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :41
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1958
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1. Sokak No:16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,Çiftlikköy Kampüsü MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10864
Başvuruya konu ihale:
 2008/5578-2008/5578 İKN|li “60 İşçi İle 9 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.10.79.0184/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “60 İşçi İle 9 Ay Süreli Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 14.04.2008 tarih ve 10864 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en düşük fiyatı teklif ettikleri, bununla birlikte, ihalenin iptal edildiği, iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme, iptal gerekçeleriyle sınırlı olmak üzere aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; “İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”,

 

Anılan Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında da; “İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.”,

 

hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde de; şikayet incelemesi sonucunda idare tarafından verilecek kararlar sayılmış olup, ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptaline karar verileceği belirtilmiştir.

 

21.02.2008 tarihinde ihale dokümanı satın alan istekli olabileceklerden Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti., 27.02.2008 tarihli dilekçesi ile, idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. Başvuru dilekçesinde, özetle;

 

- İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Yol giderleri için aylık gün sayısı 26 (yirmialtı) olarak tespit edilmiştir. Uyulup uyulmadığı idare tarafından denetlenecektir. Yemek giderleri için aylık gün sayısı 22 (yirmiki) Çalışanların yemek ihtiyaçlarının karşılanmasında dikkate alınacak yemek çeşitleri ve kalori değerleri, bu şartnamenin diğer hususlar başlıklı 56. maddesinde belirtilmektedir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici, tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 30 (otuz) gün esas alınacaktır…” düzenlemesine yer verildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idarelere tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” düzenlemesinin yer aldığı, maliyete ilişkin söz konusu hususların kendi içinde farklı şekilde yapılmış olmasını isteklilerin sağlıklı teklif fiyatı oluşturmalarına engel teşkil ettiği,

 

- Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde, iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmediği,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu kararında, özetle; yapılan inceleme neticesinde anılan firmanın şikayetinin yerinde bulunduğu ve söz konusu mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında; İhale veya ön yeterlik dokümanının içeriği, seçilen ihale usulüne ait tip idari veya tip ön yeterlik şartnamelerinde yer alan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarının kapsamını belirleyen maddelere göre oluşturulur.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde;

 

“Yol giderleri için aylık gün sayısı 26 (yirmialtı) olarak tespit edilmiştir. Uyulup uyulmadığı idare tarafından denetlenecektir. Yemek giderleri için aylık gün sayısı 22 (yirmiki) Çalışanların yemek ihtiyaçlarının karşılanmasında dikkate alınacak yemek çeşitleri ve kalori değerleri, bu şartnamenin diğer hususlar başlıklı 56. maddesinde belirtilmektedir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici, tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 30 (otuz) gün esas alınacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde çelişkili düzenlemelere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tip sözleşmenin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesine ilişkin (31) numaralı dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi bir arada değerlendirildiğinde; sigortalatma sorumluluğunun yükleniciye yüklenmesi durumunda sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede; sözleşme tasarısında iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemiş olması nedeniyle, sözleşme tasarısının mevzuata uygun düzenlenmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihalenin iptaline yönelik gerekçelerin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul