İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1959
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :42
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1959
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San Ltd. Şti. Vekili Av. Pınar Uslu - Av. S. Onur Gelbal, Galyum Blok ZK2 06531 ODTÜ Teknokent ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Üni. Kampüsü 58140 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9903
Başvuruya konu ihale:
 2008/27275 İKN|li “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Otomasyon Yazılım ve Donanımı Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2008 tarih ve 08.09.90.0184/2008-32E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 12.03.2008 tarihinde Pazarlık Usulü (21/f) ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Otomasyon Yazılım ve Donanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar - Bilgisayar Sat. Prog. Tic. ve San Ltd. Şti.’nin 27.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 04.04.2008 tarih ve 9903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede, sunulan tekliflerin esas alınacağının ve ayrıca bir fiyat görüşmesi yapılmadan ihalenin sonuçlandırılacağının belirtildiği, bununla birlikte, idarenin kendilerinden ve ihale üzerinde bırakılan istekliden ikinci kez teklif vermelerini talep ettiği ve fiyat görüşmesine davet edildikleri, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ikinci kez teklif vermeyeceğini beyan ederek ihaleden çekildiği, bununla birlikte, tebellüğ ettikleri kesinleşen ihale kararından, ihalenin, ihaleden çekilen söz konusu firmanın üzerinde bırakıldığını öğrendikleri, ayrıca, süresinde verdikleri şikayet dilekçelerinin, süresinde vermedikleri gerekçesiyle reddedildiği iddia edilmektedir.

 

Kurulun 14.04.2008 tarih ve 2008/AK.H-990.1 sayılı kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmesi üzerine, iddialar ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdari şartnamenin 36.1 inci maddesinde; “İhale komisyonunun belirlediği süre içinde istekliler, geçici teminat ve teklif mektubu ile idarece istenen diğer belgelerden oluşan tekliflerini sunarlar”, 37 nci maddesinde de; “Sunulan teklifler esas alınarak, ayrıca bir fiyat görüşmesi yapılmadan ihale sonuçlandırılır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale dosyası muhteviyatında yer alan birim fiyat teklif mektuplarının tetkikinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 58.500,00 YTL, başvuru sahibinin de 64.000,00 YTL teklif verdiği görülmüştür.

 

İhale Onay Belgesi eki Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinden de, yaklaşık maliyet hesaplanırken beş firmadan fiyat teklifi alındığı, ihale konusu iş için, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yine 58.500,00 YTL, başvuru sahibinin ise 88.263,00 YTL fiyat öngördüğü anlaşılmıştır.

 

Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağından, her iki isteklinin teklif zarflarında teklif mektuplarının yer aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Değerlendirmeye Esas Teklif Bedeli Cetvelinde de, birim fiyat teklif mektuplarında belirtilen tutarlara yer verilmiştir.

 

İhale dosyasında, başvuru sahibinin, isteklilerden, ikinci bir fiyat teklifi vermelerinin istendiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleden çekildiği iddialarını destekleyen herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanmamıştır. Kaldı ki, ihale usulü (Pazarlık - 21/f) ve idari şartnamenin yukarıda anılan düzenlemeleri dikkate alındığında, ayrıca bir fiyat görüşmesi yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibince idareye süresinde şikayet başvurusunda bulunulmuş olmasına rağmen, başvurunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle dilekçesinin işleme alınmaması mevzuata aykırı olmakla birlikte, başvuru sahibinin Kuruma başvurusu üzerine iddiası zaten inceleme konusu yapıldığından, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalenin Pazarlık Usulü ile (4734/21-b) ile yapıldığı ve 7 firmanın davet edildiği 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden bir adedinin  yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul