İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-196
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-196 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1960 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :92
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-196
Şikayetçi:
 Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı, Abdullatif Yetkin İşhanı, Nu:69, ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Yıldız Mah., Soma Cad. 10100, BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34976
Başvuruya konu ihale:
 2007/140554 İhale Kayıt Numaralı “01.01.2008-31.12.2009 Tarihleri Arasında Yürütülecek Özel Güvenlik Hizmeti Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.21.86.0163/2008-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 01.01.2008-31.12.2009 Tarihleri Arasında Yürütülecek Özel Güvenlik Hizmeti Alım İhalesi ihalesine ilişkin olarak Kral Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 25.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34976 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Kalite ve standarda ilişkin belgeler" başlıklı maddesinde "İstekliye ait Özel Güvenlik Hizmetleri ile ilgili olarak ihale  tarihi  itibariyle geçerlilik  süresini´  doldurmamış   TS-12782   (29.04.2005   tarihli)  Belgesi" düzenlemesinin yapıldığı, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İdari şartnamenin " Cezalar ve Kesintiler" başlıklı 52 nci maddesinin alt bendinde; "İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde ödenmeyen her gün için ihale bedelinin %0,1 (binde bir) ceza tahakkuk ettirilip yüklenicinin bir sonraki istihkakından kesilecektir." düzenlemesinin yapıldığı, söz konusu düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve iş mevzuatına aykırı olduğu,

3) İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, resmi ve tatil günlerine ilişkin giderinin ayrı bir iş kalemi olarak belirlemesi gerekirken işçilik maliyetinin içinde belirtilmesinin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelemeye konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde,

 

a)        “İstekliye ait 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna uygun olarak alınmış TS-EN-ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,

b)        İstekliye ait özel güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TS-12782 (29.04.2005 tarihli) belgesi,” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece şikayet verilen cevapta, TS-12782 standardına ilişkin belgenin Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi olduğunun ihale komisyonunca ihale aşamasında fark edildiğinin belirtildiği, ihaleye teklif veren iki firmanın da söz konusu belgeyi sunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edildiğinin bildirildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlığı altında, Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecektir.” düzenlemesine aykırı olacak şekilde hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare şartnamenin 52.6. maddesinde, “Yüklenici, çalıştırdığı her bir sigortalı için ihale yapan ünitenin hesabının bulunduğu bankada hesap açtıracak ve çalışanların ücretleri bu hesaplara istihkak ödemesini müteakip en geç 3 (üç) gün içerisinde yüklenici tarafından yatırılacaktır. Banka dekontları ve hesabına para yatırılan banka tasdikli çalışan listesi ödeme evrakına eklenmek üzere Ayniyat Servisine yüklenici tarafından teslim edilecektir. İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde (kısmi ödeme yapılsa bile) ödenmeyen her gün için ihale bedelinin % 0,1 (bindebiri) oranında ceza tahakkuk ettirilip yüklenicinin bir sonraki hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde hak edişlerin nasıl düzenleneceği ve ödeneceği ayrıntılı olarak belirlenmiş, aynı şartnamenin 38 inci maddesinde ise, “Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

 

            Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

 

            Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

 

            Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

 

            Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

 

            Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

 

            Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.”

 

            Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır” denilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun  34 üncü maddesinde ise;“Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” denilerek işçiyi koruyucu hükümler getirilmiştir. Bunun dışında, idarenin işçi ile yüklenici (işveren) arasındaki iş akdinde ücretin ödenmesi hususunun nasıl düzenlendiğini göz önüne almaksızın sözleşme serbestisine müdahale niteliğinde ve ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olmayan bir hususta kanun koyucunun belirlediğinin aksine teknik şartnamede idare lehine cezai şart niteliğinde hükümler getirmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde çalışanların özlük haklarının zamanında ödenmesi ve yerine getirilmesi için idarenin sorumluluğunun ne olduğu hususunda ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gününde ödenmeyen işçi alacakları için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağını hükme bağlamasına rağmen, idarenin söz konusu düzenleme ile (ihale bedelinin % 0,1’i oranında yapılacak kesinti) kamu ihaleleri sonucunda imzalanan sözleşmenin usul ve esaslarını belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Kanunun 4 ncü maddesinde yer alan; “bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yetkilere sahiptir…..” hükmüne aykırı düzenleme yaptığı anlaşılmıştır.

 

            İdarenin, hak edişleri hangi tarihte ödeyeceğine ilişkin belirli bir düzenleme yapmamasına rağmen yüklenicinin işçi ücretlerinin geç ödemesinden dolayı 4735 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aykırı bir şekilde kendi lehine cezai kesinti yapılacağına dair düzenleme yapması, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin teklif maliyetini artırmakta ve teklif verilmesini engellemektedir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenen bir konuda idari şartname ile bu şekildeki bir düzenleme yapılarak 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki “Temel İlkelerin” ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde özel güvenlik hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak, “…İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinden başvuruya konu ihalede işe başlangıç tarihinin 01/01/2008, işin bitirilme tarihinin 31/12/2009 olduğu, işin süresinin 731 (yediyüzotuzbir) takvim günü olduğu anlaşılmıştır.

 

          İdari şartnamenin 26.3. maddesinde, “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret de çalışanlara teknik şartnamede yer alan gün sayısı dikkate alınarak ödenecektir. Hizmet kapsamında sadece güvenlik vardiya şeflerine ve güvenlik personeline resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışma yaptırılacak, güvenlik amiri olarak görev yapacak personele çalışma yaptırılmayacaktır.” düzenlemesi ile, teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, resmi tatil, dini bayram ve yılbaşı gününün toplam 11 gün olarak belirlendiği ve bu günlerde çalışacak personel sayısı 19 kişi güvenlik personeli ve 3 kişi vardiya şefi şeklinde belirlendiği görülmüştür.

 

İhale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece isteklilere satılan ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin güvenlik amiri, güvenlik vardiya şefi ve güvenlik personeli için olmak üzere 3 kalemden oluştuğu, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele ödenecek ücrete dair herhangi bir kalem bulunmadığı görülmüştür.

 

Her ne kadar teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, anılan tebliğ hükmüne uygun olarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ile bu günlerde çalışacak toplam personel sayısının ve çalışılacak toplam gün sayısının açıkça belirtilmiş ve İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele ödenecek fazla ücretin ödeneceği belirlenmiş ise de; sözleşmenin uygulanması sürecinde iş artışının öngörülmesi halinde personel sayısının artmasının, personel sayısına bağlı olmayan, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü sayısının da artması sonucunu doğurarak, artış göstermeyen maliyet kalemleri için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olacağı anlaşılmıştır.

 

Belirtilen nedenlerle, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, maliyet bileşenlerinden olan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personele ödenecek ücrete dair bir iş kaleminin düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İdari şartnamenin 7.2.2. maddesinde, “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

          İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

          Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

 

          Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde de bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği yönünde düzenleme yer almaktadır.

         

          İhale üzerinde kalan isteklinin teklif dosyası incelendiğinde, teklifi kapsamında sunduğu bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci İbrahim ERDAĞ tarafından onaylandığı, anılan şartname ve Yönetmelik hükmüne uygun olarak düzenlenip sunulmayan bilançonun idarece kabul edilmemesi ve Hak Özel Güv. Org. ve Eğitim hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, geçerli teklif bulunmayan ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; beş adet ihale dokümanının satın alındığı, iki teklifin sunulduğu, ve geçerli olan bir teklifin olduğu  dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin  bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle iptal kararına katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul