İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1960
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :43
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1960
Şikayetçi:
 Metropol Sosyal Hizm. Yemek Dan. Med. Bilg. İnş. Temizlik San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No: 106/11 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği,Şingah Mah. Çaykara Yolu Üzeri 69000 BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11629
Başvuruya konu ihale:
 2008/18962 İKN|li “Genel Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2008 tarih ve 08.11.93.0184/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayburt Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Metropol Sosyal Hizm. Yemek Dan. Med. Bilg. İnş. Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 22.04.2008 tarih ve 11629 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum ve kuruluşları ve ortaklarına bırakılamayacağı belirtilmesine rağmen, teknik şartnamenin 15 ve 16 ncı maddelerinde bu yönde düzenlemelere yer verildiği,

 

2- Teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı maddesinde; “İhaleyi kazanan firma yılda 2 defa olmak üzere hastane binası ve eklerini ilaçlatacaktır. – İlaçlamanın Halk Sağlığı alanında Haşerelere karşı ilaçlama usulleri hakkında yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama belgesine sahip olmaması durumunda ise, ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptıracağına dair taahhütnamesini ihale komisyonuna sunması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, ilaçlama taahhütnamesinin bir yeterlik kriteri olarak istendiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde bu yeterlik kriterine ihale ilanında da yer verilmesi gerekirken, ilanda söz konusu hususa yer verilmediği,

 

3- İhaleye “Açık İhale Usulü” ile çıkıldığı, bununla birlikte standart formlar arasında “başvuru mektubuna” da yer verildiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında;

 

“…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

 a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “Müteahhit idarenin haberi olmadan devamlı personel değiştirmeyecek, idare tarafından değiştirilmesi istenen personel derhal değiştirilecektir…”, 16 ncı maddesinde de; “İdare dilerse temizlik personelinin başına personel sevk ve idaresinden anlayan tecrübeli bir kişi verebilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde yer verilen düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde yer alan söz konusu düzenlemeye aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanının bir bütün olduğu dikkate alındığında, teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yer verilen düzenleme İş Kanununun anılan hükmüne aykırı olmakla birlikte, teklif verilmesine engel teşkil etmediğinden esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 23 üncü maddesinde; “İhaleyi kazanan firma yılda 2 defa olmak üzere hastane binası ve eklerini ilaçlatacaktır. – İlaçlamanın Halk Sağlığı alanında Haşerelere karşı ilaçlama usulleri hakkında yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama belgesine sahip olmaması durumunda ise, ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara yaptıracağına dair taahhütnamesini ihale komisyonuna sunması gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiş, söz konusu düzenlemeye ihale ilanında yer verilmemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII.M.4 maddesinde;

 

“İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yeterlik kriterleri idari şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir. Anılan Tebliğ düzenlemesi çerçevesinde ise, ilaçlamaya ilişkin düzenlemelerin “teknik şartnamede” yapılabileceği, bu nedenle anılan hususta istenen belgelerin “yeterlik kriteri” olarak kabul edilemeyeceği; dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenemeyen bir hususa da ilanda yer verilmesi gerekmediğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3- “Başvuru mektubu”, “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile gerçekleştirilen ihalelerde kullanılan bir standart form olup, inceleme konusu ihale, “Açık İhale Usulü” ile gerçekleştirilmiştir.

 

İhale dosyasında bulunan standart formlar arasında fuzulen “başvuru mektubuna” da yer verildiği görülmüş olup, bu durum, isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte bir husus olmadığından, esasa etkili görülmemiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

d) İhale komisyonunun Kanuna uygun oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.”

 

hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı V-B maddesinde de;

 

“(Değişik: 22/2/2006 – 26088 R.G. / 1 md.) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise"  ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre  ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.

 

Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonunun kuruluşuna ilişkin idare yazılarının tetkikinden; 5 asil 2 yedek üye belirlendiği, oysa asil üye sayısı kadar yedek üye belirlenmesi gerektiği, ayrıca komisyon başkanı olarak belirlenen üyenin raporlu olduğu gerekçesiyle yeni bir komisyon başkanı belirlendiği, ancak belirlenen yeni komisyon başkanının yedek üyeler arasında yer almadığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede, ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

i) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur. …

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. …

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.”

 

Yine, anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. …

 

Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir. …

 

İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

 

İş ortaklığında; toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur. …”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde, isteklilerden, “bilançolarını ya da eşdeğer belgelerini”, 7.3.2 nci maddesinde de, “iş hacmini gösteren belgelerini” sunmaları istenmiştir.

 

İhale tarihinin 03.04.2008 olduğu dikkate alındığında, isteklilerin, söz konusu mali tabloları öncelikle 2007 yılsonu itibariyle sunmaları gerekmekte olup, son yıla ilişkin mali tablolarının istenen kriterleri karşılamaması durumunda önceki yılsonuna ilişkin mali tabloları da sunabilmeleri mümkündür.

 

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından, 2006 ve 2005 yılsonu bilanço ve gelir tablolarının sunulduğu, 2007 yılsonuna ilişkin belgelerin sunulmadığı görülmüş olup, anılan isteklilerin tekliflerinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “Müteahhit idarenin haberi olmadan devamlı personel değiştirmeyecek, idare tarafından değiştirilmesi istenen personel derhal çıkarılacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar başlıklı ikinci maddesinde; “…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddesine idare tarafından konulan “işten çıkarmaya” ilişkin hükmün, İş Kanununun 2 nci maddesine aykırılık arz ettiği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

 

                       

 

 

            Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde; “Müteahhit idarenin haberi olmadan devamlı personel değiştirmeyecek, idare tarafından değiştirilmesi istenen personel derhal değiştirilecektir…”, 16 ncı maddesinde de; “İdare dilerse temizlik personelinin başına personel sevk ve idaresinden anlayan tecrübeli bir kişi verebilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde; “…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz." hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece teknik şartnamedeki yükleniciye bağlı olarak çalışan personelden değiştirilmesi istenenlerin ve işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinin idareye bırakılması sonucunu doğurduğu dikkate alındığında, söz konusu düzenleme İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğundan;

 

            İncelemeye konu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul