İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1964
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :47
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1964
Şikayetçi:
 ARGM Temizlik Gıda Elektronik İnş. Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Koop. Mahallesi Ofis İstasyon Caddesi Özkaracadağ Apt. Nu 4/9 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, 47400 Kızıltepe / MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2008 / 10588
Başvuruya konu ihale:
 2008/22401 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizliği ve İlaçlama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.10.60.0177/2008-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizliği ve İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak ARGM Temizlik Gıda Elektronik İnş. Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.04.2008 tarih ve 10588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 olarak belirlendiği, ancak kazan dairesinde çalışacak olan 2 kişi için iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2,5 olarak belirtilmesi gerektiği, ihaleye bu sebeple teklif veremedikleri,

 

            2) Teknik şartnamede resmi ve dini bayramlar ile tatil günlerinde çalışacak eleman sayısının 12 olarak belirtilmesine rağmen idari şartnamenin 26.1.2 nci maddesinde 15 kişi olarak yazıldığı,

 

            3) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilmediğinden ihale dokümanının eksik olduğu,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde;

 

            Personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 3.5 inci maddesinde bir tablo yapılmıştır. Bu tabloda “Temizlik Alanları” belirtilmiştir. Belirlenen temizlik alanları içerisinde “kalorifer kazan dairesi” yazılmış buranın 200 m2 olduğu belirtilmiş ve iki işçinin bu alanda istihdam edileceği yazılmıştır.

 

Tablodan şikayetçinin iddia ettiği gibi söz konusu temizlik işçilerinin kalorifer yakma işinde çalıştırılacağının anlaşılmadığı, idarenin açıklamasında belirttiği üzere bu kişilerin kazan dairesinin temizliğinde istihdam edileceğinin açık olduğu görüldüğünden, söz konusu işçiler için temizlik hizmeti dışında ayrı bir iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı belirlemeye gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla idarenin kalorifer ve kazan dairesinin temizliğinde çalışacak işçiler için ayrı bir iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı belirlememesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından iddia uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartnamenin 26.1.2 nci maddesinde;

 

            Resmi ve Dini tatil günlerinde çalışacak eleman sayısı 15 kişidir…” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartnamenin 3.7.2 nci maddesinde;

 

            Resmi Dini Tatil Toplam Gün Sayısı (2008 – 2009 -2010) 38.5 gün. Çalışacak eleman sayısı 12 kişi olup toplam çalışılacak gün sayısı 38.5 x 15 = 577.5 gündür.

 

            Resmi ve tatil günlerinde hizmet verilecek birimler ile eleman sayısı aşağıya çıkarılmıştır:

 

            Acil servis                   : 3 kişi

            Ameliyathane servisi  : 3 kişi

            Doğum servisi            : 3 kişi

            Dahiliye servisi           : 3 kişi

            Bahçe ve otopark       : 3 kişi

            Toplam                       : 15 kişi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare yaptığı açıklamada 12 kişi olarak teknik şartnamede işçi sayısının sehven yazıldığını belirtmiştir. Şikayetçi ihale tarihinden sonra idareye şikayette bulunduğu için idarenin açıklaması doğal olarak ihaleden sonra eline geçmiştir.

 

            İhalede şikayetçi her ne kadar 12 kişi ibaresinden dolayı teklif vermede tereddüte düştüğünü iddia etse de, teknik şartnamede 12 kişi ibaresinin hemen altında toplam gün sayısının 15 kişi üzerinden hesaplandığı, çalışılacak mahallere ilişkin listenin sonunda açıkça 15 kişi yazıldığı ve idari şartnamede de net bir şekilde 15 kişi ibaresine yer verildiği görüldüğünden söz konusu düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürecek ve teklif vermeyi engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşılmış ve iddia uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari şartnamenin 6 ncı maddesinde ihale dokümanının

 

                        İdari şartname

 

                        İhtiyaç listesi

 

                        Sözleşme tasarısı

 

                        Standart formlar

 

            Teknik şartname” den ibaret olduğu yazılmıştır. Söz konusu maddede Hizmet İşleri Genel Şartnamesine yer verilmemiştir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Kapsam ve nitelik” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

  Bu Genel Şartname 4734 sayılı Kanuna tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre yaptırılan ve 4735 sayılı Kanun uyarınca götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan “danışmanlık” dışındaki hizmet işlerini kapsar.

Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen üst limit tutarının altında kalan hizmet işlerinde bu Genel Şartnamenin 2, 4, 5 ve 6 ncı bölümlerinde yer alan hükümler, idareler tarafından uygulanmayabilir.

             Bu Genel Şartname, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

            İdarece her ne kadar ihale dokümanı içerisinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesine yer verilmemiş olunsa da yukarıda anılan madde hükmü gereğince Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğundan şikayet konusu ihalede de uygulama kabiliyetine haizdir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ihale dokümanını oluşturan maddede gösterilmemesi, ihaleye teklif vermeyi engelleyici bir husus olarak görülmediğinden şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul