İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1965
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :48
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1965
Şikayetçi:
 A Grup Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., Atatürk Mah. Gülay Sok. Nu:1 K.Bakkal Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi Nu:9 39100 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2008 / 11153
Başvuruya konu ihale:
 2008/6727 İhale Kayıt Numaralı “Silahsız Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.11.35.0177/2008-44E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Kırklareli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Silahsız Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak A Grup Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin 17.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2008 tarih ve 11153 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda kıyafet bedeline ilişkin olarak sunulan belgeyi veren firmadan idarenin de teklif aldığı, bu firmanın idareye farklı teklif verdiği ve idareye verilen teklif mektubundaki imza ile şikayetçi firmaya verilen teklif mektubundaki imzanın farklı olduğu dolayısıyla tekliflerinin aşırı düşük olarak nitelendirildiği, yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından idareye 15.03.2008 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulmuştur.  İdare 17.03.2008 tarihinde kayda aldığı bu dilekçeye 17.03.2008 tarihinde cevap vermiştir. Şikayetçi cevabı yeterli görmediğinden itirazını 31.03.2008 tarihli dilekçesi ile tekrarlamıştır.  İdare bu yazıya şikayetin içeriğine girmeden 31.03.2008 tarihinde cevap vermiştir.

 

Şikayetçinin ilk şikayet dilekçesine idarenin verdiği cevabı yetersiz görmesi ikinci defa idareye şikayet hakkı doğurmamakta ve Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvuru süresini durdurmamaktadır. Şikayetçi Kurumumuza 17.04.2008 tarihinde başvuruda bulunmuştur.  Şikayetçinin idarenin 17.03.2008 tarihli ve 1727 sayılı cevap yazısını 27.03.2008 tarihinde tebellüğ ettiği tespit edilmiştir.  Dolayısıyla  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre başvuru sahibinin, şikayete cevap yazısını tebellüğ ettiği 27.03.3008 tarihinden itibaren 15 gün içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 17.04.2008 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine karar verilerek başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. “ hükmü yer almaktadır.

İdare A Grup Öz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti.’den tekliflerine ilişkin olarak açıklama talep etmiştir.

 

Şikayetçi firma açıklamasını aşağıdaki şekilde yapmıştır;

 

                        Personel maaşları                     : 585.655,18               

                        Tatil bayram mesaileri   :    15830,56

                        Kıyafetlerin tutarı                     :      2090,90

                        Üçüncü şahıs mali mesuliyet

                        Sigortası                                  :      1218,00

                        Kar payı                                  :          97,28

                        Genel Toplam                          : 604.891,92   

           

İdare şikayetçi firmanın proforma fatura aldığı Gümüşcan Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ‘den yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında giyime ilişkin teklif almıştır.   Gümüşcan Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin idareye ve şikayetçiye verdiği fiyatlar aşağıdaki gibidir: 

 

 

X

 

    İdareye Verilen Teklif                                    Başvuru Sahibine Verilen Tekilf

 

 

Gömlek:                         9,00                                                   2,50

Pantolon                      14,00                                                    2,50

Kravat                           2,50                                                   1,50

Ayakkabı                     28,00                                                  10,00

Techizat Kemeri             7,00                                                    1,00

Yün Kazak                  22,00                                                   1,50

Reflektörlü Yelek         20,00                                                    2,00

            Mont                           27,00                                                   5,00

            Kep ve bere                  8,00                                                    1,00

            Kaban                         35,00                                                  10,00

 

 

            Şikayetçi firma proforma fatura aldığı Gümüşcan Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ‘den tekliflerinin hala geçerli olup olmadığını 28.03.2008 tarihli yazı ile sormuştur. Gümüşcan Teks. San. Tic. Ltd. Şti. cevabında; söz konusu teklif mektubunun (proforma faturanın) kendileri tarafından düzenlendiğini, siparişlerin çok ve süreklilik arzetmesi durumunda fiyatların düşük olmasının normal olduğunu ve tekliflerinin halen geçerli olduğunu belirtmiştir.

 

            Proforma faturayı veren firma tarafından teklif sahiplenildiğinden, idarenin, proforma faturanın altındaki imza farklı diye proforma faturayı geçersiz sayması uygun görülmemekle birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince şikayetçi firmanın teklifini hayatın olağan akışına aykırı bularak, söz konusu teklifi aşırı düşük olarak nitelendirmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul