İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1966
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :49
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1966
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabibliği, Sanat Okulu Cad. 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2008 / 10416
Başvuruya konu ihale:
 2008/20980 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı (Eleman Çalıştırılması)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.10.43.0177/2008-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 19.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı (Eleman Çalıştırılması)” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2008 tarih ve 10416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin verilmediği, işin süresinin 238 gün olduğunun (31.12.2008 tarihine kadar olduğunun) belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliğine göre işin başlangıç ve bitiş tarihleri ay ortasına denk geldiğinde kıst uygulanacağından işin başlama ve bitiş tarihlerinin net olarak belirtilmesi gerektiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde toplam 85 + 1 işçi istenildiği, 1 kişinin ücretinin firma tarafından karşılanacağının belirtildiği, haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek işçinin ücretinin yükleniciye yüklenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların belirtilmediği, mevzuata aykırı olmasına rağmen teknik şartnamede belirtildiği,

 

            4) Personel kıyafetlerinin nelerden ibaret olduğu, sayıları, özellikleri ve ayrıntılarına teknik şartnamede yer verilmediği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamenin 9.4 üncü maddesinde idarenin herhangi bir sebeple hak edişi ödememesi durumunda, işçi ücretlerinin her ayın ilk 7 günü içinde ödenmesi mecburiyeti getirildiği, aksi halde her gün her işçi için 50,00 YTL ceza öngörüldüğü, ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olmayan bir hususta idare aleyhine cezai şart niteliğinde hükümler getirmenin hukuka aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” Birinci Bölüm XIII.7 maddesinde;

 

“İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde;

 

“İşin süresi 238 takvim günüdür. 31.12.2008 tarihine kadardır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde; 

 

“…Toplam 85 + 1 kişi işçi ile 08.05.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında sağlanması işidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından her ne kadar İdari Şartnamede işin başlangıç ve bitiş süreleri net olarak yazılmamış olsa da, İdari Şartnamede işin süresi ve bitiş tarihleri yazıldığından işin başlangıç tarihinin kolayca hesaplanabileceği ayrıca Teknik Şartnamede işin başlangıç ve bitiş sürelerinin net olarak belirtildiği dikkate alındığında iddia uygun bulunmamıştır.

 

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” Birinci Bölüm XIII.14 maddesinde;

 

İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

 

Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde; “... 1 kişini ücreti firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik Şartnamedeki 1 kişinin ücretinin firma tarafından karşılanacağına dair düzenleme, 1 kişinin teklif fiyatına dahil olup olmadığı yönünde tereddüte yer verecek nitelikte ve yukarıda belirtilen Tebliğ hükmüne aykırı olduğundan iddia uygun bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar arasında yol gideri ile resmi ve dini tatillerdeki çalışma süreleri gösterilmiştir. Giyim kalemine İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde değil Diğer Hususlar bölümünde yer verilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün “Kıyafet” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından aşağıda teknik özellikleri belirtilen iş kıyafetleri verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş ardından kıyafetlerin niteliklerine ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde giyim giderine yer verilmemiş olmakla birlikte, İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar”  bölümünde kıyafetin teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği göz önünde bulundurulduğunda şikayet uygun görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün “Kıyafet” başlıklı 4 üncü maddesinde;

 

            “….Kışlık formalar her bir erkek için:

 

1.      % 100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon. ( 2 adet)

2.      Uzun kollu triko gömlek (2 adet)

3.      1 Çift ayakkabı (üzeri deri, lastik tabanlı)

4.      Kravat (1 adet) seçimi idare yapacaktır.

5.      Deri kemer (1 adet)

 

Kışlık formalar her bir bayan için

 

1.      % 100 pamuklu gabardin kumaştan yapılmış pantolon veya etek. ( 2 adet)

2.      Uzun kollu triko gömlek (2 adet)

3.      1 Çift ayakkabı (üzeri deri, lastik tabanlı)

4.      Fular (1 adet)

5.      Deri kemer (1 adet)

” şeklinde kıyafete ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Kıyafete ilişkin yapılan düzenlemeler ayrıntılı olduğundan ve teklif vermeyi engelleyici nitelikte olmadığından iddia uygun bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartnamenin 9.4 üncü maddesinde;       Hastane idaresi herhangi bir sebeple yükleniciye o ayki hak ediş bedelini ödemediği takdirde, işçilerin maaşlarını her ayın ilk yedi günü ödemesi zorunludur. Bu işlemi yapmadığı takdirde her geçen gün her işçi başına 50,00 YTL ceza öder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin kendi ödemelerinde gecikme olması durumunda dahi yüklenicinin işçi ücretlerini geç ödemesine ilişkin cezai şart konulması 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunla öngörülen tarafların eşitliği prensibine aykırıdır.

 

            İdarenin kendi ödemelerinde gecikme olması durumunda dahi, yüklenicinin işçi ücretlerini geç ödemesine ilişkin cezai şart koyması mevzuata uygun görülmemekle birlikte, söz konusu aykırılık tekliflerin verilmesini engellemeyeceğinden ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- Teknik Şartnamenin 9.4 üncü maddesinde; Hastane idaresi herhangi bir sebeple yükleniciye o ayki hak ediş bedelini ödemediği takdirde, işçilerin maaşlarını her ayın ilk yedi günü ödemesi zorunludur. Bu işlemi yapmadığı takdirde her geçen gün her işçi başına 50,00 YTL ceza öder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarenin kendi ödemelerinde gecikme olması durumunda dahi yüklenicinin işçi ücretlerini geç ödemesine ilişkin cezai şart konulması 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunla öngörülen tarafların eşitliği prensibine aykırıdır.

 

  İdarenin kendi ödemelerinde gecikme olması durumunda dahi, yüklenicinin işçi ücretlerini geç ödemesine ilişkin cezai şart koymasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dökümanının satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul