İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1967
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :50
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1967
Şikayetçi:
 Özer Lojistik Temizlik Hizmetleri İnşaat Gıda ve Pazarlama Ltd. Şti. Sevinç Cad. Belediye Dükkanları No: 25 Alibeyköy Eyüp / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayazağa Kampüsü Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10720
Başvuruya konu ihale:
 2008/9184 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.10.70.0171/2008-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Özer Lojistik Temizlik Hizmetleri İnşaat Gıda ve Pazarlama Ltd. Şti.’nin 13.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.04.2008 tarih ve 10720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin adının ilan ve idari şartnamede farklı olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İlan metni ve idari şartnamede öngörülen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin düzenlemenin teknik şartnamede farklı olduğu,

 

            3) Temizlik malzemelerine ilişkin düzenlemede belli bir marka istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında yer verilen “ISO 9001: 2000 kalite belgesi ve son yılın ara kontrol denetimi yaptırdığına dair orijinal belge aranacaktır”  şeklindeki düzenlemede yer alan ara kontrol raporunun yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu ve bu hususun idari şartnamenin 7.3.3 maddesindeki TÜRKAK akreditasyonu veya teyit yazısı talebi ile çeliştiği,

 

            5) İdari şartnamenin 6.1 maddesinde standart formların tek tek sayılarak belirtilmediği,

 

            6) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 20 olarak öngörülmesinin teklif fiyatın hazırlanmasına mani bir eksiklik olduğu,

 

            7) Amortismana tabi kıymetlerin teklif fiyata dahil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            8) Çalışacak kişi sayısı 61 olarak belirtilmiş olmakla birlikte, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde öngörülen iki vardiya ve bil fiil 16 kişilik temizlik görevlisi öngörülmesi nedeniyle çalışacak kişi sayısında tereddüt oluşturulduğu,

 

            9) Kova, fırça, paspas gibi malzemelerin temizlik ekipmanı olarak öngörülmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ihalenin adının temizlik hizmeti satın alınacaktır şeklinde ilana çıkıldığı, niteliği ve türüne ilişkin de, “Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi, Tuzla Denizcilik Fakültesi Yemekhanesi, Gümüşsuyu Makine Fakültesi Yemekhanesi, Maçka Yabancı Diller Yemekhanesi, Taşkışla Mimarlık Fakültesi Yemekhanesinin Toplam 9530 M² Bina İçi ve Çevresinin 45 Personelle Temizlik Hizmeti. 2. Ayazağa Yerleşkesi Beden Eğitimi Kapalı Spor Salonu, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Olimpik Yüzme Havuzu Binasının Toplam 11249 M² Bina İçi ve Çevresinin 16 Personelle Temizliğinin Yaptırılması” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde de aynı husus ana hatları ile belirtilmiş ve miktar ve türüne ilişkin olarak teknik şartnameye atıfta bulunulmuştur.

 

Teknik şartnamenin temizlenecek alanlar başlığı altında tüm alanların kaç metre kare olduğuna varıncaya kadar belirtilmiştir.

 

İhale dokümanı kendi arasında iddia konusu husus yönünden değerlendirildiğinde herhangi bir çelişkiye rastlanmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde;

 

Beden Eğitimi Bölümü için; 

No

Cinsi

Miktarı

1

Islak/kuru vakum makinesi

 2 adet

2

Cila bakım makinesi

 1 adet

3

Presli-su kovalı kat arabası

 10 adet

4

Otomat yer yıkama ve çekme makinesi

 1 adet

 

Şeklinde bir tablo ile duyurulmuştur.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde ise ıslak kuru vakum makinesi, cila bakım makinesi, presli su kovalı kat arabası ve otomat yer yıkama ve çekme makinesine adet ve rakam olarak belirtilmiş ve bunlara ilave olarak da ilanda sayılanlara ilave olarak diğer temizlik ekipmanlarına ve temizlik malzemelerine yer verilmiştir.

 

Ancak, ihale ilanının makine ve ekipmanın düzenlendiği 4.3.2 maddesinin (c) bendinde de, “Şartnamede belirtilen ekipman ve yukarıdaki makinelere ilişkin, isteklinin kendi malı olan makine ve ekipman, fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbet mali müşavir raporu onaylı belge. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için isi noter onaylı taahhütname istenecektir.” denilmek suretiyle, ilanda sayılan makine ve ekipmana ilave, diğer ekipmanların da şartnamede belirtildiğine yer verildiği görüldüğünden, söz konusu düzenleme nedeniyle teklif verilmesini engelleyici herhangi bir belirsizlik ve çelişki bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde sayılan temizlik malzemeleri arasında, “sıvı cif 120 litre, skoç brite (sünger) 24 adet ve G 100 60 kg” yer aldığı görülmüştür. Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesinde, Cif, skoç brite (sünger) ve G 100 gibi markalara yer verilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin teknik şartnamelerde marka belirtilmemesini öngören hükmüne aykırı olmakla birlikte, teknik şartnamede ki söz konusu temizlik işin teknik özelliğine ilişkin bir husus olmadığından bir marka tanımlamasından da söz edilemez.  Ayrıca, bu malzemeler belirlenirken belli bir markanın adı zikredilmesine rağmen piyasada belli bir marka algılamasına neden olmamaktadır. Dolaysıyla rekabeti engelleyici mahiyette bir düzenleme olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, “istekli firmada, ISO 9001:2000 kalite belgesi ve son yılın ara kontrol denetimini yaptırdığına dair orijinal belge (ISO belgesini aldığı kurumdan) aranacaktır.”

ISO 9001:2000 belgesine sahip firmalar her yıl belgeyi veren firmalar tarafından denetlenmek zorunluluğu bulunmaktadır. Yeterlik kriteri olarak aranılan ara denetim raporu ise denetim tamamlanmamış firmaların denetimleri sırasında hazırlanması imkanı bulunmaktadır. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak henüz denetimine aşlanılmamış bir firma için bu ara raporun hazırlanması imkanı da bulunmamaktadır. Denetim raporu talebi aynı sonuçlu olması halinde TÜRKAK akreditasyon yazısı veya teyit yazısı ile çelişmeyecektir. Ancak, ISO 9001:2000 belgesine sahip bir firmadan son yılın ara denetim raporunun yeterlik kriteri olarak talep edilmesi, firmaların durumunu görmek için veya söz konusu standart belgesine sahip olunduğunu ispatlamaya yönelik zorunlu olmayan bir belgenin/raporun/yazının yeterlik kriteri olarak talep edilmesi anlamına gelecektir. Ayrıca, belgenin gereksizliğinin yanında,  firmaların şikayete konu ihaleye teklif verebilmeleri için, içinde bulunulan yılda da denetiminin yaptırılmasını, ara denetimin sonuçlandırılmasını gerektirmektedir. ISO 9001:2000 kalite belgesinin yanında ara denetim raporunun da yeterlik kriteri olarak istenilmesi nedeniyle isteklilerin denetimin yaptırılması için yıl sonuna kadar olan süreleri düzenleme ile ihale tarihine kadar sonuçlanacak şekilde kısaltılmış bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu düzenleme ile elde edilebilecek bir fayda bulunmadığı halde ihaleye katılımı azaltıcı etkisi de bulunmakta olduğundan, anılan düzenleme düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 6.1 inci maddesinde ihale dokümanının, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, hizmet işleri genel şartnamesi ve standart formlar olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Standart formların tek tek sayılmayarak, standart formlar olarak belirtilmekle yetinilmesinin başvuru sahibinin teklif vermesine engel olan hangi standart doküman olduğunun belirtilmemesi nedeniyle, iddia konusu husus değerlendirilememiş olup, yapılan incelemede söz konusu hususun teklif verilmesine engel oluşturacak bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinde, “İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı : % 18+%2=% 20’dir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Görüleceği üzere İş kazaları ve meslek hastalıkları risk oranı düzenlemede belirlenirken, Kurumun www.kik.gov.tr adresinde de yayımlanmakta olan İşçilik Hesaplama Modülünün İşveren Sigorta Primi = % 18 + Sigorta Risk Prim Oranı …. % =      % olarak belirlenen satırının açık şekilde yazılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeden İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranının da % 2 olarak belirlendiğinin açık ve anlaşılır olması nedeniyle iddia konusu hususun teklifin fiyatının belirlenmesine engel oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

7) Başvuru sahibinin 7 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlığını taşıyan 26.3 üncü maddesinin b bendinde, “Teknik şartnamelerdeki ekipmanlar ile temizlik malzemesinin (12 aylık) bedeli de teklif fiyata dahildir.”  denilmektedir.

 

Söz konusu düzenleme ile, demirbaş techizatlarına ilişkin amortismanların sözleşme ve genel idari giderleri içinde yer alacak amortisman giderlerinden ayrı ve yeni bir gider kalemi teklif fiyata dahil edilmemektedir. Belirtilen giderlerin % 3 lük sözleşme ve genel idari giderler içinde yer alacağı, hem idare hem de isteklilerce bilinmektedir.

 

Bununla birlikte, % 3 lük sözleşme ve genel giderler teklif fiyatın dışında bir gider kalemi değildir. Amortisman giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında ayrıca sayılmış olması, % 3 sözleşme ve genel giderlerin dışında ayrıca bu kıymetlere ilişkin gider öngörülmesi ve böylelikle mükerrer bir gider oluşturulduğu anlamına gelmeyecektir. Yapılan bu düzenlemeyle, amortismana tabi kıymetler için ayrıca bir gider öngörüldüğü sonucuna varılamayacağından, söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine ve teklifin belirlenmesine engel olacak nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiası:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde toplam personel sayısı 61 olarak belirlenmiş ve olimpik yüzme havuzunda çalışacak personel sayısının ise 16, mesai saatlerinin ise sabah 06:00 akşam 22:00 saatleri arasını kapsayacağından vardiyalı olarak düzenlendiği belirtilmiştir. İhale konusu hizmetin ifasında vardiyalı olarak çalışılması, işçi sayısının 16 kişi dışına çıkacağı anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla ihale konusu işin ifası sırasında istihdam edilecek personel sayısında da belirsizlik bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, temizlik ekipmanları adı altında, kova, fırça ve paspasa yer verildiği görülmüştür. Ancak, aynı maddenin  ilk kısmında temizlik makineleri başlığı altında da ihale konusu işte kullanılacak ve idari şartnamede makine ve ekipman olarak adlandırılan ve sözleşme sırasında hazır bulundurulacağına dair taahhütname talep edilen makine ve ekipmanlarında ayrı olarak sayılmakta olduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla teknik şartnamede her ne kadar temizlik ekipmanı olarak sayılmakla birlikte, bu giderlerin idari şartnamenin 7.3.2 maddesi kapsamında sayılan makine ve ekipman olmadığı açık olduğu ve teknik şartnamede belirtilen isim altında zikredilmesinin teklif verilmesine mani bir düzenleme olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde,

 

“Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

 

…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde sayılan temizlik malzemeleri arasında, “sıvı cif 120 litre, skoç brite (sünger) 24 adet ve G 100 60 kg” yer aldığı görülmüştür. Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesinde, Cif, skoç brite (sünger) ve G 100 gibi markalara yer verilmesi anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin yukarıdaki maddesinde, temizlikte kullanılacak endüstriyel ürünler için belirli bir marka belirleme yapılmasının, 4734 sayılı Kanun ve mevzuat hükmüne aykırı olduğu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde sayılan temizlik malzemeleri arasında, “sıvı cif 120 litre, skoç brite (sünger) 24 adet ve G 100 60 kg” yer aldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde;” Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

 

İhale konusu hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak hizmetin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesinde, Cif, , skoç brite (sünger) ve G 100 gibi markalara yer verilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin teknik şartnamelerde marka belirtilmemesini öngören yukarıdaki hükmüne aykırı olduğundan, bu nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul