İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1968
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :51
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1968
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Sancak Mahallesi A.Haydar Feroğlu Sokak No: 16/1 Yıldız Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ayazağa Kampüsü Maslak Sarıyer / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 9498
Başvuruya konu ihale:
 2008/9184 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.09.43.0171/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 10.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.04.2008 tarih ve 9498 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işin benzer iş olarak tanımlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            2) Teknik şartnamede temizlik malzemeleri listesinde marka belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, l

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Benzer iş tanımı, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde  yapılan genel bina temizlik işleri benzer iş kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin kapsamı ise, “Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi, Tuzla Denizcilik Fakültesi Yemekhanesi, Gümüşsuyu Makine  Fakültesi Yemekhanesi, Maçka Yabancı Diller Yemekhanesi, Taşkışla Mimarlık Fakültesi Yemekhanesinin Toplam 9530 M² Bina İçi ve Çevresinin 45 Personelle Temizlik Hizmeti. 2. Ayazağa Yerleşkesi Beden Eğitimi Kapalı Spor Salonu, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Olimpik Yüzme Havuzu Binasının Toplam 11249 M² Bina İçi ve Çevresinin 16 Personelle Temizliğinin Yaptırılması” olarak belirlenmiştir.

 

İhale konusu işin esas itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı genel temizlik hizmet alımı olması nedeniyle benzer iş tanımının rekabeti artırıcı şekilde tüm bina temizliğini kapsayacak şekilde genişletilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde sayılan temizlik malzemeleri arasında, “sıvı cif 120 litre, skoç brite (sünger) 24 adet ve G 100 60 kg” yer aldığı görülmüştür. Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen temizlik malzemeleri ve ekipmanlarının listesinde, Cif, skoç brite (sünger) ve G 100 gibi markalara yer verilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin teknik şartnamelerde marka belirtilmemesini öngören hükmüne aykırı olmakla birlikte, teknik şartnamede ki söz konusu temizlik işin teknik özelliğine ilişkin bir husus olmadığından bir marka tanımlamasından da söz edilemez.  Ayrıca, bu malzemeler belirlenirken belli bir markanın adı zikredilmesine rağmen piyasada belli bir marka algılamasına neden olmamaktadır. Dolaysıyla rekabeti engelleyici mahiyette bir düzenleme olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde, “istekli firmada, ISO 9001:2000 kalite belgesi ve son yılın ara kontrol denetimini yaptırdığına dair orijinal belge (ISO belgesini aldığı kurumdan) aranacaktır.

 

ISO 9001:2000 belgesine sahip firmalar her yıl belgeyi veren firmalar tarafından denetlenmek zorunluluğu bulunmaktadır. Yeterlik kriteri olarak aranılan ara denetim raporu ise denetim tamamlanmamış firmaların denetimleri sırasında hazırlanması imkanı bulunmaktadır. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak henüz denetimine başlanılmamış bir firma için bu ara raporun hazırlanması imkanı da bulunmamaktadır. Denetim raporu talebi aynı sonuçlu olması halinde TÜRKAK akreditasyon yazısı veya teyit yazısı ile çelişmeyecektir. Ancak, ISO 9001:2000 belgesine sahip bir firmadan son yılın ara denetim raporunun yeterlik kriteri olarak talep edilmesi, firmaların durumunu görmek için veya söz konusu standart belgesine sahip olunduğunu ispatlamaya yönelik zorunlu olmayan bir belgenin/raporun/yazının yeterlik kriteri olarak talep edilmesi anlamına gelecektir. Ayrıca, belgenin gereksizliğinin yanında,  firmaların şikayete konu ihaleye teklif verebilmeleri için, içinde bulunulan yılda da denetiminin yaptırılmasını, ara denetimin sonuçlandırılmasını gerektirmektedir. ISO 9001:2000 kalite belgesinin yanında ara denetim raporunun da yeterlik kriteri olarak istenilmesi nedeniyle isteklilerin denetimin yaptırılması için yıl sonuna kadar olan süreleri düzenleme ile ihale tarihine kadar sonuçlanacak şekilde kısaltılmış bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu düzenleme ile elde edilebilecek bir fayda bulunmadığı halde ihaleye katılımı azaltıcı etkisi de bulunmakta olduğundan, anılan düzenlemenin düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmekte ise de, başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 12.05.2008 tarih ve 2008/1967 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul