İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1972
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :56
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1972
Şikayetçi:
 Metropol Sosyal Hizm. Yemek Dan. Med. Bilg. İnş. Temizlik San. Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı NO: 106/11 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Yolu 7. Km. No: 154 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11626
Başvuruya konu ihale:
 2008/27895 İhale Kayıt Numaralı “Bakanlık Merkez ve Ek Binaları İle Bahçe Çevre Temizliği İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.11.91.0170/2008-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 04.04.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakanlık Merkez ve Ek Binaları İle Bahçe Çevre Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Metropol Sosyal Hizm. Yemek Dan. Med. Bilg. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.04.2008 tarih ve 11626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamede kullanılacak temizlik malzemeleri için cif, misnet, ernet, lustrin, ahşap parlatıcı pronto, marc ve kosla gibi markaların belirtildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu

 

            2) Sözleşme tasarısında iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye ait olacağının belirtildiği ancak teminat limitlerine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinde işçilik harici diğer maliyetlere yer verilmediği, teklif mektubu örneğinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301,00.-YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması için son gün olan 02.05.2008 tarihine kadar eksikliğin giderilmesi gerekmesine karşın, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşıldığından, başvurunun anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ve aynı konuda Mesut Kalaycı Başkent Sosyal Hizm. Peyz. Tar. Tem. Yem. Hizm. Tur. İnş. Tic. ve Pazarlama’nın 28.04.2008 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusunun 29.04.2008 tarihinde esas incelemesine geçilmiş ve 12.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1971 sayılı Kurul Kararı ile sonuçlandırılmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul