En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1973
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :57
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1973
Şikayetçi:
 Seha Temizlik İş Güvenliği Ekipmanları B.Sayar İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Cad. Bandakçıoğlu Apt. Nu:12/E BOLU
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaali İlçe Hastanesi Baştabipliği, Yayla Mah. Akçakoca Yolu Üzeri Nu:145 54800 Kocaali / SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.04.2008 / 9507
Başvuruya konu ihale:
 2008/16921 İhale Kayıt Numaralı “Kocaali İlçe Hastanesi Hizmet Binası ve Bahçe Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.09.45.0168/2008-38E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaali İlçe Hastanesi’nce 11.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kocaali İlçe Hastanesi Hizmet Binası ve Bahçe Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Seha Temizlik İş Güvenliği Ekipmanları B.Sayar İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.04.2008 tarih ve 9507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde kalan firmanın teklif tutarının dokümandaki maliyetleri karşılamaya yeterli olamayacağı,

 

            2) Kesinleşen ihale kararının kendilerine adi posta ile tebliğ edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdareye verilen şikayet başvurusu kararının şikayet sahibi istekli dışında hiçbir istekliye bildiriminin yapılmadığı,

 

            4) İhale üzerinde kalan firmanın aşırı düşük sorgulamaya verdiği cevabın uygun olmamasına rağmen idarece kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            5) İdarece yaklaşık maliyete ilişkin doğru belirleme yapılmadığı yada yaklaşık maliyet hiç hazırlanmamış olup, daha sonradan hazırlanmış olabileceği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

                       

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca personelin yol ve yemek giderleri teklif fiyata dahil olup, istekliler çalışacak personelin yemek ve yol ihtiyaçlarını ayni olarak karşılayacaklardır.1 kişi ekip sorumlusu olarak çalıştırılacak ve asgari ücretin %30’u kadar fazla ücret ödenecektir. Yıllık giyecekler firma tarafından çalışanlara ayni olarak karşılanacaktır. (2 takım iş elbisesi)” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Bundan başka teknik şartnamenin “Çevre ve Bahçe Temizliği” başlıklı 5 inci maddesinde; “..Bahçe temizliği ve düzeni için gerekli olan malzeme ve ekipmanlar firma tarafından temin edilecektir. (kazma, kürek, tırmık, süpürge, orak, çim biçme makinesi, makas vb.)” maliyet kalemi olarak belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; ihaleye 7 isteklinin katıldığı, ihalede en düşük teklifi veren Sercan Temizlik firmasına aşırı düşük sorgulama yapıldığı ve anılan firma tarafından verilen cevabın uygun görülerek ihalenin adı geçen firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İşçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada, asgari maliyetin işçilik ve sözleşme gideri dahil yol, yemek ve giyim hariç 63.990,07 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İncelenen ihalede idarece yapılan aşırı düşük sorgulamasına ihale üzerinde bırakılan firmaca  verilen cevapta; işçilik maliyetinin tam olduğu, yol, yemek ve giyim giderlerinin 1.212,00 YTL olduğu, teklif fiyatlarının yol, yemek ve giyim bedelini karşılamaması halinde de bu miktarın kendilerince şirket ana sermayesinden karşılanacağı, bir zarar söz konusu olduğu durumda şirket ana sözleşmesinde belirtilen sermayeden aktaracakları, verilen teklifin düşük olmasının nedeninin firmalarının hastaneden alacağı iş bitirme belgesi için olduğu, bu sebeple yapacakları işin zararı da olsa bu riskin kendilerince göz önünde bulundurulduğu bildirilmiş olup, açıklama ekinde maliyet kalemlerini tevsik edici herhangi bir belgeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinin ikinci bendinde; “İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesinde; “Aynı Tebliğin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H.Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

"Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.     

 

Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

           

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

                       

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

           

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

           

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

           

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

           

Hizmet Alım İhalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

           

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri, belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmakta olup, incelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan Sercan Temizlik firmasının teklif tutarı asgari maliyetin üstünde olmasına rağmen yaptığı yazılı açıklama belgeye dayanmadığı halde idarece uygun görülüp ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasına yönelik işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyasından kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren Çınar Temizlik firmasına 17.03.2008 tarihinde ve Sercan Temizlik firmasına 18.03.2008 tarihinde elden verildiği anlaşılmış olup, Ersoylar Temizlik, BDNE Temizlik, Satem Temizlik, Seha Temizlik ve Aşık Yemek firmalarına ne şekilde gönderildiğine ilişkin bir bilgiye rastlanılamamıştır.

 

            Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı  41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanun maddesinde yer alan  kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği hükmüne karşın, idarece söz konusu kararın bir kısım istekliye elden gönderildiği anlaşılmış olmakla birlikte, teklif veren diğer firmalara kararın ne şekilde gönderildiğinin açık ve net bir şekilde tespiti yapılamamış olup, bu durumun Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesi hükmüne uygun olmamasının yanı sıra, iddia edildiği gibi adi postayla gönderilmiş olmasının da ihalenin geldiği aşama itibariyle karar sonucundan haberdar olunduğundan ve idarenin varsa söz konusu eksikliği bir hak kaybına yol açmadığından, sonuca etkili bulunmamıştır.

 

            

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyasından iki firmanın idareye şikayet başvurusunda bulunduğu ve bu başvurulara karşı idarece alınan kararlara ilişkin düzenlenen 25.03.2008 tarih ve 327 sayılı yazıda dağıtımının katılan firmalara yapılacağına ilişkin şerh düşüldüğü anlaşılmış ve ekinde ise posta makbuzlarının bulunduğu görülmüştür.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında “İdare tarafından şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar, en geç yedi gün içinde aday veya isteklilere bildirilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu hüküm uyarınca idarece şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın isteklilere bildirilmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından bu yöndeki iddia yerinde bulunmamıştır.

                    

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;  

 

İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasının incelenmesinde, %3 sözleşme gideri dahil işçilik ve giyim ücretlerinin dahil edilmek suretiyle bir maliyet bulunduğu, ancak idari şartnamede yer alan ve ayni olarak belirleme yapılan yol ve yemek giderine ilişkin bir maliyete yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde; “ İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.Yaklaşık maliyet bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan maddede dokümanda belirtilen maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplanacağı hükme bağlanmışken idarece yapılan hesaplamada ayni olarak düzenlenen yemek ve yol kalemlerinin dikkate alınmadığı ve bu durumun bir eksiklik olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, bu durum ihalenin geldiği aşama itibariyle sonuca etkili bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul