İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1975
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :59
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1975
Şikayetçi:
 Polat İnşaat ve İnş. Malz. Mak. Kimya Bes. Elektrik Gıda Temiz.İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Çömelek Apt. Nu:38 K 4 D 8 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğü, Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Nu: 19 01170 Seyhan / Adana
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10145
Başvuruya konu ihale:
 2008/21983 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2008 tarih ve 08.10.19.0168/2008-39E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğü’nce 19.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Polat İnşaat ve İnş. Malz. Mak. Kimya Bes. Elektrik Gıda Temiz.İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.04.2008 tarih ve 10145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartname bedelinin yüksek olduğu,

 

            2) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenmediği,

 

            3) Sigorta risk prim oranının belirtilmediği,

 

            4) İş kıyafetlerinin cinsi, özellikleri ve sayısının şartnamede belirtilmediği,

 

 iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;  

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde; “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede ihale doküman bedeli 250,00 YTL olarak belirlenmiştir.

 

İhale dokümanı hazırlama masrafları da dikkate alındığında 250,00 YTL’nin ihale doküman bedeli olarak rekabeti engelleyecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinin (b) bendinde; mal ve hizmet alımlarındaki diğer idarelerin eşik değerinin güncellenmiş tutarının 934.763,00 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale İlan Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinin (b) bendinin 3 üncü fıkrasında; yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 122.386,00 YTL’nin üzerinde ve eşik değerin altında olan mal ve hizmet alımları ile 1.019.908,00 YTL’nin üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesinin ihale tarihinden en az yirmi bir gün önce Resmi Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek Belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Bu yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik  ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler;

 

            a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeleri,

 

            b) Mimarlık ve mühendislik, etüd ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmetleri ile yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirtilen limite eşit ve bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

 

           

 

c) Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

 

1)      Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

 

2) İsteklinin mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

 

3)İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin,

 

İdarelerce istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince 21 günlük ilan süresine sahip olan incelenen ihalede, isteklinin mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri veya yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenmesi koşulunun eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerle sınırlı tutulduğu, ancak söz konusu ihalede dikkate alınacak olan eşik değerin güncellenmiş tutarının 934.763,00 YTL ve ihalenin yaklaşık maliyetinin ise 660.673,20 YTL ile eşik değerin altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, isteklinin mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenmesine ilişkin düzenleme yapılmamasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

2)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin ilgili maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları SSK risk prim oranının belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” bölümünün 6 ncı maddesinde; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece ‘genel temizlik’ veya ‘bina içi temizliği’ yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın 7.4.2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek %2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece ‘genel temizlik’ veya ‘bina içi temizliği yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ederek hak ediş ödemelerini yapacaklardır.’” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı ve ihale konusu temizlik olan söz konusu ihalede, idarece idari şartnamede risk prim oranının belirtilmemesi eksiklik olmakla birlikte basiretli bir tüccarın mevzuat gereği risk prim oranını bileceğinin kabulü ile bahsi geçen eksikliğin teklif verilmesine engel olmayacağı sonucuna varılmıştır.

       

3)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

  İdari Şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde; “Her İşçiye bir defaya mahsus olmak üzere 1 adet yazlık, 1 adet kışlık iş gömleği ve 1 adet iş ayakkabısı istekli tarafından ayni olarak verilecek, ancak bedeli yükleniciye ödenmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünün 12 nci maddesinde; “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi  bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.”, 13 üncü maddesinde de; “Personele ilişkin giyecek giderleri işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

            Anılan tebliğ hükümleri gereği idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar altında yer verilen giyim giderine ilişkin belirlemenin uygun olduğu anlaşılmış olsa da, giyime ait bedelin idarece ödenmeyeceğine ilişkin yapılan düzenlemenin teklif fiyatlarının belirlenmesinde tereddüt yaratacak nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 14 nolu bendinde; “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Yüklenicinin Personeli İle İlgili Hususlar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; “Yüklenici temizlik işçilerinin başında onları sevk ve idare edecek, eğitecek, temizlik hizmetlerinin yeterince yapılmasını sağlayacak en az lise mezunu (erkekler için askerliğini yapmış olmak) bir ekip sorumlusu çalıştıracaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece yapılan düzenlemede; yer alan bir ekip sorumlusunun ihalede çalıştırılacak işçi sayısının içinde olup olmadığı ve içinde değilse haklarının da ne şekilde karşılanacağına ilişkin bir netlik bulunmadığı anlaşılmış olup, anılan düzenlemenin tekliflerin oluşturulmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Teknik Şartnamenin “İlaçlama” 3.3 üncü maddesinde; “İdare merkez binası ve ek hizmet binaları ayda bir defa, mutfak ve yemekhaneler ayda iki defa, bahçe, ağaçlar, çiçekler ve çöp alanı mevsimi itibariyle mikrop, bakteri, böcek, sinek, fare ve diğer haşarata karşı insan sağlığına zarar vermeyen ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı ilaçlarla ilaçlanacak bu işler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen şartname maddesinde ilaçlamanın bir maliyet kalemi olarak öngörüldüğü anlaşılmış olup, bunun için bir bedel ödenmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmasının isteklileri tekliflerini oluşturmalarında tereddüde düşüreceği ve sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyeceği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 15 adet ihale dökümanının satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden bir adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2- Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme: İdari Şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde; “Her İşçiye bir defaya mahsus olmak üzere 1 adet yazlık, 1 adet kışlık iş gömleği ve 1 adet iş ayakkabısı istekli tarafından ayni olarak verilecek, ancak bedeli yükleniciye ödenmeyecektir.” Düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünün 12 nci maddesinde; “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi  bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” Ve 13 üncü maddesinde de; “Personele ilişkin giyecek giderleri işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

            Anılan tebliğ hükümleri gereği idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar altında yer verilen giyim giderine ilişkin belirlemenin uygun olduğu düşünülse de giyime ait bedelin idarece ödenmeyeceğine ilişkin yapılan düzenlemenin teklif fiyatlarının belirlenmesinde tereddüt yaratacak nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

   

          

İdari Şartnamenin 26.3.3 üncü maddesinde; “Her İşçiye bir defaya mahsus olmak üzere 1 adet yazlık, 1 adet kışlık iş gömleği ve 1 adet iş ayakkabısı istekli tarafından ayni olarak verilecek, ancak bedeli yükleniciye ödenmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünün 12 nci maddesinde; “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi  bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” ve 13 üncü maddesinde de; “Personele ilişkin giyecek giderleri işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

            Anılan tebliğ hükümleri gereği idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar altında yer verilen giyim giderine ilişkin belirlemenin uygun olduğu düşünülse de giyime ait bedelin idarece ödenmeyeceğine ilişkin yapılan düzenlemenin teklif fiyatlarının belirlenmesinde tereddüt yaratacak nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul