İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1977
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :61
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1977
Şikayetçi:
 YTC Grup Temizlik Otomasyon Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. - Akıncılar Temizlik Turz. İnş. Çelik Otomasyon San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı YTC Grup Temizlik Otoms.Gıda/ Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Hacı Halil Mahallesi 1218. Sokak- D.8 Gebze/KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aziziye Mah. Hastane Cad. Nu 1 81100 Düzce
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2008 / 10531
Başvuruya konu ihale:
 2008/5832 İhale Kayıt Numaralı “115 Kişi İle 9 (dokuz) Aylık Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.10.50.0168/2008-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “115 Kişi İle 9 (dokuz) Aylık Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak YTC Grup Temizlik Otomasyon Gıda Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. - Akıncılar Temizlik Turz. İnş. Çelik Otomasyon San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın  27.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.04.2008 tarih ve 10531 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan firmanın ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın resmi tatil için teklif etmiş oldukları birim fiyatların brüt asgari ücretin %30 fazlası ücret alacak işçilerin çalışacak olması nedeniyle yapacakları hesapların bu ücret üzerinden yapılması gerekirken bu ücretin altında bir bedeli öngörmelerinden dolayı 5.iş kaleminde teklif edilmesi gereken birim fiyat tutarının altında kalmaları nedeniyle ihale dışı bırakılmalarının gerektiği iddia edilmektedir.

 

                      

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt  (3,90 YTL) olarak hesaplanacaktır.Yüklenici, teklif  fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personele teknik şartnamede belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından temin edilecektir.İşçilerin yemek ihtiyacı  hastane idaresince karşılandığından yemek bedeli öngörülmeyecektir. Bu işte çalışacak bilgi işlem elemanlarından teknik şartnamede belirtilen acil poliklinik ve acil hasta kabulde çalışan 9 personel için 2008 yılında 12,5 resmi dini bayramlar ve yılbaşı tatili nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu 47 nci maddesi gereği 112,5 gün bilgi işlem elemanı fazla mesai ödenecek olup teklif fiyatlara bu miktarın da dahil olduğu kabul edilecektir.Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 22 (yirmiiki) gün esas alınacaktır.Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin brüt asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır. Bilgi işlem şefi asgari ücretten %50 fazlası, Bilgisayar elektronik veya sistem mühendisi (1 kişi)  %200 fazlası, özellikli birimlerde çalışanlar (38 kişi) %30 fazlası, diğer birimlerde çalışanlar (74 kişi) %10 fazlası.” şeklinde maliyete ilişkin unsurlar belirlenmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 26.5 inci maddesinde ise personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinde; ihaleye sekiz isteklinin teklif verdiği, teklif veren beş firmanın birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hataların tespit edildiği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi uyarınca resen düzeltme yapıldığı, idarece düzeltilmiş birim fiyat teklif cetvellerini anılan firmaların kabul edip etmediğinin sorulduğu ve düzeltmelerin firmalarca kabul edildiği,

 

            İhaleye teklif veren dört firmanın teklifine aşırı düşük sorgulama yapıldığı ve açıklama istenen firmalardan süresi içerisinde sadece Pak Tem. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Sim Dış Tic. Ltd. Şti.’den açıklama geldiği ancak Pak Tem. Taah. San.Tic. Ltd. Şti. teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamaması sebebiyle ihale komisyonu tarafından uygun görülmediği, Sim Dış Tic. Ltd. Şti’nin açıklamasının ise uygun görülerek değerlendirme dışı bırakılan diğer firmalardan sonra en düşük fiyat teklifinde bulunmuş olması nedeniyle ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

                İşçilik hesaplama modülünde hesaplanan işçilik, yol ile sözleşme gideri dahil resmi ve dini bayram tatili hariç asgari maliyetin; 1.048.527,94 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Sim Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının ise resmi ve dini bayram tatili hariç 1.037.823,18 YTL olduğu görülmüştür.

 

            Netice itibariyle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının giyim hariç asgari maliyet tutarının altında olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak diğer taraftan ihale dokümanında; teknik şartnamenin “personelin çalışma saatleri” başlıklı B bölümünün (i) bendinde; “İhale konusu hizmet; resmi ve bayram tatilleri dahil olmak üzere 24 saatlik plan ve programlar dahilinde sürekli olarak sürdürülecektir. İşçilerin çalışma plan ve programları ekip sorumlusu tarafından düzenlenecektir. Firma personelinin çalışma programı, hastane işlevini engellemeyecek ve uyum sağlayacak nitelikte olacak ve çalışma programları hastane idaresince onaylandıktan sonra işleme konulacaktır. İşçilerin çalışma plan ve programları gerekli görüldüğü takdirde idarece değiştirilebilir. Personel haftada 45 saatten fazla çalıştırılmayacaktır. Resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışacak personeline 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca her gün için fazladan bir günlük ücreti ödenecektir. Bir günlük ücret brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Tatil günlerinin çalışma programı aşağıdaki şekildedir:

 

            08:00/16:00 arası 3 eleman çalışacaktır.

           

            16:00/08:00 arası 3 eleman çalışacaktır.

 

            24:00/08:00 arası 3 eleman çalışacaktır.

 

            İhalenin başlangıç tarihi olan 01.04.2008 ile ihale süresinin bitim tarihi olan 31.12.2008 tarihleri arasında 12,5 gün resmi ve dini tatil günü olarak hesaplanmıştır.(Bir tatil gününde sekizer saatlik üç vardiya halinde toplam 9 personel çalıştırılacaktır.

 

            24 saat esasına göre hizmet veren acil poliklinik ve acil hasta kabulde 112 personelin 12’si yukarıdaki saat dilimleri arasında 3 vardiya halinde 3’er kişilik gruplar halinde çalıştırılacaktır. Haftalık çalışma saati 45 saati geçmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari ve teknik şartnamedeki çalıştırılacak personele ilişkin olarak farklı meslek grubu ve bu gruplara ilişkin olarak da farklı ücretler belirlenmiştir.

 

            Bunun yanı sıra resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak 9 personelin maliyet hesabında dikkate alınacak ücretin hangisi olduğu ile ilgili açık ve net bir belirleme yapılmamıştır.

 

            Nitekim ihaleye teklif veren firmaların teklif cetvellerinin incelenmesinde de farklı ücretler dikkate alındığından bu günlerde çalıştırılacak personele ilişkin farklı asgari maliyet sonuçlarına ulaşılmıştır. Örneğin; idarece yaklaşık maliyet hesabında resmi ve dini bayram günlerine ilişkin olarak birim fiyat 32,99 YTL kabul edilmişken, başvuru sahibinin teklif cetvelinde 27,91 YTL, ihale üzerinde kalan Sim Dış Ticaret firmasının cetvelinde 28 YTL ve Fonet San.Tic. Ltd. Şti.’nin cetvelinde ise 30 YTL  kabul edildiği anlaşılmış olup elde edilen tutarların birbirinden farklı olduğu görülmüştür.

 

            Bu itibarla, idarece ihale dokümanında resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak 9 personelin maliyetinin hesaplanabilmesi için gerekli olan ücrette açıklık ve netlik bulunmamaktadır. Resmi ve dini bayram günlerine ilişkin bir hesaplama yapılamamasının asgari maliyetin sağlıklı oluşturulmasına ve tekliflerin doğru şekilde değerlendirilmesine engel olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin iptali gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 12.05.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1976 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul