İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1978
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :62
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1978
Şikayetçi:
 Mersin Delta Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Gazi Mahallesi G.M.K. Bulvarı Bahçelievler PTT Karşısı Sertoğlu Apt. No:1 Kat:1 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü, Üç Ocak Mahallesi İnönü Bulvarı No:48 33050 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9892
Başvuruya konu ihale:
 2008/1161 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.09.83.0167/2008-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü tarafından 05.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mersin Delta Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2008 tarih ve 9892 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde, makine ve ekipmana ilişkin istenilen taahhütnamenin yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı maddesinde, yol bedelinin ayda kaç gün verileceği hakkında net bir açıklamanın yer almadığı,

 

3) Teknik şartnamenin 3.1.9. maddesinde; “…Yüklenici şirket bu eğitimleri yaptıracak, eğitime giden personelin yerine de personel görevlendirilecek ve eğitimler içinde bir ücret talebinde bulunmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, oysa ki, bu durumun bir maliyet oluşturduğu, eğitimin nasıl bir eğitim ve kaç saat verileceği hakkında şartnamede net bir açıklamanın yapılmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde;

“İsteklilerin, teknik şartnamede belirtilen ihale konusu hizmette kullanacağı malzemelerin cinsini, evsafını ve markasını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütnameyi sunmaları gerekmektedir.

            Bu iş için gerekli araçlar;

a) Palaska veya üniformaya uygun kemer, kelepçe, cop, düdük, (Her personel için 1 er adet  olmak üzere toplam 45’er  adet)

b) Üst arama  el dedektörü 4 (dört) adet (Bölge Müd.Merkez, Adana Haber Md, Hatay İl Radyosu Müd., Gaziantep Radyo TV Verici Müd.Radyo Verici İstasyonu için)

c) El Feneri 15 (onbeş) adet  (Bu Şartnamenin 2/d maddesinde  yazılı 15 işyeri  için)

d) Araç altı  Dışbükey ayna 3 adet  (Bölge Müd.Merkez, Adana Haber Md, Gaziantep Radyo TV Verici Müdürlüğü - Radyo Verici İstasyonu için)

İsteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından, isteklilerden ihale konusu hizmette kullanacakları malzemelerin cinsi, evsafı ve markası belirtilerek taahhütname sunmaları istenilmiştir.

 

            İhale komisyonu tarafından, teklifler değerlendirilirken isteklilerin sunmuş oldukları taahhütnamelerde cins, evsaf ve marka belirtilmesi hususunun dikkate alınmadığı, noter onaylı taahhütname sunan tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

                Sadece noter onaylı taahhütname istenilmesi yeterli olacağından, söz konusu taahhütnamenin cins, evsaf ve marka belirtilerek istenilmesi, anılan mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

            

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında, TRT Kurumu Çukurova Bölge Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası, Adana Haber Müdürlüğü Hizmet Binası, Genlik Modülasyonlu Radyo Vericiler Başmühendisliği Kazanlı, Gaziantep Radyo TV Müdürlüğü (Radyo Verici İstasyonu) ve Hatay İl Radyosu Müdürlüğü Hizmet Binasında görev yapacak her personele yol gideri olarak asgari günlük brüt 3.00 YTL ( Üçyenitürklirası) aylık 20 (yirmi) gün üzerinden nakdi olarak verilecek olup ücret bordrolarında gösterileceği, TRT Kurumu Çukurova Bölge Müdürlüğü Merkez Hizmet Binası, Adana Haber Müdürlüğü Hizmet Binası, Genlik Modülasyonlu Radyo Vericiler Başmühendisliği Kazanlı, Gaziantep Radyo TV Müdürlüğü (Radyo Verici İstasyonu) ve Hatay İl Radyosu Müdürlüğü Hizmet Binası haricinde, radyo tv verici  istasyonlarında ulaşım (nöbet-vardiya değişimleri)  istasyonlara en yakın il/ilçe merkezlerinden idare tarafından belirlenecek durak ya da noktalardan, idare personelinin nöbet değişimlerinin yapıldığı kurum-servis aracı ile sağlanacağı belirtildiğinden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.1.9 uncu maddesinde, güvenlik görevlilerinin yayımlanan emir ve talimatlar veya idarenin talebi uyarınca herhangi bir hususta eğitilmeleri gerektiğinde, yüklenici şirket bu eğitimleri yaptıracağı, eğitime giden personelin yerine de personel görevlendireceği ve eğitimler için de  bir ücret talebinde bulunmayacağı belirtilmiştir.

 

İdare tarafından teknik şartnamede yapılan, işin yürütülmesine yönelik düzenlemelerdeki bu tür ifadelerin, tekliflerini idari şartnamenin 26 ncı maddesine göre veren yüklenicilere ek bir maliyet oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle, söz konusu düzenlemenin 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun 4 ncü maddesinin 3 üncü maddesinin fıkrasında yer alan; “Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensibe aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.”  hükmüne aykırı bulunmuştur.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  Anılan işe ait teknik şartnamenin 3.1.9 maddesindeki “Güvenlik görevlilerinin yayımlanan emir ve talimatlar veya İdarenin talebi uyarınca herhangi bir hususta eğitilmeleri gerektiğinde, yüklenici şirket bu eğitimleri yaptıracak, eğitime giden personelin yerine de personel görevlendirilecek ve eğitimler içinde bir ücret talebinde bulunulmayacaktır”  düzenlemesinin , mevzuatı gereği götürü bedel teklif alınan hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılamaması nedeniyle uygulamada sorunla karşılaşılmaması amacına yönelik olduğu açıktır.

 

Özel Güvenlik Şirketlerinin tabi oldukları  5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ve Özel Güvenlik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda  şirketlerin kuruluşu, eğitimi vb. konuların düzenlemesi yapılmıştır. Teknik şartnamede ”yayımlanan emir ve talimatlar doğrultusunda eğitim yapılması” ifadesiyle 5188 sayılı Kanun ve Yönetmelikte eğitimle ilgili yer alan hususlara atıf yapıldığı  anlaşılmalıdır. İdarenin  “herhangi bir hususta eğitilmeleri gerektiğinde “ ifadesiyle program dışı olarak İçişler Bakanlığı vb. mercilerden gelebilecek ve uyulması zorunlu olan  eğitim talepleri kastedilmiştir.  İdarenin  eğitim yapılmasını öngörmesi halinde bunu teknik şartnamede belirteceği kuşkusuzdur.

 

          Bu itibarla  idari şartnamenin 26 ncı maddesinde Özel Güvenlik Yasası veya idarenin inisiyatifi dışında  oluşabilecek eğitim  giderleri konusunda bir düzenlemeye yer verilmemiş olsa da, ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerce eğitim konusu bahane edilerek ihaleye sağlıklı teklif verilemeyeceği yönündeki iddiaların basiretli tacir gibi davranma yükümü ile bağdaşmadığı, öte yandan gelen tekliflerden de  bu hususa ilişkin olarak idareden herhangi bir açıklama talebinde bulunulmadığı ve sorun çıkmadığı görüldüğünden esasa etkili olmaması nedeniyle ;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 maddesi (c) bendi uyarınca başvuru sahibinin  İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmaması gerektiği yönündeki görüşümle   Kurul Çoğunluğunun ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul