İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-198
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-198 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.05.2008 tarih, 2008/UH.Z-1980 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :95
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-198
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kyn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi 33960 Silifke / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36642
Başvuruya konu ihale:
 2007/169686 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 12 (On İki) Aylık Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Kiralama İşi, 60 (altmış) Destek Elemanlı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 08.2299.0148/2008-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silifke Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 28.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 12 (On İki) Aylık Hastane Bilgi Sistemi Hizmeti Kiralama İşi, 60 (altmış) Destek Elemanlı’’ ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İnsan Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.12.2007 tarih ve 36642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamenin 2.a maddesinde işin adı 2008 yılı (on iki ) aylık hastane bilgi sistemi hizmeti kiralama işi, 60 destek elemanlı denilerek hizmet alımı şeklinde ihaleye çıkılmasına rağmen teknik şartnamenin yazılım alımı, kiralanmasına yönelik bulunduğu, hizmet alımı ile ilgili olmadığı,

 

            2) İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (n) bendinde, halen bilgisayar yazılım işi yaptığını belgeleyen meslek veya ticaret odası faaliyet belgesinin aranması suretiyle Kanunun 5 inci maddesine aykırı davranıldığı,

 

            3) İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde, TS 13149 belgesi istenilmemesi gerekirken  istenildiği,

   

            4) İdari şartnamede yapılan benzer iş tanımının işin adı ile aynı olmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı: 2008 yılı (on iki ) aylık hastane bilgi sistemi hizmeti kiralama işi, 60 destek elemanlı, ( c ) fiziki miktarı ve türü: Hastane bilgi yönetim sistemleri 2008 yılı 60 elemanlı hizmet alımı işi 01.01.2008- 31.12.2008 belirlemesi yapılmıştır.

 

            Alınmak istenilen hizmetin HBYS işlerinin sağlanmasına yönelik olduğu, HBYS kiralama ve 60 destek elemanı istihdamı şeklinde belirlenen işin niteliği düşünüldüğünde, yazılım kiralama ile bu işe ilişkin destek elemanı temin edilmesinin bütünlük ve süreklilik arz ettiği, işin niteliği gereği doğal bir bağlantı bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.1(n) maddesinde; “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: Halen bilgisayar yazılım işi yaptığını belgeleyen meslek veya ticaret odası faaliyet belgesi teklif dosyasında bulunacaktır.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Söz konusu düzenleme ile istenilen belge, ihale konusu işin yapılmasına yönelik  mevzuatı gereği alınması zorunlu belge niteliğinde bulunmamaktadır. İhaleye katılma şartları arasında “mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odası belgesi’’ zaten aranmaktadır. Bu nedenle halen belirlenen faaliyetin yapılmakta olduğunun ispatının istenmesi rekabeti sınırlayıcı niteliktedir. Zira belli bir iş deneyimine sahip firma halen bu işi yapmıyor ise ihaleye iştirak edemeyeceği sonucu doğacaktır.

 

            Nitekim İhaleye iştirak eden firmalardan dört tanesinin Ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasından halen odamız üyesidir şeklinde belge sunduğu, halen yazılım işi yaptığına ilişkin belge sunulmadığı ihale işlem dosyasından anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin ;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesinde, “TS 13149 yazılım hizmetleri veren genel kurallar standardına uygun teklif dosyasında bulunacaktır’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Söz konusu standardın; İş yerleri - Yazılım hizmetleri veren - Genel kurallar biçiminde tanımlandığı,   yazılım hizmetleri veren iş yerlerinin yapısal özellikleri yazılımın geliştirilmesi; ürününün müşteriye sunulması; danışmanlık, destek, eğitim hizmetleri ve çalışanlar ile ilgili genel kuralları kapsadığı standart detayında belirtilmiştir.  

 

            Belgenin hizmet yeri yeterliliğe ilişkin bulunmadığı, idarelerce istenilebileceğinden iddia yerinde bulunmamıştır.

  

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin ;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş ; “Kamu kurumlarında yapılan HBYS işleri ’’ 

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı: 2008 yılı (on iki ) aylık hastane bilgi sistemi hizmeti kiralama işi, 60 destek elemanlı, ( c ) fiziki miktarı ve türü: Hastane bilgi yönetim sistemleri 2008 yılı 60 elemanlı hizmet alımı işi 01.01.2008- 31.12.2008,

 

            olarak belirtilmiştir.

 

            İşin adı ile benzer iş tanımının aynı olduğu iddiasında bulunulmuşsa da iddia yerinde bulunmamıştır. Diğer taraftan, benzer işin “kamu’’ ile sınırlandırılması, özel sektörden alınan iş deneyim belgelerinin kabul edilmemesi sonucunu doğurabilecek, rekabeti sınırlayıcı nitelikte bir tanımlamadır. 

 

            B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (f ) ve (g) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

                       

          f) Zeyilname yönünden yapılan incelemede;

 

           16.11.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile; “İdari Şartnamenin 7.3.3 kalite ve standarda ilişkin belgelerden ISO 27001 Bilgi Yönetim Güvenlik Sertifikası teklif dosyasına konulacaktır düzenlemesi ile Teknik Şartnamenin konu ile ilgili 2.52 maddesinin Sağlık Banklığı 2005/ 153 sayılı genelge ve 06.06.2007 tarih ve 5228 sayılı yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi Ek:5 maddesine istinaden istekli firmadan istenilen ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi Sertifikası kaldırılmıştır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

          4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği hükmü bulunmaktadır.

 

          16.11.2007 tarihinde zeyilname yapılmıştır. İhale günü ise 28.11.2007 tarihidir. İhale dokümanını zeyilnameden önce  satın alan; Eddesa Ltd. Şirketine 20.11.2007 tarihinde, Turkuaz Yazılım firmasına 26.11.2007, Akgün Bilgisayar firmasına 19.11.2007, Meddata Ltd. Şirketine 19.11.2007, Kayacı Otomasyon Ltd. Şti. 22.11.2007 tarihlerinde zeyilnamenin gönderildiği, ihale dokümanını 15.11.2007 tarihinde satın alan Birim Bilgi A.Ş. ise zeyilnamenin hangi tarihte ve nasıl tebliğ edildiğine ilişkin bir bilgi ya da belge bulunmadığından yukarıda anılan Kanun hükmüne aykırı davranıldığı görülmüştür.

 

          g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

          1) Birim fiyat teklif eki cetveli aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 

Malın / İşin adı                               Miktar                Birim           Teklif edilen birim             TUTAR

                                                                                                    Fiy. bir kiş. 12 ay. mal.

2008 yılı 12 aylık hastane                60                    Kişi   

bilgi sistemleri 60 kişi ile

hizmet alımı 1 kişinin 12 aylık

maliyeti (KDV) hariç 

 

TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)

 

          Birim fiyat teklif eki cetvelde, teklif fiyata dahil edilmesi gereken bütün maliyet kalemlerine yer verilmesi gerektiği halde; tatil günlerinde işçilere ödenecek ücret ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmediğinden işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabilecektir.

 

          Ayrıca; ihale konusu iş Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı (en az 100 terminal için) yazılım kiralama da içermektedir. Yaklaşık maliyet hesabında kiralama idarece ayrı bir maliyet kalemi olarak hesaba dahil edilmiş, İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde de teklif fiyata dahil olacağı belirtildiği halde, birim fiyat eki cetvelde bu kaleme de yer verilmemiştir.

 

          2) Teknik Şartnamenin 3.40 ıncı maddesinde; “Resmi ve dini tatil günleri 2008 yılında 13,5 gün her gün 3 işçi çalışacaktır. 13,5 x 3 = 40,5 gün çalışma karşılığı 4758 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre ücret ödenecektir.’’

 

          Teknik Şartnamenin 3.6 ncı maddesinde; “Firma hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve sistemin sorunsuz çalışabilmesi için yazılım destek donanım destek personellerini mesai saati boyunca kurum merkezinde bulundurmalıdır.’’

 

          İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar başlığı altında;

          “….Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

SIRA

İŞÇİNİN POZİSYONU :        ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI % 

1

Program Sorumlusu

                  100

2

Donanım Sorumlusu

                    50

 

          Düzenlemeleri bulunmakla birlikte tatilde çalışacak işçilerin niteliğine ilişkin olarak idarece açık bir belirleme yapılmadığı, işçilerden bir kısmına asgari ücretin belli bir yüzdesi üzerinde ödeme yapılacağının belirtilmesi nedeniyle düzenleme isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte bulunmuştur.

 

          3) Teknik Şartnamenin 2.64 üncü maddesinde; “İstekli firma teklif ettiği yazılımın geliştirilmesi ve destek hizmetleri kapsamında yazılımcı firma bünyesinde en az 2 adet bilgisayar mühendisi ve / veya elektronik mühendisi, en az 3 adet bilgisayar programcısı çalıştırdığını belgelendirmeli ve teknik elemanların diploma fotokopilerini öz geçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimleri, eğitimlerini teklifinde sunmalıdır.’’ düzenlemesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine uygun olmadığı görülmüştür.

 

          4) Teknik Şartnamenin Genel Koşullar başlıklı 2 .5 inci maddesinde; “ Firma teklifine, proje kapsamında teklif ettiği HBS yazılımını hastaneye bıraktıktan sonra Kurum programı kullanmak isterse garanti sonrası 5 yıllık bakım sözleşmesi yapacağı taahhüdünü ekleyecektir. Firma bu taahhütte garanti sonrası verilecek hizmetlerin hangi şartlarda verileceğini açıkça beyan edecektir. HBS yazılımının garanti sonrası bakım ve güncelleme hizmeti için satın alınan lisans başına fiyatı her yıl için ayrı olmak üzere açıkça belirtecek ve teklif ile birlikte sunacaktır.’’düzenlemesi yapılmıştır. Söz konusu düzenleme katılımı sınırlayıcı, rekabeti daraltıcı ve teklif maliyetini etkileyici nitelikte bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul