İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1980
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :64
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1980
Şikayetçi:
 Özel Nev-Mar Görüntüleme Merkezi Laboratuar Hizm. ve Sağ. Ürün. Paz. Tic. Ltd. Şti., Aksaray Caddesi No:17 NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, 2000 Evler Mah. Karayazı Mevkii 50100 NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38157
Başvuruya konu ihale:
 2007/163378 İKN|li “Mr Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.05.2008 tarih ve 08.25.13.0167/2007-100E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mr Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özel Nev-Mar Görüntüleme Merkezi Laboratuar Hizm. ve Sağ. Ürün. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38157 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.11.2007 tarihinde şartname satın aldıkları ve şartnamede belirtilen cihazla ilgili olarak üretici firmalardan teklif istedikleri, üretici firmalardan GE Medical Systemler ve Philips firmalarının teknik şartnamede belirtilen cihazların envanterlerinde bulunmadığını, bulunsa dahi istenen sürelerde kurulmasının mümkün olmadığının kendilerine bildirildiği, diğer üretici firma olan Siemens firmasından teklif alamadıkları, 23.11.2007 tarihinde idareye zeyilname talebinde bulundukları, idare tarafından zeyilname taleplerinin şikayet başvurusu kapsamında değerlendirilerek İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi uyarınca uygun bulunmadığı, zeyilname talep yazılarının şikayet başvurusu kapsamında değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, şikayet başvurularının İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi uyarınca uyarınca uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu, şikayete konu işlemin farkına ihalenin yapıldığı gün olan 05.12.2007 tarihinde varıldığı ve 13.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şartname satın aldıkları tarihin dikkate alınmasının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu ihalede istenilen Open Mr cihazının tek firmayı işaret ettiğinden gerekli rekabet ortamının sağlanmadığı, idare tarafından istenen cihazın 3 (üç) firmayı işaret ettiği belirtilmesine rağmen üretici firmaların isimlerinin belirtilmediği, dünyada üretim yapan üç büyük firmadan ikisi tarafından üretim yapılmadığının kendilerine belirtildiği, istenilen cihazın idari şartnamede belirtildiği  gibi 30 (otuz) gün içerisinde kurulmasının üretici firmalardan alınan yazılarda da belirtildiği üzere mümkün olmadığı, istenilen 0,35 Tesla Open Mr Cihazı Kapalı Sistem Mr Cihazlarına girmeye korkan klostrofobisi bulunan hastalarda kullanılan düşük teslalı bir cihaz olduğundan ilerleyen teknoloji ve hasta sağlığı açısından bir yararının bulunmadığı, ayrıca Türkiye genelinde tüm devlet hastanelerinin 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi ihalesi açarken 0,35 Tesla Open Mr Cihazı ihalesi açılmasının kamu yararı ve hasta sağlığı açısından bir faydasının bulunmadığı, istenilen cihazın Bütçe Uygulama Talimatında karşılığının olmadığı sadece 1,5 Tesla Kapalı Sistem Mr cihazının karşılığının olduğu, ayrıca, 1,5 Tesla Kapalı Mr Sistemi fiyatının istenilen cihazın fiyatının yarısı kadar olduğu iddia edilmektedir.

 

Kurulun 07.04.2008 tarih ve 2008/M.K- 41 sayılı kararı ile iddiaların incelemesine geçilmesine karar verilmesi üzerine, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2.1 nci maddesinde;

 

“Kurulacak cihaz sözleşme bitim tarihi olan 30.12.2010 tarihi itibariyle en fazla 10 yaşında olmalıdır. Cihazın yaşı, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Bu belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.”,

 

            İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde;“Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde işe başlanır.”,

 

            Teknik şartnamenin 2.1.1 nci maddesinde; “Magnet açık (Open) olup en az 0,35 Teslalık yüksek kalitede üniform manyetik alan gücüne sahip olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede belirtilen cihazın 30 gün içerisinde kurulmasının mümkün olup olmadığı, tek bir firmayı işaret edip etmediği hususlarında, 14.04.2008 tarih ve 6576 sayılı yazı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş istenilmiştir.

 

            Gelen 01.05.2008 tarih ve 3409 sayılı görüş yazısında; yeni bir cihazın 30 takvim iş günü zarfında üretici firmanın fabrikasından hastaneye tahsis edilip, getirilip, kurulması imkansız olmadığı, 10 yaşına kadar eski ve elde bulunan ikinci el bir cihazın ise taşınarak monte edilmesi bu süre zarfında mümkün olduğu, eski cihazların girişine izin verilmiş olduğundan, bir firmayı işaret ettiği izlenimini doğurmadığı, 0,35 T değerinin üzerindeki diğer cihazların fiyatları bir firmaya ait ikinci el cihazın seviyesine inemeyeceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede belirtilen cihazın yeni bir cihaz olması durumunda 30 (otuz) takvim iş günü içerisinde kurulabileceği, 10 yaşına kadar eski ve elde bulunan ikinci el cihazların ise taşınarak monte edilebileceği anlaşıldığından, “teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz bir MR cihazının kurulması için yeterli zaman bulunmadığı” hususundaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Hizmet alımı yoluyla temin edilmesi gereken ihtiyaçların neler olduğu tespitinin hizmet gerekleri çerçevesinde ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere uygun olmak kaydıyla idarelerin takdirinde bulunmaktadır.

 

Bu nedenle, kullanılacak olan cihazın açık mı  yoksa kapalımı olacağının belirlenmesi idarenin takdirindedir.

 

Ayrıca, idarece yapılan düzenlemede MR sisteminin manyetik alan gücünün en az 0,35 tesla olması öngörülmüş, en az birim ölçüsü verilmiş ve herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dökümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa, inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından “Mr Görüntüleme Hizmet Alımı”  işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 05.12.2007 tarihinde yapılan ihaleye bir (1) isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 1.033.392,86 YTL olan ihalede;

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak 1.025.000,00 YTL bedeli teklif eden Nobel Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği,

 

İtiraza konu ihalede 5 adet ihale dokümanı satıldığı, ihaleye 1 isteklinin katıldığı, tek geçerli teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olması dikkate alındığında; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel İlkeler” başlığı altında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdarelerin bu kanuna göre yapılacak ihalelerde yukarıda zikredilen Kanunun 5 inci maddesinde; “idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde.…rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde ifade edilen “temel ilkeye” uygun bir şekilde ihaleyi sonuçlandırması gerekmektedir. Söz konusu ihalede Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler”in ihlal edildiği, gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin oluşmaması sebebiyle ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul